НАЧАЛО » българия

ВАП възложи на КЕВР незабавна проверка за състоянието на ВиК мрежата в страната

fb
3E news
fb
19-02-2020 12:08:12
fb

Върховна административна прокуратура (ВАП) възложи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да извърши незабавна проверка за състоянието на мрежата за водоснабдяване и канализация (ВиК) в цялата страна, включително изграждане на водопроводи, които не са пригодени за водоснабдяване, в резултат на което се създават предпоставки и за аварии и за разпиляване на води. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на Република България.

Проверката се извършва предвид голямата обществена значимост на проблема, тъй като се засягат значими обществени интереси – според чл. 1 от Закона за водите, водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане (ЗСП), а ВиК услугите са дейности от обществен интерес (чл.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ).

Ще бъде проверено изпълнението на дейностите от ремонтните и производствените програми от утвърдените бизнеспланове, задължителни за ВиК оператора, както и влаганите материали, които съответстват по качество, предназначение и са придобити от ВиК оператора за влагането им в отчетените работи.

Другата проверявана област е годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги,включително и за намаляване на загубите на вода заложени в бизнесплановете.

При непосредствено установяване на данни за извършено престъпление да се уведомят незабавно органите на МВР, съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката и предприетите мерки от КЕВР да се изпрати на ВАП.

ВАП
КЕВР
проверка
ВиК
инфраструктура
водопроводни мрежи
По статията работи:

3E news