НАЧАЛО » българия

"Грийнпийс": Тежки метали над нормите замърсяват водоемите около ТЕЦ-вете

fb
3E news
fb
03-07-2014 02:04:00
fb

Когато говорим за замърсяване от топлоелектрическите централи най-често става дума за замърсяването на въздуха със серен диоксид, азотни оксиди и фини прахови частици. Негативното влияние на ТЕЦ-вете върху околната среда не спира дотук. Това доказва изследване на „Грийнпийс”- България, според което всички тествани водоеми около ТЕЦ-вете имат надномерно ниво на почти всички тежки метали. 

Проучването засяга нивото на тежки метали в близост до Мини „Марица Изток”, ТЕЦ „Марица Изток-2”, ТЕЦ „Ей И Ес- Марица Изток 1- Гълъбово, „Брикел” и ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3”.

Всички тествани 5 водоемa имат наднормено ниво на олово като нивото му в язовир „Ковачево” е най-високо, съобщи Филка Секулова от "Грийнпийс- България". Северният преливен канал на ТЕЦ МИ2 се зауства именно в този водоем, а язовир „Маца” е най-близкият водоем до сгуроотвала на ТЕЦ МИ2. В река Соколица и язовир „Розов кладенец” попадат „избистрените” води на трит други централи, разположени около гр. Гълъбово. Пробите от р. Соколоица до с. Искрица бяха взети  в близост до сгуроотвала на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”, където са установени наднормени концентрации от манган и хром. Тестван беше само един малък спектър  от възможните тежки  и токсични вещества, налични във водоемите до сгуроотвалите на централите в Източномаришкия басейн, разположени и  далеч от точките на заустване. Всяка година централите произвеждат по 270 кг живак.  Въпреки наличието на тежки метали, риболовът в тези водоизточници е масова практика, водите се използват и за напояване, но не е ясно какви са последиците от това замърсяване, твърдят еколозите.

От една страна горенето на въглищата за производство на електроенергия е свързано с производството на дънна пепел, шлака и генерираните отпадъци от електрофилтрите и сероочистващите инсталации. Например най-голямата електрическа централа в България ТЕЦ МИ2 годишно има право да генерира 31 000 тона сгурия, шлака и дънна пепел, 3 млн. тона летяща пепел, 1,2 млн. т твърди отпадъци (гипс), получени при сероочистката на отпадъчните газове. Друга голяма ТЕЦ в Маришкия басейн е ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” с инсталирана мощност 908 MW. На година централата има право да генерира 255 000 тона сгурия, шлака и дънна пепел,  около 1,5 млн. тона летяща пепел, 1.1  млн. тона твърди отпадъци и близо 7500 тона утайки от пречистването на отпадъчните води. Всички тези отпадъци попадат в почвата и в повърхностните води.

От друга страна ТЕЦ-вете поглъщат страшно много вода. За охлаждане в енергетиката се използва 13 пъти повече вода отколкото за напояване. 72% от общо използваната вода в България отива за охлаждане в енергопроизводството, а само 6% за напояване. След използването й водата не се връща на същото място във водоема, голяма част от нея се изпарява впоследствие. А заплахата от засушаване расте в резултат от изменението на климата и водният ресурс трябва да бъде използван ефективно без да се разпилява и замърсява. Значително количество вода се използва за овлажняване на депонирания отпадъчен материал. Дори най-надеждните топлоелектрически централи замърсяват. В САЩ, ТЕЦ-вете са най-големият източник на замърсяване на водите 207 регистрани случаи на замърсяване на повърхностните води.

Значително количество вода се използва за овлажняване на депонирания отпадъчен материал (пепел, дънна шлака, гипс от сероочистващите инсталации). На тон генериран отпадък ТЕЦ МИ2 използва 34.5 м3 вода за овлажняване и намаляване на праховите емисии.

Средногодишно 80% от използваните води в страната се отвеждат във водните обекти и обществената канализация. Водите от охлаждащи процеси са средногодишно около 3,6 млрд. m3, които обикновено се връщат обратно във водоизточниците, показва последният доклад на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда за състоянието на околната среда. Според данните пречистването на водите от индустриалната дейност бележи подобрение.

Резултатите обаче са показателни изменения на климата има, наблюдава се и тенденция към засушаване в страната, а те се дължат и до голяма степен на горенето на въглища за електричество и отопление.  Те допринасят за около 50% от вредните емисии в атмосферата.

Наложително е затварянето на всички морално остарели мощности, които разполагат с неадекватни или недостатъчни сероочистващи инсталации и екологичен контрол ТЕЦ „Бобов дол”, ТЕЦ „Брикел” и ТЕЦ „Марица -3”, смятат еколозите.

През 2011 ТЕЦ „Брикел” трябваше вече да бъде затворен, но вместо това му беше издадено комплексно разрешително като нов оператор, с което удължи живота си. Според договора ни за присъединяване по-голяма част от ТЕЦ като „Брикел”, ТЕЦ „Варна” и ТЕЦ „Бобов дол” и др. Трябва да бъдат закрити до 2018 година. Затова междувременно трябва да се пристъпи към поетапно отказване от  използването на въглища в електроенергията и да се предвиди замяната на енергията от ТЕЦ с такава от възобновяеми енергийни източници, коментира Георги Кондарев от „Грийнпийс- България”. Освен това трябва да се изготви план за обучения и създаване на алтернативен поминък на населението в регионите, където работят топлоелектрическите централи, за да може преходът да бъде плавен, допълни той.

Много важна е позицията на държавата през октомви, когато ще има среща на Европейския съвет в Брюксел за определяне на целите за климат и енергия за 2030 година. Трябва да застанем твърдо зад намаляване на емисиите, за по-висок дял на ВЕИ и по-висок дял на енергийна ефективност, коментира Теодора Стоянова.

замърсяване
ТЕЦ
вода
вода за охлаждане
отпадъчни води
шлака
пепел
вредни емисии
въглища
топлоелектрически централи
ВЕИ
Енергийна ефективност
По статията работи: