НАЧАЛО » българия

Цялата тежест от задържането на цените на тока пада върху ЕРП-тата, централите и ЕСО

Явно управляващите и КЕВР не са научили нищо от уроците през изминалата зима, когато десетки селища бедстваха без ток заради авариите по преносната и разпределителните мрежи

fb
3E news
fb
08-07-2015 12:21:00
fb

Създаването на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е едно от най-важните изменения, които правителството предлага в Закона за енергетиката, като част от мерките за намаляване на дефицита на НЕК и стабилизиране на енергийния сектор. Законопроектът ще бъде обсъден на заседанието на парламентарната комисия по енергетика в четвъртък. Предлага се също да бъдат задължени част от производителите на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) да връщат средствата, платени им от НЕК, ако финансовият одит докаже, че инвестиционните им разходи не отговарят на обявените. Друга опправка пък предвижда ЕСО и ЕРП-та да бъдат натоварени с допълнителни разходи, като се прехвърли върху тях част от таксата "задължение към обществото".

 

ЕРП-та и ЕСО поемат част от таксата задължение към обществото

Операторът на електропреносната мрежа (ЕСО) и операторите на електроразпределителните мрежи (ЕРП) да се включат в механизма за компенсиране на невъзстановяемите разходи и разходите за задължение към обществото, предвижда проектозаконът. Тези разходи следва да бъдат възстановени чрез регулираната цена, заплащана от всички крайни клиенти. Това заявяват в мотивите си вносителите на новите изменения и допълнения в Закона за енергетиката. Според тях това запълва съществена празнота в закона, а дава и по-голяма яснота по отношение на субектите за компенсиране на разходите. Това е първата значителна промяна, която предлагат вносителите от ГЕРБ. Целта е по този начин да се намали таксата „задължение към обществото“ за бизнеса.

Така за пореден път за да бъде угодено на един бизнес - иднустрията, се ощетява друг - енергийният системен оператор и електроразпределителните дружество. ЕРП-тата на практика дори нямат възможност да възразят срещу мярката, защото разчетената дата за влизане на променения Закон за енергетиката е 1 август.

КЕВР не предвижда обаче ЕРП-та и ЕСО да правят нови ценови предложения. Това означава, че те изцяло трябва да поемат за своя сметка новия разход, което. Според много енергийни и финансови експерти е голяма грешка да се прехвърлят още тежести върху електпроразпределенията, чиито приходи бяха изпилени до последно при предишните ценови решения и всеки допълнителен разход е за сметка на инвестициите в мрежата и сигурността на електроснабдяването. Припомняме, че инвестициите и технологичните разходи на дружествата бяха намалени до санитарния минимум.

Вносителите така и не успяха да обяснят убедително как при тази ситуация ценовият модел ще бъде балансиран и справедлив, след като председателят на КЕВР Иван Иванов обяви, че няма да има повишение на цените на електроенергията или те ще са в рамките, определени в проекторешението преди отлагането на ценовия период, което значи, че пак най-големия товар ще падне върху ЕРП-тата. Явно управляващите и КЕВР не са разбрали уроците от миналата зима, когато десетки селища бедстваха дни наред без ток заради аварии по преносната и разпределителните мрежи, коментира енергиен експерт.

5% такса за производителите на енергия

Производителите на електрическа енергия да правят всеки месец вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в размер на 5 на сто от ежемесечните си приходи от продадената електрическа енергия без ДДС. Това предвиждат промените в Закона за енергетиката в частта „Ценово регулиране“.

Производителите на електроенергия ще трябва да подават до 5-то число на текущия месец информация за произведената за продажба електроенергия през предходния месец. Самите вноски във Фонда ще трябва да се правят до 15-то число на месеця, следващ отчетния. Те ще се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане, са записали вносителите. Текстовете предвиждат тези вноски да са публични държавни вземания, като невнесените се установяват и събират по реда на Данъчно-осигурителния кодекс от НАП.

В случай на надплащане обаче производителите на електрическа енергия няма да могат да си прихващат вземанията.

Фондът ще бъде юридическо лице и ще се ръководи от управителен съвет от 7 члена. Председателят на фонда ще се назначава от министъра на енергетиката. В управителния съвет ще влизат по двама представители на министерство на енергетиката и министерство на финансите, един представител на миинстерство на околната среда и водите и двама представители на производителите на електрическа енергия.

Освен от производителите на електрическа енергия във Фонда ще влизат и приходите от продажбата на квоти, приходи от лихви, включително по просрочени плащания на вноските на производителите на електроенергия, дарения, приходи от статистически прехвърляния на енергия то възобновяеми източници.Изразходването на средствата ще е за компенсиране недостига на средства за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, включително за минал регулаторен период. Припомняме, че сега обществен доставчик е НЕК.

В бранша има силна реакция против това предложение, което се приема като нов данък върху производителите на електроенергия.

ВЕИ-производителите връщат пари

Намаляване на часовете за производителите на електроенергия и връщане на средства от възползвалите се от вратичките в Закона за енергетиката и Закона за ВЕИ гласят новите изменения.

Промените, касаещи ВЕИ-сектора, са залегнали в преходните и заключителни разпоредби. Според тях общественият доставчик, както и крайните снабдители ще изкупуват електроенергията от ВЕИ по преференциална цена, според нормативите, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), по цена излишък на балансиращия пазар за количествата над нормативното производство, като се предвижда количествата за изкупуване да се намаляват с необходимите за собствени нужди.

За ВЕИ-та, които са надвишили инвестиционните разходи значително, КЕВР ще определя индивидуална преференциална цена. Според предложения текст, превишението сде счита за значително, при разлика от 5 процента. Самото превишение пък ще трябва да се констатира от регулатора, на база на данни, предоставени от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Производителите на ВЕИ, за които е установено, че са превишили инвестиционните разходи ще трябва в срок от 6 месеца да върнат на обществения доставчик или краен снабдител размера на получените от него допълнителни приходи.В този случай законопроектът предвижда възможност за прихващания на вземания.

В срок от 6 месеца парите ще трябва да върнат и производителите на електроенргия от ВЕИ, които са получили финансиране и по програмата за селските райони.

Експерти коментираха, че тази поправка в закона ще предизвика поредица от дела в административните съдилища.

Текстовете, в новия законопроект целят развиване на започналата реформа в сектора с цел постигане на баланс на електроенергийната система, който ще помогне за въвеждането на пълната либерализация на енергийния пазар и интегрирането му в общия европейски пазар на енергия, се казва в мотивите на вносителите.

 

 

 

ВЕИ
ЕСО
ЕРП
НЕК
Закон за енергетиката
По статията работи:

Маринела Арабаджиева