НАЧАЛО » българия

Готов е проектът на Наредба за Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

fb
3E news
fb
29-10-2015 12:07:00
fb

Готов е проектът на Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", съобщиха от Министерство на енергетиката.

Припомняме, че с промените в Закона за енергетиката от месец юли тази година бе създаден Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за управление на средствата за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а от Закона за енергетиката. Целта на създаването на Фонда е намаляване на дефицита на НЕК. Очакването е предприетите досега стъпки в електроенергийния сектор, както и с последващото пълно отваряне на пазара да доведат до постепенно стабилизиране не само на електрическата компания, но и на системата като цяло.

С проекта на наредба се предвижда уреждането на източниците и механизмите за набиране на средства по фонда. Това включва и механизмите за събиране и проверка на информацията за определяне на размера на вноските, дължими от производителите на електрическа енергия и търговците за внесената и продадена на пазара в страната електрическа енергия.

Документът уточнява и условията и редът за разходване на средства от фонда. В проектът се предвижда това да става въз основа на приет от Управителния съвет на фонда бюджет, който ще може да се актуализира при определени условия.

Проектът на Наредба урежда и отчитането на средствата по фонда, като се предвижда министъра на енергетиката да представя всеки месец справка за набраните и разходваните средства, както и тримесечни отчети. Те ще бъдат придружени с доклади за дейността на фонда.

Годишният отчет за дейността на фонда ще се одобрява от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката.

Контролът върху набирането, разходването и отчитането на средствата по фонда ще се осъществява от председателя на УС на фонда. Право на последващ контрол ще имат органите на Агенцията за държавна финансова инспекция. В документът се предлага бюджетът на фонда да подлежи на одит и от органите на Сметната палата.

След приемането на наредбата се очаква фонд "Сигурност на електроенергийната система" да започне изпълнението на функциите си и с постъпилите в него средства, както и със средствата, които ще постъпват в него ежемесечно, да се покриват разходите на обществения доставчик, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електрическа енергия, включително за минали регулаторни периоди, уточняват от Министерство на енергетиката.

Според досегашната неофициална информация ежемесечните постъпления във фонда са от порядъка на 24 млн. лв. На този етап остава неясно каква ще е вноската на НЕК. Преди дни пред журналисти финансовият директор на НЕК заяви, че компанията ще започне да прави вноските си, след като е готова нормативният документ. 

От енергийното ведомство уточняват, че в срок от 14 дни се приемат предложения и препоръки на mail:g.peneva@me.government.bg по Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

 

фонд Сигурност на електроенергийната система
Министерство на енергетиката
НЕК
Наредба за реда и начина за набирането
разходването
отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
По статията работи:

Маринела Арабаджиева