НАЧАЛО » българия

Брюксел налага нови ограничения за пластмасовите продукти за еднократна употреба

В световен мащаб пластмасите представляват 85% от отпадъците в морето

fb
3E news
fb
28-05-2018 03:39:00
fb

Количеството на вредни пластмасови отпадъци в моретата и океаните се увеличава все повече и повече, затова Европейската комисия предлага нови общоевропейски правила, насочени към 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове и в европейските морета, както и към изгубените или изоставените риболовни уреди, съобщи пресслужбата на ЕК.

Заедно те съставляват около 70% от всички морски отпадъци. Новите правила са пропорционални и специфични за отделните продукти, така че да се постигнат възможно най-добри резултати. Това означава, че за различните продукти ще се прилагат различни мерки. Когато са налични алтернативи на достъпни цени, ще е забранено предлагането на съответните пластмасови продукти за еднократна употреба на пазара. За продуктите без ясни алтернативи фокусът е върху ограничаването на тяхната употреба чрез национални мерки за намаляване на потреблението им, изисквания за проектирането и етикетирането и задължения за управление на отпадъците/почистване за производителите.

В световен мащаб пластмасите представляват 85% от отпадъците в морето. Те стигат дори до белите дробове и трапезата на хората, без да е известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици върху човешкото здраве. Проблемът с пластмасите задължително трябва да бъде решен и това може да доведе до нови възможности за иновации, повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места.

Предприятията ще получат конкурентно предимство:

Наличието на единен набор от правила за целия пазар на ЕС ще послужи като стимул за европейските компании да реализират икономии от мащаба и да са по-конкурентоспособни на процъфтяващия световен пазар на устойчиви продукти.

Чрез създаване на системи за повторна употреба (например депозитни схеми)
компаниите могат да си осигурят стабилен източник на висококачествени материали. В други случаи стимулите за търсене на по-устойчиви решения могат да осигурят на предприятията технологично предимство пред конкурентите им в световен мащаб.


Различни мерки за различни продукти

След предприетите през 2015 г. мерки по отношение на пластмасовите торбички 72% от европейците заявяват, че вече използват по-малко такива торбички (проучване „Евробарометър“).


Сега ЕС насочва вниманието си към 10 пластмасови продукта за еднократна употреба и към риболовните уреди, които заедно съставляват 70% от морските отпадъци в Европа. С новите правила ще се въведат:

- Забрана за използването на пластмаса в определени продукти: когато са налични алтернативи на достъпни цени, ще бъде забранено предлагането на съответните пластмасови продукти за еднократна употреба на пазара.

Забраната ще се отнася до пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони, които ще трябва да се произвеждат изключително от по-устойчиви материали. Пластмасови съдове за напитки за еднократна употреба ще се допускат на пазара само ако техните капачки остават прикрепени към тях.

- Цели за намаляване на потреблението: държавите членки ще трябва да намалят използването на пластмасови съдове за хранителни продукти и пластмасови чаши.Те могат да направят това чрез определяне на национални цели за намаляване на потреблението, осигуряване на наличието на алтернативни продукти на местата за продажба или гарантиране, че пластмасови изделия за еднократна употреба не могат да се предоставят
безплатно.

- Задължения за производителите: производителите ще помагат за покриването на разходите за управление на отпадъците и почистване, както и за мерки за повишаване на информираността по отношение на съдовете, опаковките и обвивките за хранителни продукти (напр. на чипс или бонбони), съдовете за напитки и чашите, тютюневите  изделия с филтри (напр. цигарени фасове), мокрите кърпички, балоните и леките пластмасови торбички. Секторът също така ще получи стимули да разработва по-малко замърсяващи алтернативи за тези продукти.

- Цели за събирането: държавите членки ще бъдат задължени да събират 90% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба към 2025 г., например чрез депозитни системи.

- Изисквания за етикетиране: за определени продукти ще се изисква поставянето на ясни и стандартизирани етикети, върху които е посочено как трябва да бъдат изхвърлени отпадъците, какви са отрицателните екологични последици от продукта и какво е съдържанието на пластмаса в него. Това ще се прилага по отношение на дамските превръзки, мокрите кърпички и балоните.

- Мерки за повишаване на осведомеността: държавите членки ще бъдат задължени да повишават осведомеността на потребителите за отрицателните последици от изхвърлянето на пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни уреди, както и за наличните системи за повторна употреба и възможностите за управление на отпадъците за всички тези продукти.

- Що се отнася до риболовните уреди, които съставляват 27% от всички отпадъци по плажовете, Комисията възнамерява да допълни съществуващата рамката на политиката с режими на отговорност за производителите на риболовни уреди, съдържащи пластмаса. Производителите ще трябва да покриват разходите за събиране на отпадъци с пристанищни приемни съоръжения и за техния превоз и третиране. Те също така ще покриват разходите за мерки за повишаване на информираността.

Следващи стъпки

Предстои предложенията на Комисията да бъдат внесени в Европейския парламент и Съвета за приемане. Комисията призовава останалите институции да разгледат приоритетно този въпрос и да постигнат осезаеми резултати за европейците преди изборите през май 2019 г.

По случай Световния ден на околната среда на 5 юни Комисията също така ще даде началото на информационна кампания в целия ЕС, за да привлече вниманието към избора на потребителите и да подчертае ролята на всеки един човек в борбата с морските отпадъци и замърсяването с пластмаси.

Разбира се, борбата с генерираните в ЕС морски отпадъци е само част от глобалната картина. Като поема водещата роля обаче, Европейският съюз ще бъде в силна позиция да предизвика промени на световно равнище – чрез Г-7 и Г-20 и посредством прилагането на целите на ООН за устойчиво развитие.

Представената днес инициатива е в изпълнение на поетия в Европейската стратегия за пластмасите ангажимент за справяне с разточителната употреба на пластмаси и с пластмасовите отпадъци чрез законодателни действия, който бе приветстван от Европейския парламент, Съвета, гражданите и заинтересованите страни. Предложените мерки ще допринесат за прехода на
Европа към кръгова икономика, за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, за спазване на ангажиментите на ЕС в областта на климата и за изпълнение на целите на индустриалната му политика.

Представената днес директива се основава на съществуващите правила, като Рамковата директива за морска стратегия и директивите за отпадъците, и допълва други мерки срещу морското замърсяване, като например Директивата за пристанищните приемни съоръжения, и предложените ограничения за пластмасовите микрочастици и разградимите при окисляване
пластмаси. При нея се следва подход, подобен на този при успешната Директива за пластмасовите торбички от 2015 г., която бе приета положително и доведе до бърза промяна в поведението на потребителите.

Предложената директива ще донесе ползи както за околната среда, така и за икономиката. Например с новите мерки ще се:

- избегнат емисии в размер на 3,4 млн. тона CO2 еквивалент

- избегнат екологични щети на стойност 22 млрд. евро до 2030 г.

- ще се спестят около 6,5 млрд. евро на потребителите.

Наред с приетите този месец правила и цели за отпадъците, с новите правила ще се осигурят яснотата, правната сигурност и икономиите от мащаба, от които предприятията в ЕС се нуждаят, за да заемат водещи позиции на новите пазари на иновативни алтернативи за многократна употреба, нови материали и по-добре проектирани продукти.

В съответствие с изискванията за по-добро регулиране, при изготвянето на днешното предложение са проведени консултации със заинтересованите страни, открита обществена консултация и задълбочени оценки на въздействието, отбелязват от ЕК.

95% от участниците в обществената консултация от декември 2017 г. до февруари 2018 г. са съгласни, че е необходимо спешно да се предприемат действия по отношение на пластмасовите изделияи за еднократна употреба, а 79% смятат, че тези мерки трябва да са на равнище ЕС, за да са ефективни. 70% от производителите и 80% от представителите на търговски марки също са на мнение, че са необходими спешни действия. 72% са намалили употребата си на пластмасови торбички, а 38 % са сторили това през последната година.


Пластмасови отпадъци
еднократна употреба
Европейска комисия
нови мерки
замърсяване на моретата
По статията работи:

Галина Александрова