НАЧАЛО » българия

Мръсният въздух е най-големият проблем за околната среда у нас

Замърсяването от енергетиката с емисии, с фини прахови частици са едни от най-големите проблеми, показва националният доклад за околната среда през 2012 година

fb
3E news
fb
05-06-2014 04:34:00
fb

Основните източници с негативно въздействие върху околната среда са потреблението на енергия и природни ресурси, емисиите на вредни веществ както и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, водите, почвите, депонирането на отпадъци, пише в Националния доклад за опазване на околната среда за 2012 година.

Енергетиката остава най-големият източник на емисии на серен диоксид и на азотни оксиди и има ключова позиция във формирането на парникови газове в страната. По данни на НСИ за 2012 г. се отчита намаление на емисиите на серен диоксид със 185,9 хиляди тона в сравнение с 2011 г. То се дължи основно на намаление на емисиите от ТЕЦ-овете вследствие на въведените нови сероочистващи инсталации. Независимо от това, емисиите на серен диоксид генерирани от ТЕЦ-овете са 82% от националните емисии за 2012 г.

Автомобилният транспорт и неговото доминиране и непрекъснатото му нарастване в структурата на транспорта е свързано с увеличената консумация на горива и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, в т.ч. емисии на парникови газове, озонови прекурсори, фини прахови частици (ФПЧ). През 2012 г. автомобилният транспорт потребява 92,4% от общото енергийно потребление на сектора.

Битовото отопление е основен източник на фини прахови частици, емитирайки 59% от общото количество, изхвърляно в атмосферата. Замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна. И през 2012 г. продължава да бъде основен проблем за качеството на въздуха във всички райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. Все още остава висок процентът на населението, живеещо при нива на замърсяване над допустимите концентрации – 89,55%. 

Общите нива на емисиите на SO2, NO2, NH3 към 31.12.2012 г. са значително по-ниски от ангажиментите на страната.

През 2012г. не е регистрирано превишение на нормата за въглероден оксид в нито едно населено място. Не съществуват проблеми с постигане на целевите норми за замърсяване с бензен, олово, никел и арсен. Делът на населението, което живее при нива на озон над краткосрочната целева норма (3,81%) е по-малък от средният за страните-членки на Европейската агенция по опазване на околната среда (14%).   

Качеството на питейните води се запазва сравнително добро за страната. Наблюдава се постепенно подобряване на качеството на подземните и на повърхностните води за по-голяма част от показателите. Запазва се тенденцията за добро екологично състояние на почвите по отношение на запасеност с биогенни елементи, както и по отношение на замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители.

През 2012 г. рециклираните битови отпадъци са 29% от образуваните и по този показател България се изравнява с Португалия и Испания и изпреварва държави като Унгария, Полша и Чехия. През годината са депонирани 2323 kt битови отпадъци и това остава най-използваният в страната метод за третиране на битови отпадъци.

Регламентираните допустими шумови нива са превишени в 69% от контролните пунктове в страната, като се отчита намаление в сравнение с 2011 г. Водещите градове по риск на населението изложено на прекомерен шум са София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Перник и Сливен. Основен причинител на наднормен шум е интензивният автомобилен трафик. 98% от проверените промишлени източници на шум отговарят на нормативните изисквания.

Докладът може да намерите тук http://eea.government.bg/bg/soer/2012.

доклад
Околна среда
2012 година
ИАОС
въздух
води
отпадъци
По статията работи: