НАЧАЛО » българия

ДКЕВР: ЧЕЗ Разпределение не е достатъчно независима от компанията-майка, има проблеми с подмяната на електромери

fb
3E news
fb
20-05-2014 07:23:00
fb

„ЧЕЗ Разпределение България“ не е достатъчно независимо от компанията майка при извършване на дейността си. Това е един от изводите на ДКЕВР при направените одитни доклади на електроразпределителното предприятие.

Дружеството е нарушило точка от лицензията си, която го задължава да създаде и поддържа специализирано звено за работа с потребителите в собствената си структура. Условията по договорите за застраховка на имущество също водят до увеличение на разходите на компанията, смятат одиторите на ДКЕВР.

Експертите на комисията също така са преценили, че има места в мрежата на ЧЕЗ Разпределение, където електроенергията не се доставя по необходимите стандарти за качество. Сред останалите изводи на одиторите е и фактът, че съоръженията на ЧЕЗ като цяло са в лошо техническо състояние. Компанията не изпълнявала добре и задълженията си за подмяна на електромерите.

Ето и пълния извод от направената проверка:

1. Програмата с мерки, гарантиращи независимостта на дейността на лицензианта от другите дейности във вертикално интегрираното предприятие на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като документ осигурява независимост на разпределителното предприятие при вземането на решения, свързани с изпълнение на възложените му със ЗЕ и лицензията задължения. Изнесените лицензионни дейности за „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД се извършват от „ЧЕЗ България” ЕАД, което не е част от вертикално интегрираното предприятие. Лицензиантът не доказва по никакъв начин, че е упражнил контрол върху „ЧЕЗ България“ ЕАД за гарантиране, че тези дейности се извършват от различни служители на дружеството и че е спазено изискването за независимост на дейността на „ЧЕЗ Разпределение България” АД от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие (групата ЧЕЗ). В част .., Приложение …. „Процедура за оповестяване на публична информация“, раздел …. „Отговорни за актуализацията лица“, са посочени отдел „ПР и Комуникации” и дирекции „Обслужване на клиенти“, „Експлоатация и поддържане на мрежата“ и „Мерене и управление на данни”. В част …., Приложение … „Инструкция за контрол на достъпа в сградите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД“ като системата за контрол на достъп се контролира и управлява от отдел „Сигурност“. В предоставената от дружеството организационна структура тези структурни единици не съществуват. С оглед на изложеното по-горе, работната група счита, че не е осигурена реална независимост на разпределителното предприятие при изпълнение на възложените му със ЗЕ и лицензията задължения.

2. По данни от Търговския регистър на Агенцията по вписванията е установено, че през одитирания период "ЧЕЗ Разпределение България" АД принадлежи към групата ЧЕЗ, контролирана от „ЧЕЗ” а.с., Република Чехия. Дружеството "ЧЕЗ Разпределение България"АД, е свързано с другите дружества от групата ЧЕЗ чрез общия собственик на капитала в тях. Капиталът на „ЧЕЗ България” ЕАД, "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД и „ТЕЦ Варна” ЕАД е изцяло собственост на „ЧЕЗ” а.с. - чуждестранно юридическо лице. „ЧЕЗ” а.с. е собственик на 67% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България"АД и на „ЧЕЗ Електро България” АД. При това положение на основание параграф 1, ал. 1, т. 5 и 6 от Допълнителните разпоредби на търговския закон "ЧЕЗ Разпределение България"АД е свързано лице с всички дружества от групата ЧЕЗ.

3. Съгласно Директива 2009/72/ЕО, чл. 113а от ЗЕ и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, когато операторът на електроразпределителната мрежа е част от вертикално интегрирано предприятие, дейността му трябва да бъде независима по правноорганизационна форма и при вземане на решения от другите дейности. При направената справка в Търговския регистър на фирмените досиета на “ЧЕЗ Разпределение България” АД и “ЧЕЗ България” ЕАД се установи, че в Надзорните съвети на двете дружества участва едно и също лице - Томаш Плескач. Това обстоятелство само по себе си не е нарушение на т.3.7.1.1. от лицензията, тъй като „ЧЕЗ България” ЕАД не е част от вертикално интегрираното предприятие, но доколкото осъществява голям обем изнесени дейности както за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, така и за „ЧЕЗ Електро България“ АД, то дублирането на лице в надзорните органи на двете дружества създава условия за нарушаване на независимостта на одитираното дружество.

4. В организационната структура на „ЧЕЗ Разпределение България” АД не е създадено и не се поддържа специализирано звено за работа с потребителите, а цялата тази дейност е прехвърлена на „ЧЕЗ България” ЕАД. Дружеството е нарушило т. 3.2.3. от лицензията, която задължава лицензианта да създаде и поддържа специализирано звено за работа с потребителите в собствената си структура, да осигури работата му с необходимото материално и техническо оборудване и ресурси, както и да назначи достатъчно на брой квалифициран персонал за работа с потребителите.

5. Сключвани са консултантски договори с …………………………………………….., като предметът по тези договори се дублира с част от предмета на Договор за предоставяне на услуги с „ЧЕЗ България” ЕАД, с което Лицензиантът не е изпълнил т. 2.6 от лицензията, а именно да извършва лицензионната дейност при минимални икономически разходи.

6. По отношение на договорите за услуги, разходите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД се завишават със стойността на разходите, които „ЧЕЗ България” ЕАД прави към „ЧЕЗ Разпределение България” АД по договорите за наем на специализирани автомобили, с което Лицензиантът не е изпълнил т. 2.6 от лицензията да извършва лицензионната дейност при минимални икономически разходи.

7. По отношение на договор за услуги в областта на обслужването на клиенти, разходите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД се завишават със стойността на разходите, които „ЧЕЗ България” ЕАД прави към „ЧЕЗ Разпределение България” АД по договорите за наем на недвижими имоти, с което Лицензиантът не е изпълнил т. 2.6 от лицензията да извършва лицензионната дейност при минимални икономически разходи.

8. Дружеството сключва и поддържа необходимите застраховки по т. 3.10.1 от лицензията, и предоставя информация за поддържаните застраховки. Застрахователното покритие по застраховка „Щети на имуществото” осигурява съответните средства за подмяна на всеки елемент от мрежата, повреден или унищожен в резултат на авария или при други обстоятелства. От направения анализ се налага извода, че ако за база при определяне на застрахователната сума е използвана отчетната стойност на ДМА за периода 2008 – 2013 г., застрахователната премия, респективно разходите на дружеството, биха били с 5 381 хил. лв. по-малко, в сравнение със сумите по договора.
Условията, по които са сключени договорите за „застраховка на имуществото, с което се упражнява лицензионната дейност“, водят до увеличаване размера на разходите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с което Лицензиантът не е изпълнил т. 2.6 от лицензията, а именно да извършва лицензионната дейност при минимални икономически разходи.

9. Изложеното в отговорите на дружеството по подадените жалби доказва, че „ЧЕЗ Разпределение България” АД не е в състояние да планира изпълнението на инвестициите по отношение на развитие на мрежата и присъединяването на потребители, тъй като е в силна зависимост от доставките на материали от „ЧЕЗ България” ЕАД, с което има сключени договори за доставка. Това от своя страна обуславя факта, че дружеството „ЧЕЗ Разпределение България” АД не разполага с достатъчно материални запаси. Лицензиантът не изпълнява задължението си по сключените договори за присъединяване на потребители, като не спазва сроковете за изграждане на електрическите съоръжения, с което е нарушило т.3.4.1 от лицензията.

10. В съответствие с т. 3.3.1 от лицензията, лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато разпределение на електрическа енергия по мрежата с определено качество. Неподдържането в наличност на достатъчно материали, необходими за изпълнение на задълженията му за присъединяване на потребители към електроразпределителната мрежа и за осигуряване на доставката на електрическа енергия с определено качество, е неизпълнение на т. 3.1.5, т.4 от лицензията.

11. При проверката на изпълнението на процеса на присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е установено, че дружеството не съхранява всички документи по присъединяването на електрическата централа в досието на обекта. Това е нарушение на задължението по чл. 55 от НАРЕДБА № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, за което ще бъде изпратено писмо до МИЕ, по компетентност.

12. За присъединяване на обекти по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ дружеството е сключвало договори за присъединяване в нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 4 във връзка с ал. 3 от ЗЕВИ – сключвани са предварителни договори за присъединяване. Това е нарушение на предвидените от законодателя специални условия за присъединяване на обектите на тази категория производители и неизпълнение на т. 2.1. от лицензията.

13. По ДПЕРМ, сключени по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, дружеството е изисквало авансово плащане на сума в негова полза на основание чл. 29, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 4 непосредствено преди сключване на договора за присъединяване (чл. 36, ал. 2, т. 2 от ДПЕРМ). Това показва, че дружеството е нарушило чл. 29, ал.1 от ЗЕВИ, съгласно която производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници дължат на преносното или съответното разпределително предприятие, което ги присъединява, авансово плащане само в случаите, когато за съответния обект е предвидено, като задължителен етап в процедурата по присъединяване, сключване на предварителен договор за присъединяване, т.е. в случаите на чл. 24,т. 2- 4 от ЗЕВИ, с което лицензиантът е нарушил т. 2.1 от лицензията.

14. Сключвани са ДПЕРМ на дата 03.05.2011 г. и след 03.05.2011 г. на основание чл. 13, чл. 14 и чл. 15 от ЗВАЕИБ. Това е нарушение на действащото законодателство, тъй като не са спазени изискванията на пар.6, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, който е в сила от 3.05.2011 г. и отменя Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (§ 4 от ЗЕВИ). Необходимо е да се извърши последваща проверка, при която да се разгледат и да се установи съответствието на процедурите за присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с изискванията на ЗВАЕИБ, ЗЕВИ, Наредба № 6 и ЗУТ със съдействието на ДНСК.

15. Налице е трайна практика за съставяне на констативни протоколи в нарушение на определения в чл. 58 от Общите условя ред, с което лицензиантът е нарушил изискванията на т. 2.1 от лицензията.

16. Лицензиантът има задължение да разглежда и решава подадените до него жалби в срок от един месец от получаването им, за което уведомява писмено потребителя. От годишните доклади за извършване на лицензионната дейност през 2012 г. и 2013 г., в подадените справки за броя постъпили жалби и сигнали е установено, че Лицензиантът, в голям брой случаи, не спазва това задължение и е нарушил чл. 12, т.12 от Общите условия и т.3.3.6. от лицензията.

17. Дружеството планира всяка година подмяната на търговски средства за измерване (електромери или измервателни трансформатори за търговско мерене), но реално не изпълнява напълно заложената програма. Лицензиантът не е изпълнил задължението си по т.3.5.2 от лицензията да поддържа средствата за търговско измерване на електрическа енергия, доставяна на потребителите, в състояние, съответстващо на изискванията на Правилата за измерване, както и да извършва редовни проверки, изпитвания и контрол върху тях, с което е нарушил т. 2.1 от лицензията.

18. Дружеството отказва присъединяване на обекти на потребители, като в мотивите за отказа, посочва, че „няма съоръжения, собственост на ЕРД. Изграждането на нов трафопост е технически невъзможно поради липса на терен, където да бъде ситуиран”. В допълнение, не е посочен срок, в който ще отстрани причините и ще осигури условия за присъединяване на обекта, с което Лицензиантът е нарушил чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи и не е изпълнил т.2.1 от Лицензията.

19. Дружеството не предприема достатъчни мерки за привеждане на съоръженията в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, както и за отстраняване причините за повреди при най-често авариращите съоръжения. Във връзка с констатирано неизпълнение на разпоредби на Наредба №9, с писмо, наш изх. № Е-03-17-18 от 19.02.2014 г., са изпратени до МИЕ, по компетентност, 12 броя Констативни протоколи.

20. От извършените на място проверки и изисканите обходни листове на съоръженията, може да се направи извода, че като цяло проверените съоръжения са в лошо техническо състояние и не отговарят на изискванията на Наредба №9, въпреки че дружеството е констатирало несъответствието. Това е предпоставка за влошаване качеството на доставяната електрическа енергия. Одитния екип счита, че дружеството не е изпълнило т.3.1.6 от Лицензията.

21. За периода 01.01.2013 г. - 30.11.2013 г. са подавани средномесечно по 48 бр. жалби относно качеството на доставяната електрическа енергия, като 44 % от жалбите са основателни. От дружеството са констатирани отклонения на показателите за качество от стандарт БДС EN 50160:2007 и са предприети мерки за подобряване на качеството. Въпреки това са констатирани случаи, когато мерките не се изпълняват своевременно и не водят до подобряване на показателите за качество на доставяната електрическа енергия. Същевременно, отговорите на дружеството до жалбоподателите не съдържат ясна информация за причините за констатираните отклонения, предвижданите и предприетите действия, както и не се посочват конкретни срокове за тях. Налице е нарушение на чл.75 от Правилата на управление на електроразпределителните мрежи, съгласно който мерките за подобряване на показателите за качество следва да се предприемат в едногодишен срок, с което дружеството е нарушило т.3.3.1. от лицензията.

22. В хода на проверката са монтирани 33 броя анализатори за измерване на качеството на доставяната електрическа енергия. За 5 от тях одитния екип счита, че за периода на измерването е извършена манипулация на съоръжения от мрежата с цел постигане на показателите за качество в точките на измерване. Това налага извършване на допълнителна проверка, за резултатите, от които комисията ще бъде уведомена. От останалите 28 измервания при 15 от тях (54%) са установени отклонения. От изложеното може да се направи извод, че лицензиантът е нарушил т. 3.3.1 от лицензията.

23. Отчетените административни разходи на дружеството нарастват всяка година от периода, като 2012 г. са с 12,67% по-високи, спрямо 2008 г. С най-голям дял в административните разходи са разходите за външни услуги, като за 2008 г. са с дял 31,6% от общите, а за 2012 г. – 34,9%. За всяка година от периода, дружеството отчита печалба. Налага се извода, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД има резерви за покриване на разходите си и не полага усилия за тяхното намаляване, което е неизпълнение на т.2.6. от Лицензията.

24. За периода 2009 г. - 2012 г. капитализираните активи са в диапазон между 43% и 66% от извършените инвестиционни разходи, с което се налага извода, че разходи за инвестиции, направени в предходни години, се включват в следващи години.

25. За периода 2008 г. – 2013 г. дружеството отчита по-ниски разходи за технологични загуби по мрежата от предварително заложената сума в модела на ценообразуване, което се явява допълнителен приход за дружеството. В тази връзка, за периода 2008 г. – 2013 г. дружеството е постигнало икономия, в размер на 142 948 хил. лв. Тези спестявания са осигурили финансовия ресурс за генериране на по-високи административни разходи, в т.ч. и за външни услуги.

ДКЕВР
одитен доклад
ЧЕЗ Разпределение България
По статията работи:

Георги Велев