НАЧАЛО » българия

Екоминистерството ще получи консултантска помощ за качеството на въздуха от МБВР

fb
3E news
fb
13-09-2016 02:39:00
fb

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще получи консултантска помощ за управлението на качеството на въздуха и в страната от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Това предвижда одобрен от правителството проект на споразумение между ведомството и финансовата институция.

Целта на споразумението е предоставяне на съдействие на МОСВ за разработване на национална програма за качество на атмосферния въздух и национална програма за намаляване на общите годишни емисии и серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух. Така ще се подпомогнат усилията на страната за постигане на целите, свързани с емисиите вредни вещества в атмосферния въздух, в контекста на пакета от политики на Европейския съюз.

Споразумението предвижда МОСВ да получи консултантски услуги за изпълнение на националните цели, свързани с изискванията на преразгледаната Директива за националните тавани за емисии. Подкрепа ще бъде оказана и за институционалната координация на ангажираност, както и за управлението на качеството на въздуха на местно ниво.

Предвидените в проекта консултантски услуги ще се финансират със средства от европейските структурни фондове и инвестиционни фондове 2014-2020 г., предоставени чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

 

 

МОСВ
МБВР
качество на въздуха
По статията работи:

Маринела Арабаджиева