НАЧАЛО » българия

ВЕИ и енергийна ефективност залага в модела си за "Енергийна стратегия до 2030 г." екип от учени

Цената на електроенергията за крайните потребители се предвижда да бъде 45 евро за МВтч

fb
3E news
fb
22-11-2017 07:20:00
fb

„Един малко по-различен поглед за развитието на енергетиката на България до 2030 г.“, така  проф. Христо Василев представи собствената си визия и на представяният от него колектив от учени за развитието на сектора през следващите години. Документът  под названието  „Идеен проект на Стратегия за развитие на енергетиката в България с хоризонт до 2030 г.“ беше представена в НСТС с участието на Българския национален комитет по осветление, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КНИИП), Българската фотоволтаична асоциация и Българската соларна асоциация. При представянето проф. Василев обърна внимание, че Енергийната стратегия е приоритет на Министерски съвет, а представеният от него документ визира по-скоро идеи за развитие на енергийния сектор.

Енергийната стратегия на проф. Василев е направена при условията на много неизвестни.

В момента текат дебати по отношение на жизнеспособността на проекта за АЕЦ „Белене“. Проектът е с неясен рестарт. Налице е и европейският референтен документ, който изисква до 4 години да се изпълнят изискванията за намаляван на емисиите от серни и азотни емисии, както и изхвърлянията от живак, припомни при представянето й проф. Колев.

Базата

Документъ стъпва върху няколко основни фактора – от нивото на емисиите през енергоемкостта на Брутния вътрешен продукт до развитието на новите технологии и в частност на ВЕИ-та и визията на Европа за бъдещето.

Емисиите от парникови газове водят до климатични промени. Температурата на Земята от 1895 г. до 2015 г. се е повишила с 1,1 градуса и виждате последствията от повишаването на тази температура – парников ефект и увеличение на природните бедствия, които за последните години са се увеличили три пъти. Ако не се вземат мерки, тези събития ще стават все по-често и все по-големи, каза проф. Василев.

Енергийната интензивност на БВП на България е един изключително важен показател. И ние от този преход, който искаме да направим от сегашната енергетика, декарбонизиране на енергетиката и не е съобразяваме, може би няма да получим доброто решение. Като сравнение професорът посочи, че например енергийната интензивност на БВП на Дания имаме с 6,5 пъти по-висока енергийна интензивност на БВП. „Богатите страни с висок БВП на населението имат ниска енергийна интензивност на своята икономика. Няма богата страна с висока енергийна интензивност на БВП. За да стане България богата трябва да намаляваме енергийната интензивност. Възможно ли е това? Да.“, каза професорът. Според него, това може да се случи като към 2030 г. енергийната интензивност трябва да се понижи от настоящите 450 кг нефтен еквивалент до 185 кг н.е., тоест – спад от 2,4 пъти.
Емисиите от фини прахови частици няма как да не бъдат разглеждани в този енергиен преход, обясни още проф. Василев, като по различни данни, по думите му около 10 хил. души годишно загиват от фини прахови частици.

Емисиите на парникови газове към 2030 г. трябва да бъдат чувствително по-ниски от индикативната цел от 40 %, добави той.
Европейският енергиен съюз е другата база за т.нар. представен идеен проект за енергийна стратегия до 2030 г., като индикативните цели към 2030 г. предвижда спад на парниковите газове спрямо нивото от 1990 г. с 40 % , увеличаване на дела на ВЕИ до 27 % от общо потребяваната енергия и повишаване на енергийната ефективност с 30%.

Енергиен преход

Постигането може да стане с енергиен преход, в рамките на който да бъдат постигнати следните цели: увеличаване на нарастването и постепенно намаляване на цените на електрическата енергия за индустрията и за бита.

„Досега никоя от стратегиите, които са били представяни, такава цел не е била поставяна“, каза проф. Василев. Според нея разходите на бита за електрическа енергия не трябва да надвишават 4 % от доходите.

На следващо място се предвижда за производство на електрическа енергия да се използват предимно български суровини – биомаса, природен газ (ако успеем да открием) , ВЕИ, като по този начин ще се увеличи енергийната независимост на страната – до 80%.

Съответно следва намаляване на вредните емисии със социалните ефекти от това, намаляване на енергийната бедност и подобряване на качеството на отопление и охлаждане. На следващо място проф. Василев поставя  понижаване на енергоемкостта на БВП, изграждане на ВЕИ, но без ползване на преференциални цени. Тук в тази част професорът поставя и запазването на работните места в сектор енергетика и в частност в комплекса Марица Изток, като същата бъде преобразувана в зона за високи технологии. В нея по думите му може да се изработват интелигентни системи за управление на енергийната система.

„Така, както се очертават нещата, с изискванията на редукциите за парникови газове и изискванията на ЕК може да се случи затваряне на Мариците, но това не трябва да става. Ние трябва да мислим за алтернативен вариант. В противен случай един голям район може да бъде обезлюден, това ще струва много повече от една атомна централа и затова тук трябва да погледнем и политически и държавнически“ , каза той.
Проф.Василев постави и въпроса за подобряване на работата на енергийната система с цел осигуряване на енергийната сигурност. Всичко това трябва да се случи с частни инвестиции, без държавни гаранции.

Моделът ВЕИ

На базата на представените по-горе виждания проф. Василев обясни, че най-успешният модел, на който българската енергетика е базираният на интелигентните системи, новите ВЕИ технологии и разбира се, на енергийната ефективност.

В идейният си проект, разглеждайки развитието на технологиите, основно в сектора на ВЕИ той достига до извода, че цената на електрическата енергия за крайните потребители през 2030 г.  ще бъде от порядъка на 45 евро за МВтч.

В частност в проекта проф. Василев обръща основно внимание на производството на електроенергия от фотоволтаици, като прави преглед на спада на цените на технологиите, увеличаването на КПД, подобряването на производствената цена на електроенергията, развитието на инверторните технологии и на системите за съхранение на енергия. 

Може ли при това положение да има централа, която може да продава на цена от 70 евро на MWh франко централа, постави въпрос проф. Василев. В допълнение той посочи, че  към 2030 г. не само, че няма да има дефицит на електрическа енергия в региона, но дори ще има излишък.

"Разковничето е енергийната ефективност", каза проф. Василев.


В изготвеният енергиен баланс в идейния проект се предвижда производството на енергия ще бъде намалено от 111 ТВтч през 2015 г. (с включена енергия от дървата за огрев) до 77 ТВтч през 2030 г. В частта за  ВЕИ обаче е заложено удвояване на производството до 13,78 Твтч от 6,54 Твтч през 2016 г.

При  производството на ядрена енергия, т.е. АЕЦ не се залага на значителна промяна, като се предвижда към 2030 г. то да е от порядъка на 15 Твтч, или наполовина. За топлоелектрическите централи се прогнозира намаляване на производството им от 27,7 ТВтч да падне на 10,66 ТВтч. Прогнозите са базирани на очаквания за ръст на БВП със 70% от 2015 г. до 2030 г. и на намаляване на потреблението на енергия с 30% за същия период.
Основната енергоспестяваща мярка предвижда изграждане на фотоволтаични системи на покривите, които по думите на проф. Василев могат да доведат до спад на електропотреблението с 10 %.

Той изрази несъгласие с тезата, че електромобилите ще изискват кой знае какви нови мощности. Изчисленията сочат, че при един милион електромобили през посочения период ще има нужда 2,2 ТВтч годишно, което както каза той е само 5% от настоящото електропотребление.

енергийна стратегия
ВЕИ
Енергийна ефективност
енергийни технологии
парникови емисии
електропотребление
енергийна интензивност
БВП
По статията работи:

Маринела Арабаджиева