НАЧАЛО » българия

Доклад: НЕК целенасочено е работила на загуба в последните три години

Ударното присъединяване на ВЕИ централи е довело НЕК до ликвидна криза, граничеща с несъстоятелност

fb
3E news
fb
17-04-2014 01:47:00
fb

Националната електрическа компания е работила на загуба в периода от януари 2011 до юни 2013 г. и тогавашните управляващи от ГЕРБ не са направили нищо, за да променят създалата се негативна тенденция. Това показват данните от проверка на работата на НЕК от Главния инспекторат към МС. Документът все още не е качен на интернет страницата на министерство на икономиката и енергетиката, но данните от него вече предаде БГНЕС.

От доклада стана ясно, че прогнозираният финансов резултат при условията при които е разработен бизнес планът на компанията е: за 2012 г. загуба от 230 милиона лева, за 2013 г. - загуба от 509 милиона лева. Негативното положение на компанията допълнително се е влошило от присъединяването на ВЕИ и задължителното изкупуване на произвежданата от тях енергия. Според доклада това може да доведе НЕК до "ликвидна криза граничеща с несъстоятелност".

В резултат на извършената проверка назначената работна група е формулирала няколко изводи и препоръки за подобряването на дейността на НЕК.
Разработената Бизнес програма на НЕК ЕАД за периода 2012-2014 показва влошаващо се финансово състояние на дружеството и неговата ликвидност, което е следствие на финансов риск, на който е подложено дружеството чрез регулаторните и ценови условия, при които осъществява дейността си.

Дружеството търпи загуби от продажбите на електрическа енергия на регулирания пазар, което не може да бъде компенсирана от износа на електрическа енергия, който съставлява малък процент на фона на общата търговия с електрическа енергия. Ценовите равнища на електрическата енергия в региона са ниски и не дават възможност за увеличаване на приходите на дружеството.

Непризнаването от страна на регулаторния орган /ДКЕВР/ на необходими присъщи разходи на дружеството, натрупва допълнително финансови задължения за НЕК и влошава още повече икономическото му състояние. Разработената методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложените им задължения към обществото за изкупуването на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и от когенерациите изиграва ролята си на механизъм за компенсиране и натрупва допълнителни загуби за НЕК.

Разработената бизнес програма на дружеството за периода 2012-2014 отразява прогнозата за влошаване на ликвидното състояние на дружеството. Същата е приета от БЕХ ЕАД, но не са последвали нито действия от страна на НЕК, нито от страна на БЕХ за оздравителни действия, включително с предложения за промяна на нормативната уредба.

Нарастването през следващите години на присъединени източници на електрическа енергия от ВЕИ със значителна стойност на цената на произвежданата от тях електрическа енергия и задължението да бъде изкупувана от Обществения доставчик ще доведе НЕК до ликвидна криза граничеща с несъстоятелност.

Запазва се тенденцията за намаляване на планираните и реализирани средства за инвестиции в НЕК, което е породено от тежкото икономическо състояние на дружеството. Отразеното в отчета 100% изпълнение на превантивната програма за 2011 и 2012 г. не съответства на заложените и реално изпълнени дейности по програмата. Практически липсва изпълнение на Превантивната програма за първото полугодие на 2013 /изпълнение само на 4%/.

Констатираното свиване, както и неизпълнението на ремонтната програма за 2012 г. в производствената дейност /47,5% изпълнение на актуализираната ремонтна програма и 11,6% изпълнение спрямо първоначалните разчети/ е обезпокояващо и водещо до бъдещо натрупване на разходи за ремонти.

Разходите за електрическа енергия имат значителен относителен дял спрямо общите разходи по години /2010 – 79,96%; 2011 – 76,96%; 2012 – 67,73%/. Разходите за зелена енергия, за ВЕКП и добавка за невъзстановяеми разходи спрямо общите разходи е: 2010 – 5,42%; 2011 – 8,92% и 2012 – 18,34%. Разходите за електрическа енергия, с разходите за зелена енергия, за когенерация и добавка за невъзстановяеми разходи са разходи за НЕК, свързани с преки разплащания на НЕК по изискване на Закона за енергетиката. В тази връзка относителния дял на всички преки разходи за електрическа енергия, спрямо общите разходи на дружеството, се увеличават и имат следните стойности: 2010 г. – 81,57%; 2011 – 85,17%, 2012 – 85,32%.

През проверявания период, оперативните разходи на НЕК, върху които дружеството е можело да влияе и да ги управлява са 19% за 2010 г. и под 16% за 2011г. и 2012 г. от общите разходи за съответната година.

В отчетения положителен финансов резултат през първото полугодие на 2013 е включен като приход и неразплатената разполагаемост на студения резерв на ЕСО, ТЕЦ "Марица-Изток 1" и ТЕЦ "Марица Изток 3" в размер на 173 241 хиляди лева. Причината за непризнаването на разполагаемостта за студения резерв от ЕСО е в резултат на намаленото потребление в страната и значителния спад на износа от българската електроенергийна система, което се отрази зле и на електроенергийния системен оператор, реализирал по-малко приходи от цена достъп за първото полугодие на 2013 в сравнение със същия период на предходната година. С елиминирането на неразплатения студен резерв финансовия резултат на НЕК за първото полугодие на 2013 би бил загуба в размер на 156 007 хиляди лева.

За проверения период са наблюдава тенденция за увеличаване на размера на задълженията на НЕК. Към 31.12.2011 при общ размер на задълженията от 2 237 952 000, същият се е увеличил с 12,3% или на 2 551 869 000 лева към 31.12.2012.

В НЕК не е създаден механизъм, по който да се определят приоритетните плащания на задълженията по сключените договори, както и на техния размер.

Новоизградените източници на електрическа енергия от ВЕИ остават под напрежение след провеждането на 72 часовите проби, въпреки дадените предписания за отстраняването на нередностите по присъединяването. НЕК е изкупувала произведената енергия от такива източници, които реално не са въведени в експлоатация.

От данните става ясно, че НЕК заплаща електрическата енергия, произведена от ВЕИ присъединени към ЕРП по данни предоставени от крайните снабдители. НЕК не извършва контролно мерене на производителите на електрическа енергия от ВЕИ присъединени през ЕРП.

В НЕК няма утвърден план-график за провеждането на обществени поръчки за 2011 г. , 2012 г. и 2013 г.

НЕК
задължения
ликвидна криза
несъстоятелност
По статията работи:

Георги Велев