НАЧАЛО » българия

Енерго-Про категорично е против промяна на цените на тока

Решението на ДКЕВР предопределя работата на дружеството на загуба

fb
3E news
fb
28-12-2013 01:00:00
fb

Предвижданите от ДКЕВР крайни цени на електрическа енергия и изменението на компонентите „пренос“ и „достъп“ ще се отразят негативно и на двете дружества, опериращи на територията на Североизточна България – ЕНЕРГО-ПРО Продажби и ЕНЕРГО-ПРО Мрежи

 

ЕНЕРО-ПРО Мрежи и ЕНЕРГО-ПРО Продажби внесоха в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) становища, с които възразяват срещу така предложения проект за промяна на цените на електроенергията. Заложените в него параметри ще доведат до увеличение на финансовите дефицити в енергийната система и ще увеличат рисковете от дестабилизиране на веригата производство – пренос – разпределение – снабдяване с електроенергия. С това проекторешение, за да се облекчат част от натрупаните проблеми в енергетиката, като например, задлъжнялостта на НЕК, се налага непремерена финансова тежест върху мрежовите компании и крайните снабдители, които имат пряк контакт с потребителите и се грижат за тяхното обслужване, се казва в становище на дружеството до медиите.

Ако бъдат приети, заложените в изнесения днес доклад на ДКЕВР необходими годишни приходи ще бъдат крайно недостатъчни, за да могат както мрежовият оператор ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, така и крайният снабдител ЕНЕРГО-ПРО Продажби да изпълняват своята дейност.

Някои от предвижданията в проекторешението будят особено безпокойство. За ЕНЕРГО-ПРО Мрежи предвидените в проекта на ДКЕВР промени ще задълбочат тежкото финансово състояние на електроразпределителната компания. Планираното допълнително намаляване на цените за пренос и достъп на дружеството неизбежно ще бъде за сметка на възможностите за инвестиции и нивото на поддръжка на електроразпределителната мрежа и обслужването на клиентите.

Недоумение буди намаляването за трети път в рамките на по- малко от една година на нормата на разходите за технологични загуби – която би трябвало да отговаря на реалното техническо състояние на мрежовите съоръжения и да се променя само тогава, когато фактически се променя състоянието на мрежата. Всеизвестен факт е, че намаляването на технологичните загуби се постига чрез осъвременяване на електроразпределителната мрежа и използването на по-модерни и устойчиви на атмосферните влияния съоръжения. Процесът освен изключително скъп, отнема години, а колкото по-ниско е нивото на постигнатите загуби, толкова по-трудно е тяхното по-нататъшно намаляване, поради обективни физични закони. Тъй като в предходните ценови решения на ДКЕВР напълно липсват предвидени разходи за инвестиции, е абсолютно неясно как от електроразпределителното дружество се очаква да намали технологичните си загуби за броени месеци и без инвестиции.

 

На практика, намаляването на признатия размер на разходите за технологични нужди е изцяло в ущърб на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и неговите клиенти и не е съобразено с реалното състояние на мрежата на обслужваната от дружеството лицензионна територия и условията, при които компанията осъществява своята дейност. Постигнатият от компанията размер на технологичните загуби постоянно намалява през последните няколко години. За последната календарна година технологичните разходи на дружеството са 14.14 %. За по-високите му нива спрямо други компании има обяснение. Това е по-ниската концентрация на мрежата – едва 38 потребители на км2, което води до наличието на по-дълги въздушни и кабелни електропроводи и трансформатори, които са изключително слабо натоварени, а не могат да бъдат изключени и съответно носят загуби от трансформация. В предложението на ДКЕВР заложеният процент на разхода за технологични нужди не покрива присъщите необходими разходи с 5.14% спрямо последната отчетна година (когато технологичните загуби бяха в размер на 14,14 %). Това противоречи на чл. 31 от Закона за енергетиката, съгласно който при изпълнение на ценовото регулиране Комисията се ръководи от принципите, че цените трябва да покриват икономически обоснованите разходи за дейността на всеки един от участниците в пазара.

Предложената от Държавният регулатор стойност от 9% на разходите за технологични нужди ще доведе до непризнати необходими годишни приходи в размер на 32,5 млн. лв. на годишна база, като този разход надхвърля цялата призната от ДКЕВР стойност на възвръщаемостта в размер на 28,1 млн.лв. Това на практика означава, че само поради размера на непризнатите реални и доказани с фактури, издадени му от обществения доставчик НЕК ЕАД, технологични разходи, ДКЕВР определя с предлаганите цени дружеството да работи на загуба.

Налице е противоречие в предложенията, направени от Държавния регулатор – съгласно чл. 13, ал. 1 Наредба №1 на ДКЕВР за регулиране на цените на електрическата енергия, при приложимия метод на ценообразуване за електроразпределителните предприятия, ДКЕВР има задължението да признае разходи за инвестиции, особено в случаите, когато задължава електроразпределителното дружество да намалява разходите за технологични нужди. Това е нормалната логика, предвид че нивото на технологичните разходи е в правопропорционална зависимост от инвестициите в електроразпределителната мрежа. За да има очаквания за намаляване на технологичните загуби на компанията, следва да се предвидят необходимите средства за обновяване, рехабилитация и ремонт на мрежата, собственост на компанията. Нещо, което през предходните ценови периоди, е било поне частично направено и което е довело до ежегодното намаляване на размера на технологични разходи на компанията. Размер, който към днешна дата е в рамките на и дори под средната стойност на процента технологични разходи в други страни в Европа и по света.

По данни на Световната банка в раздела „Държави и пазари” – Икономически показатели на сектор „Електроразпределение” за технологични загуби на пренос на електрическата енергия по веригата от високо напрежение до краен потребител, в съседните на България страни, където развитието на електроразпределителната мрежа е относитгелно съпоставимо, процентът на технологични загуби на разпределение на електрическата енергия от доставки високо напрежение до краен потребител също не може достигне заложения от ДКЕВР процент. В страни като Литва, Македония и Косово стойностите надвишават 18 % и стигат и до 20%. България се намира на едно ниво заедно със страни като  Румъния (12 %), Турция (14 %) и Албания (13.8 %).

Предвид всичко посочено дотук, намаляването на технологичния разход за електроразпределителната компания с нови 2% е необосновано и следва да се коригира процента на изменение на разходите за технологични нужди, като се съобрази с характеристиките на мрежата и се заложи не по-малък процент на технологични разходи от 11%, колкото е заложеният в решение Ц-25/29.07.2013 г.

Подобно на ценовото решение от 29.07.2013 година, и в това си проекторешение ДКЕВР отново не е включила  разходите, които електроразпределителното дружество има за балансиране на технологичния разход. С последното решение на Държавния регулатор от лятото,  на компанията  не бяха признати такива разходи . Липсата на коригиращи действия в новото ценово решение само допълнително ще увелиличи финансовата дупка, с която ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще трябва да извършва дейността си, което неминуемо ще повлияе на качеството и надеждността на предлаганите от него услуги и ще ограничи драстично възможностите му за нови инвестиции. 

От гледна точка на ЕНЕРГО-ПРО Продажби с визираните в проекта за решение приходи, дружеството ще трябва да покрива пълния размер на разходите си за закупуване на електрическа енергия във връзка с осъществяване на дейността координатор на специална балансираща група. В представения от Държавния регулатор доклад е посочено, че такива разходи предстоят да се появят в рамките на текущия ценови период. В същото време в така определените от ДКЕВР необходими приходи, не се предвиждат допълнителни разходи за закупуване на електрическа енергия за балансиране, а в резултат на недостига на средства, снабдителната компания няма да е в състояние да финансира закупуването й.

Прогнозните разходи, изчислени на база резултатите от провежданата при Електроенергиен системен оператор ЕАД тестова работа на балансиращия пазар показват, че разходите за балансиране на групата на крайния снабдител са значителни. За ЕНЕРГО-ПРО Продажби техният размер може да достигне над 35 млн. лева. В случай че финансовият сетълмент на координатора на балансиращата група на крайния снабдител влезе в сила от 01.01.2014 г., разходите на компанията само за периода януари - юни 2014 г. се предвижда да бъдат в размер на близо 21,5 млн. лева. Съгласно доклада на Регулатора тези разходи няма да бъдат възстановени.

Извън посочените по-горе разходи, които произтичат от нововъзникващи за компанията задължения, ЕНЕРГО-ПРО Продажби има ежедневни разходи, свързани с извършването на ежедневната дейност по снабдяване с електроенергия на над 1,1 млн. клиенти, които през 2012 година бяха над 21,1 млн. лева. ДКЕВР предвижда компанията да покрива тези свои разходи чрез надценка за крайните снабдители в размер на 3% от разходите за закупуване на електрическа енергия. С така предложената надценка реалните разходи за снабдяване на компанията не могат да бъдат възстановени, а чрез тяхното непризнаване се отнема възможността за осигуряване на възвръщаемост на снабдителната компания ЕНЕРГО-ПРО Продажби.

 

 

ток
електроенергия
ДКЕВР
Енерго-Про
цени
По статията работи:

Маринела Арабаджиева