НАЧАЛО » българия

Депутатите решиха: Въвежда се таван върху цените, служителите с обезщетения от 50% от заплатата при съкращение

fb
3E news
fb
21-03-2020 08:10:15
fb

Законът за извънредното положение мина на второ четене, предаде агенция „Фокус“. Дебатите и гласуванията по текста продължиха повече от 13 часа. Законопроектът бе преименуван от Закон за мерките по време на извънредното положение на Закон за действията по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание.

Депутатите разрешиха на военнослужещите да могат да участват в противоепидемичните мерки. Предложението беше направено между двете четения от депутата от ГЕРБ Димитър Лазаров.

Парламентът оправомощи работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работниците без тяхното съгласие. Депутатите спряха процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Народните представители решиха да се покрива 60 % от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. на лицата, чиито доходи са засегнати от извънредното положение. Разпоредбата ще важи за срока на действие на този закон, но за не по-дълго от три месеца. Народните представители вмениха задълженията на НОИ да превежда 60 % от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г, за лица, осигурени и отговарящи на критерии, определени с акт на Министерски съвет. Средствата трябва да се превеждат по банков път, на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. Средствата ще бъдат за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Депутатите приеха още до отмяната на изънредното положение да не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Народното събрание забрани паралелният износ на лекарствени продукти. При нарушение лицето се наказва с глоба в размер на 10 000 лв. и имуществена санкция в размер на 50 000 лв. При повторно извършване на същото нарушение – глобата е в размер на 100 000 лв.
Депутатите спряха публичните продани, ограничиха нотариалните производства и определиха в кои случаи не се налага запор на банкови сметки. Текстът гласи, че се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частни съдебни изпълнители. С отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски. Разпоредбите предвиждат да не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземане на трудови възнаграждения.

Народните представители решиха да се ограничават нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители на съответния район.

Законът за обществените поръчки няма да се прилага при възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци.

Въвежда се пределни цени за стоки и услуги

Таван на цените на стоките и услугите се въвежда със закона за извънредното положение, решиха депутатите с промени в Закона за защита на потребителите. Текстовете бяха внесени от БСП и подкрепени от управляващите. Целта е да се ограничи спекулата.

С промените се задължават всички стопански субекти да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки през последните три месеца преди настъпване на извънредните обстоятелства.

Цените се доказват на база записите в касовите aпapaти или получените по банков или картов път плащания. Ако досега търговците не са продавали такива стоки, са длъжни да ги предоставят на цени, завишени с не повече от 20 на сто от цените на придобиването им, а услугите - с не повече от 20 на сто от себестойността им.

За нарушение на разпоредбите ще се налага имуществена санкция в размер на 5% от оборота през годината, предхождаща настъпването на извънредните обстоятелства, а на представляващите ги физически лица - глоба в размер от 20 000 до 100 000 лева.

На юридическите лица, които имат пряк или косвен контрол върху лицата - извършели нарушението, ще се налага имуществена санкция в размер на 7% от оборота им през предхождащата година, а на представляващите ги физически лица глоба в размер от 30 000 до 200 000 лева. При положение че лицата нямат дейност през годината, предхождаща настъпването на обстоятелствата, се налага имуществена санкции от 20 000 до 100 000 лева. Ако търговците не могат да докажат цената на придобиване и себестойността на предлаганите от тях стоки и услуги, им се налага имуществена санкция от 30 000 до 100 000 лева.

Спекулата остава престъпление и по Наказателния кодекс.

Бяха приети и промени в Закона за обществените поръчки. Министерствата едностранно ще могат да изменят договори с бенефициенти, включително да увеличават сумата по договора, съобразно необходимостта от мерки при криза. Ще може да се отпуска безвъзмездна финансова помощ по опростени процедури, включително без публикуване на покана за събиране на предложения.

Законът за обществените поръчки няма да се прилага по време на извънредното положение при закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти и консумативите за тях. Същото важи и за купуването на хигиенни материали и лични предпазни средства. ЗОП няма да се прилага и за дейностите по обезвреждане на болнични отпадъци. Забранен бе и паралелният износ на лекарствени продукти.

Служителите с право на обезщетение от 50% от заплатата при съкращение по време на извънредно положение

Работникът или служителят има право на обезщетение от 50 на сто от брутното си възнаграждение при преустановяване работата на предприятието или на част от него от държавен орган поради обявено извънредно положение. Това записа в преходните разпореди на закона за действията при въведеното извънредно положение парламентът като промяна в Кодекса на труда.

Сумата не може да е по-малка от 75% от минималната работна заплата за страната. Обезщетението ще е за сметка на работодателя.
С промени в Кодекса за социално осигуряване депутатите приеха за периода на извънредното положение НОИ да превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари т.г. на осигурените по КСО лица, отговарящи на критерии,определени от Министерския съвет. Предвижда се това да е за не повече от три месеца. Трансферът ще е по банков път, към осигурителя и въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта информация.

Отхвърлено беше предложението на левицата парите да се превеждат директно на осигуреното лице.
Депутатите записаха, ако осигурителят не може да изплати пълната осигурителна вноска на работниците си, да връща получената от НОИ сума.

Платен отпуск, дори без съгласие на служителите

Работодателите ще могат да предоставят само платен годишен отпуск на работниците или служителите си, без тяхно съгласие, решиха депутатите по време на окончателното гласува на закона за извънредното положение.

Работодателите в частния сектор и органите по назначавана при държавните служители ще могат да възлагат надомна работа, както и работа от разстояние дори и без съгласието на работниците, но само когато естеството на работа го позволява.
Депутатите разписаха, че работниците и служителите ще трябва да ползват до една втора от платения си годишен отпуск, въпреки тяхното несъгласие.

Първоначално заложените текстове предвиждаха работодателите да пускат служителите си и в неплатен отпуск, но в хода на работата претърпяха промяна.

депутати
решение
мерки за извънредно положение
По статията работи:

3E news