НАЧАЛО » българия

Бизнес климатът се подобрява

Условията се подобряват най-вече в сектора на услугите

fb
3E news
fb
28-05-2015 12:41:00
fb

Общият показател на бизнес климата през месец май се покачва с 3,1 пункта спрямо нивото си от април, отчитат от Националния статистически институт (НСИ). Това се дължи на подобрените мнения на стопанските ръководители в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

От НСИ отчитат, че съставният показател „бизнес климат в промишлеността” остава приблизително на равнището си от предходния месец. Анкетата сред фирмите регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-благоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната. Те са посочени съответно от над 55 на сто и 25% от промишлените предприемачи.

Относно продажните цени очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в строителството се повишава с 2,5 пункта. Това се дължи основно на по-благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност запазва равнището си от предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични макар и по-резервирани в сравнение с април.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и финансовите проблеми продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното влияние на първите два фактора.

По отношение на продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Статистиката отчита, че бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 5,7 пункта в сравнение с предходния месец поради подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за обема на продажбите през последните три месеца са също благоприятни, като и очакванията за следващите три месеца се подобряват.

Основните пречки за развитието на дейността в отрасъла остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец е регистрирано намаление на неблагоприятното им въздействие.

Относно продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са за запазване на тяхното равнище прeз следващите три месеца.

През май условията за правене на бизнес в сектора на услугите се повишава с 8,1 пункта в сравнение с април, което се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността на предприятията в сектора, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.http://econ.bg/

 

 

НСИ
Бизнес климат
услуги
финанси
По статията работи:

Маринела Арабаджиева