НАЧАЛО » българия

ЕК започва преобразуване на европейския енергиен пазар

Комисията предлага пакет от мерки за трансформиране на европейската енергийна система

fb
3E news
fb
15-07-2015 04:24:00
fb

 

Европейската комисия започва обществени консултации за това как да се преобразува коренно европейската електроенергийна система, включително преустройство на европейския пазар. Това се казва в съобщение на Европейската комисия (ЕК) по повод предложения пакет от мерки за трансформиране на европейската енергийна система.

Мерките предвиждат по-целенасочен подход на Схемата на ЕС за търговия с емисии, преразглеждане на етикетите за енергийна ефективност и внасяне на по-голяма яснота. На трето, но не на последно място ЕК предвижда овластяване на потребителите на енергия, като съобщава за осигуряване на нов търговски механизъм за потребителите на енергия, така че те да могат да произвеждат и потребяват своя собствена енергия при справедливи условия, за да могат да спестяват пари. В центъра на новите мерки, предложени от ЕК са гражданите на Европа.

 

Като част от стратегията за енергиен съюз днес Комисията представи предложения за осигуряване на нов търговски механизъм за потребителите на енергия, за преустройство на пазара на електроенергия, за актуализиране на етикетирането на енергийната ефективност и за преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии.

Пакетът от мерки е важна стъпка към изпълнението на стратегията за енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата.

Стратегията е един от политическите приоритети на Комисията на Юнкер и нейното начало бе дадено през февруари 2015 г.

С предложенията се подчертава ролята на принципа „енергийната ефективност на първо място“, а домакинствата и стопанските клиенти се поставят в центъра на европейския енергиен пазар. Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за енергийния съюз, заяви:

В стратегията за енергиен съюз ние се ангажирахме да предоставим повече права на европейските потребители, да създадем единен добре функциониращ енергиен пазар, да поставим енергийната ефективност на първо място и да станем лидер в областта на възобновяемата енергия. Днес, пет месеца след приемането на стратегията, този летен пакет от мерки показва нашата решителност да декарбонизираме икономиката си и да поставим потребителите в центъра на европейския енергиен преход.Той бележи не само нов курс по отношение на потребителите, но и нов курс за цялата енергийна система на Европа“. Комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: „Действията говорят по-силно от думите. Днес ние предприемаме решителна стъпка към включване в законодателството на целта на ЕС за намаление от поне 40% на емисиите до 2030 г. Моето послание към нашите световни партньори преди конференцията по въпросите на климата в Париж е: ЕС спазва своите международни ангажименти. А моето послание към инвеститорите, бизнеса и промишлеността е: инвестирайте в чиста енергия, тя има бъдеще и ще продължи да се развива.С тези предложения Европа отново показва пътя напред и заема водеща роля в глобалния преход към нисковъглеродно общество“.

 

Пригодна за бъдещето европейска схема за търговия с емисии

Схемата на ЕС за търговия с емисии е водещият европейски инструмент за справяне с изменението на климата и за ориентиране на Съюза към постигане на нисковъглеродна икономика. С представеното днес предложение се изпраща силен сигнал към международната общност преди срещата на върха по въпросите на климата в Париж. То идва в изключително важен момент, когато други основни сили, като Г-7 и Китай, също показват своята твърда решителност.

Комисията преразгледа системата за търговия с емисии, за да гарантира, че тя ще продължи да е най-ефикасният и най-ефективният от икономическа гледна точка начин за намаляване на емисиите и през следващото десетилетие.

Това е първата законодателна стъпка към изпълнението на ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза с поне 40% до 2030 г. Амбициозните действия в областта на климата водят до създаване на нови бизнес възможности и до отваряне на нови пазари за иновации и за използване на нисковъглеродни технологии.

Предложеният по-целенасочен подход има за цел да се запази конкурентоспособността в международен план на промишлените сектори, за които има най-голям риск да изнесат производството си от ЕС в страни с по-малко ограничения за парниковите газове. Друга цел е инвестициите в енергетиката да се насочат към по-чисти новаторски алтернативи. Освен това Комисията предлага държавите от ЕС да използват приходите от търговията с емисии, за да финансират действия за подпомагане на страни извън Съюза да се адаптират към последиците от изменението на климата.

 

Преразглеждане на етикетите за енергийна ефективност с цел по-голяма яснота „Енергийната ефективност на първо място“ е основен принцип на стратегията за енергиен съюз, IP/15/5358 тъй като е много ефективен начин за намаляване на емисиите, реализиране на икономии за потребителите и намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на изкопаеми горива. Успехът на енергийното етикетиране след въвеждането му преди двадесет години насърчава развитието на продукти с все по-голяма енергийна ефективност. В резултат настоящото етикетиране стана твърде сложно. Комисията предлага връщане към първоначалната скала от A до G, която е по- проста и е лесно разбираема за потребителите.

С предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата за енергийното етикетиране се осигурява съгласуваност и приемственост и се гарантира, че потребителите ще са по-добре информирани и така ще могат да спестяват енергия и пари.

 

Овластяване на потребителите на енергия

Комисията смята, че гражданите трябва да са в центъра на енергийния съюз и затова представя съобщение за осигуряване на нов търговски механизъм за потребителите на енергия въз основа на стратегия от три стълба: 1.подпомагане на потребителите да спестяват пари и енергия чрез по-добра информация, 2. осигуряване на по-голям избор при участието им на енергийните пазари и поддържане на най-високо равнище на защита на потребителите. Потребителите трябва да са също толкова добре информирани и да разполагат с права като купувачите и продавачите на пазарите на едро чрез по-ясни правила за сметките и рекламата, надеждни инструменти за сравнение на цените и засилване на позициите им при договаряне посредством колективни схеми (напр. колективна смяна на доставчика и енергийни кооперации).

И накрая, потребителите трябва да са свободни да произвеждат и потребяват своя собствена енергия при справедливи условия, за да могат да спестяват пари, да помагат за опазването на околната среда и да си осигуряват сигурност на снабдяването.

 

Нова структура на енергийния пазар

Стратегията за енергиен съюз е създадена, за да помогне да постигнем нашите цели за 2030 г. по отношение на климата и енергетиката, а Европейският съюз да стане световен лидер в областта на възобновяемата енергия. За постигането на тези цели ще е необходимо коренно преобразуване на европейската електроенергийна система, включително преустройство на европейския пазар на електроенергия.

С днешното съобщение се дава началото на обществена консултация за това каква трябва да е новата структура на пазара на електроенергия, за да се отговори на очакванията на потребителите, да се осигуряват реални ползи от употребата на нови технологии, да се улесняват инвестициите, особено във възобновяема енергия и в нисковъглеродно производството на енергия, и да се отчита взаимозависимостта на страните от ЕС по отношение на енергийната сигурност.

Трябва да се постигнат възможно най-големи ползи от трансграничната конкуренция и да се осигури възможност за децентрализирано производство на електроенергия, включително за потребление на собствена електроенергия и за подпомагане на развитието на новаторски предприятия за енергийни услуги.

 За повече информация:

: http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-15-5351_en.htm

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5352_en.htm

: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/documentation_en.htm

 

ЕК
преобразуване на европейския енергиен пазар
търговия с емисии
Енергийна ефективност
овластяване на потребителите
електроенергиен пазар
По статията работи:

Маринела Арабаджиева