НАЧАЛО » българия

ДКЕВР разглежда стандартите за производство на зелена енергия

В случай на сигнал за лошо качество ЕРП-та трябва да направят проверка до 3 работни дни

fb
3E news
fb
18-02-2014 09:03:00
fb

Планирането на развитието на електроразпределителната мрежа, качеството на тока, технически изисквания към производителите на електроенергия от възобновяеми източници, както и случаите на изключването им от мрежата – всичко това е залегнало в проекта за Правила за управление на електроразпределителните мрежи. Документът ще бъде разгледан на обществено обсъждане в ДКЕВР.

Планиране

Операторите на електроразпределителни мрежи т.е. ЕРП-та ще трябва да изготвят и представят планове за развитие на електроразпределителната мрежа в краткосрочен (1-2 г.), средносрочен(3-5 г.) и дългосрочен план (от 6 до 10 г.) Това предвиждат Правилата за управление на електроразпределителните мрежи, които ще бъдат предмет на обществено обсъждане в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Краткосрочно планиране ще се извършва всяка година. Когато то касае период от две години, планът за развитие на електроразпределителната мрежа в частта му за втората година ще се разработва обобщено.

 При средносрочно планиране операторите на електроразпределителните мрежи ще  трябва да предвиждат осъвременяването му. При дългосрочното планиране дружествата ще трябва да представят и стратегии.

 Операторът на електроразпределителна мрежа ще трябва да предоставя на Министерство на енергетиката, на ЕСО, а също и на производителите и клиентите информация за планиране на развитието на собствените им електрически уредби и електропроводи,  е записано още в документа.

Качество на тока

Производителите на електрическа енергия, с обща инсталирана мощност над 30 kW , които обаче са и ползватели на електроразпределителната мрежа ще трябва да представят на ЕРП-та два пъти годишно - 15 май и до 1 ноември, месечни данни за следващата година за:  

1. количествата електрическа енергия, които ще бъдат доставени в електроразпределителната мрежа;

2. максималните и минималните стойности за активна и реактивната мощност на производствените източници.

В правилата се препоръчва спазването на условия за сигурност, както и технически параметри на съоръженията. Изисква се например „границите или стойностите на характеристиките на захранващото напрежение на клиентите със средно и ниско напрежение при нормални условия на работа на електроразпределителната мрежа да съответстват на изискванията на БДС EN 50160”. Изброяват се и случаите, в които не се прилагат стандартите за качество на електрическата енергия.

Документът поставя и технически изисквания към производителите на електрическа енергия.

17 изисквания към производителите на ВЕИ

От  ДКЕВР поставят 17 изисквания към производителите на електроенергия от ВЕИ. Според тях например не се допуска работа на обект за производство на електроенергия от възобновяем източник в островен режим.

Допустимата несиметрия на напреженията, предизвикана от възобновяем източник  в мястото на присъединяване е: 2.0% към електропреносната мрежа и 3.0% към електроразпределителните мрежи, се посочва в изискванията.

Предвижда се също "обектът за производство на електрическа енергия от възобновяем източник  да участва в регулирането на напрежението в мястото на присъединяване към електропреносната или електроразпределителна мрежа, в съответствие с техническите си възможности и съгласно изискванията на оператора на съответната електропреносна или електроразпределителна мрежа".

Друго изискване касае качеството на произвежданата от възобновяем източник електрическа енергия. Тя трябва да отговаря на следния стандарт - БДС IEC 61000-2-2 и БДС EN 50160. В случай, че не отговаря на критериите за качество, операторът на съответната електропреносна или електроразпределителна мрежа има право да прекрати достъпа на съответния производител до електрическата мрежа, се посочва в правилата.  В този случай няма да се дължат компенсации на производителя на ток от възобновяем източник.

При понижена пропускателна способност на електрическата мрежа и опасност от повреди, операторът на съответната мрежа ще има право да ограничава генерацията на обект за производство на електрическа енергия от възобновяем източник, включително изключване от съответната електропреносна или електроразпределителна мрежа. И в този случай няма да се дължат компенсации на производителят на ток от възобновяем източник.

 Операторите ще дължат информация на производителите на алтернативна енергия (ако те поискат) за спирането на работата на даден обект.

„ Не се допуска присъединяване към електропреносната и електроразпределителните мрежи на вятърни електроцентрали (ВяЕЦ) с постоянна скорост и асинхронни генератори с кафезен ротор. Присъединените вече агрегати от този тип, могат да останат в работа, до изчерпване на експлоатационния им ресурс”, предвиждат още правилата.

Документът регламентира и прогнозирането на потреблението и електрическите товари, както и планирането на техническото обслужване и ремонтите, а също и регулирането на напрежението.

Права на клиентите

Правилата определят и  условията за качестви на услугите и контрол на присъединената мощност на клиентите. Така например при получаване на писмено искане от клиент за извършване на контрол на качеството на електрическата енергия,  от ЕРП-то ще трябва да реагират в срок до 3 работни дни. Проверката трябва да бъде с продължителност, позволяваща достоверно установяване на стойностите на съответните показатели.

Според документа  операторът на електроразпределителна мрежа ще трябва да предоставя на клиента екземпляр от констативния протокол с резултатите от проверката.  При установяване на отклонения от нормативните стойности на показателите, операторът на електроразпределителна мрежа ще бъде длъжен да предприема мерки за подобряване на показателите, за което ще трябва да уведомява и клиентите.

 Мерките за подобряване на качеството на тока ще се изпълняват в срок до една година.

Операторът на електроразпределителна мрежа ще трябва също така да определя стойности на показателите за непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия. Това ще става по данни, регистрирани в бюлетина за нарушенията на нормалната работа на съоръженията. В документа е записано, макар и като препоръка предприемането от страна на оператрите на електроразпределителните мрежи за предприемане на действия за ограничаване на броя и продължителността на прекъсванията, свързани с присъединяване на нови клиенти и производители, увеличаване на преносните възможности, разширение, ремонт и техническо обслужване на електроразпределителната мрежа или електрически уредби и електропроводни линии, собственост на трети лица.

В правилата са описани и всички възможности за обмен на информация както с оператора на електропеносната мрежа така и с производителите и клиентите на електроразпределителните компании.

Операторът на електроразпределителната мрежа проучва защитния план на електроенергийната система и в срок 30 дни писмено уведомява териториално диспечерско управление (ТДУ) при оператора на електропреносната мрежа за съгласуване на изискваните мерки, пише още в правилата.  Така например в този така наречен местен защитен план се описват случаите на временно прекъсване на на снабдяването с електрическа енергия и/или производството на електрическа енергия и ограничаването на потреблението и/или производството на електрическа енергия и на електрическите товари.

Операторът на електроразпределителната мрежа уведомява крайните снабдители за извършеното ограничаване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия и им предоставя необходимата информация.

ЕРП
ДКЕВР
промени
потребители
По статията работи:

Маринела Арабаджиева