НАЧАЛО » българия

Делът на базовите централи в производството на ток расте с 8.03 %

fb
3E news
fb
31-08-2017 09:00:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия за периода от 1 януари до 27 август 2017 г. продължават да нарастват в сравнение със същия период на миналата година. Това става ясно от данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната. 

Така например, ако за сравнявания период на 2016 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 28 680 943 MWh, то сега то възлиза на 29 703 075 MWh, което е ръст (+) от 3.56 %.

Потреблението на електроенергия през първите почти осем месеца на настоящата 2017 г. се увеличава с 6.05 процента – от 24 619 616 MWh (през миналата година) до 26 108 138 MWh.

Износът на електроенергия, който в началото годината бе достигнал до спад ( -) от над 15 на сто се подобрява, но в сравнение с предния отчетен период остава почти непроменен – минус (-) 11.48 %.

За пореден път делът на ВЕИ в преносната мрежа е по-висок от дела на базовите централи, става ясно още от данните на ЕСО, като разбира се не става въпрос за обем, а само за дялово участие. Така например делът от производството на електроенергия от базовите централи за времето от началото на годината до 27 август расте с 8.03 на сто. За сравнение, участието на електроенергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа достига 9.15 %.

Като количество обаче разликата е значителна.  Ако през периода от 1 януари до 27 август 2016 г. производството от базовите централи е било в обем от 23 276 580 MWh, то за същия период на 2017 г. нараства до 25 144 747 MWh, или както вече бе посочено – увеличение от (+) 8.03 %.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа се увеличава от 789 552 MWh през 2016  до 861 822 MWh през сравнявания период на 2017 г. , или както вече бе посочено – това е ръст (+) от 9.15%. Това се дълги  съответно на повишението на електроенергията от вятърни електроцентрали – плюс (+) 5.17 % ; от слънчеви – плюс (+) 1.92% и от биомаса – плюс (+) 64.97 на сто.

За сметка на това дела на ВЕИ в разпределителната мрежа продължава да е скромен, макар че  нараства с (+) 2.76  И тук значително подобрение се отчита при участието на вятърните електроцентрали – плюс (+) 5.70 %, и много скромно от слънчевите – едва  плюс (+) 24 %. Дела на биомасата остава също  положителен  (+) плюс 9.16 %.

Участието на водноелектрическите централи от доста време остава отрицателно. Трендът за спад остава относително постоянен и варира между 30 и 25 на сто. В случая за времето от 1 януари до 27 август участието на ВЕЦ е от порядъка на 2 422 348 MWh при 3 374 908 MWh преди година, което е спад ( -) от 28.22 %. Трябва да напомним, че от една страна това се дължи на ремонта на хидровъзел „Цанков камък“,  а от друга на ниският коефициент на полезно действие на ВЕЦ поради липсата на вода.
 

ЕСО
ВЕЦ
ВЕИ
базови централи
производство на ток
потребление на ток
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева