България намалява макроикономическите си дисбаланси, според анализ в рамките на Европейски семестър

Източник: БГНЕС

България вече няма прекомерни макроикономически дисбаланси, каквито се наблюдаваха в периода 2015-2017 г. Това става ясно от публикувания днес доклад за страната за 2018 г. в контекста на Европейския семестър за координация на икономическите, фискалните и социалните политики.

Европейската комисия публикува днес своя годишен анализ на икономическата и социалната ситуация в държавите членки, включително анализ на напредъка при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки и оценка на възможните дисбаланси.

Според днешното съобщение България постига известен напредък в изпълнението на специфичните препоръки, отправени през 2017 г.

Страната продължава да има дисбаланси, свързани най-вече с финансовия сектор и корпоративната задлъжнялост. Стабилността на финансовия сектор продължава да се подобрява въпреки оставащите слабости. Икономическият растеж остава силен, а пазарът на труда се възстановява.

Благоприятната икономическа ситуация в България би могла да спомогне за изпълнението на мерките по преодоляване на дисбалансите. Силният икономически растеж и солидната фискална позиция представляват възможност за структурни реформи, които да ускорят сближаването с останалата част от Европейския съюз и да намалят трайно високите нива на бедност и неравенство, пише още в анализа.

По отношение на Европейската икономика в анализа е отбелязано, че тя нараства със стабилни темпове и положителните икономически перспективи са съпътствани от подобряване на пазара на труда и социалната ситуация. Тези развития са резултат от предприетите от държавите членки през последните години реформи и дават възможност за допълнително засилване на устойчивостта на икономиките и обществата на
ЕС.

Въпреки това ползите от възстановяването не са разпределени еднакво в обществото и структурните слабости пречат на растежа и сближаването в някои държави членки. Ето защо държавите от ЕС трябва да се възползват от настоящата положителна динамика, за да укрепят допълнително основите на своите икономики.

Днешните доклади за 27 страни (за всички държави членки с изключение на Гърция, за която се прилага програма за подкрепа на стабилността) съдържат годишния анализ на службите на Комисията на икономическото и социалното положение в държавите членки, в това число на напредъка при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки през годините.

Този анализ се основава на интензивен диалог на техническо и политическо равнище с държавите членки и със заинтересованите страни на всички равнища като част от европейския семестър за координация на политиките, отбелязват от ЕК.

За 12 държави членки, за които през ноември беше взето решение за извършването на задълбочен преглед, докладите по държави включват оценка за наличие на възможни макроикономически дисбаланси и пакетът съдържа актуализирана категоризация на страните в съответствие с т.нар. процедура при макроикономически дисбаланси.

За първи път в докладите по държави се поставя специално ударение върху интегрирането на приоритетите на Европейския стълб на социалните права, провъзгласен през ноември 2017 г.

Тази година се поставя конкретен акцент върху анализирането на предизвикателствата по отношение на уменията и начина, по който функционират мрежите за социална сигурност на национално равнище. Данни от набора от социални показатели се използват също и за проследяване на резултатите по отношение на заетостта и в социалната сфера.

Настоящият зимен пакет от европейския семестър следва публикуването през ноември на годишния обзор на растежа за 2018 г. и препоръката относно икономическата политика в еврозоната, с които се определят приоритетите на европейско равнище за следващата година.

Сега пакетът измества вниманието върху националното измерение на семестъра и предоставя основата, върху която държавите членки ще разработят своите годишни национални програми до средата на април. Заедно с докладите по държави, националните програми ще бъдат в основата
на предложенията на Комисията за следващия кръг от специфични за всяка държава препоръки през май.

Коригиране на макроикономическите дисбаланси

През ноември миналата година Комисията започна задълбочени прегледи за 12 държави членки с цел да анализира дали те са засегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те.

В 12 държави членки, които тази година бяха предмет на задълбочен анализ, беше установено наличието на дисбаланси или прекомерни дисбаланси през миналата година. Комисията стигна до заключението, че 11 от общо 12 държави членки, които бяха подложени на задълбочен преглед, са изправени пред дисбаланси (8 от тях) или прекомерни дисбаланси (3 от тях).

Обобщението на задълбочените прегледи е, както следва:

- В Хърватия, Кипър и Италия са установени прекомерни икономически дисбаланси.

- В България, Франция, Германия, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция са налице икономически дисбаланси.

- За България, Франция и Португалия ситуацията вече не е така напрегната в сравнение с прекомерните дисбаланси, отчетени миналата година.

- В Словения вече не се наблюдават икономически дисбаланси.

За България и Португалия Еврокомисията подчертава, че все още са необходими допълнителни усилия, за да се осигури устойчива корекция на дисбалансите.

Европейски стълб на социалните права

Социалното измерение на европейския семестър тази година беше обогатено допълнително с интегрирането на приоритетите на Европейския стълб на социалните права. В докладите по държави се използват също и данните, събрани посредством набора от социални показатели за проследяване на заетостта и социалните резултати. Ситуациите и приоритетите естествено се
различават и анализът отчита тези различия.

Областите, които пораждат особена загриженост в някои държави членки, включват осигуряването на подходящи умения, продължаващата разлика
в равнищата на заетост между половете, силно сегментирания пазар на труда и риска от бедност сред работещите, слабото отражение на социалните трансфери за намаляване на бедността, слабият растеж на заплатите и неефективния социален диалог.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари