НАЧАЛО » българия

Бизнесът поиска солидарна отговорност с работниците за осигуровките

Ако текстовете от Наказателния кодекс не се променят, то БТПП може и да се оттегли от Националния съвет за тристранно сътрудничество

fb
3E news
fb
31-01-2014 04:08:00
fb

Работодателските организации се остро се възпротивиха на идеята бизнеса да носи наказателна отговорност при неплащането на осигуровки. Това стана ясно днес по време на представянето на приоритетите на национално представителните работодателски организации. „Подобно мракобесническо законодателство не е полезно за социалните отношения в страната“, обясни почетния председател на Българската стопанска камара Божидар Данев. По думите му не може да има дебалансирана наказателна отговорност – само работодателя да е отговорен за неплащането на осигуровките, а работника да е освободен от отговорност. Според Данев в така представения нов Наказателен кодекс наказанието за работодателя за определен брой осигуровки е равностойно на организаиране на престъпна група, или с търговия с органи. „Ако искаме българския работодател да стане изчезващ вид, то дайте да приемем този закон.“, добави Данев.

Работодателят и работникът отговарят за внасянето на осигуровките в съотношение 60 към 40. Тоест двете страни са се съгласили, че тези пари трябва да се внасят в държавата, обясни и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той поиска този член от новия НК да бъде изцяло премахнат. В краен случй трябва и двеете страни да носят наказателна отговорност ако се стигне до проблеми с осигуровките, обясни Велев.

Според Цветан Симеонов, председателя на Българската-търговско промишлена палата, работника може да злоупотреби с това освобождаване от отговорност и може да докара работодателя си до затвора, дори и бизнесменът да е бил коректен към подчинените си. Ако промените станат факт, то БТПП ще преосмисли членството си в Националния съвет за тристранно сътрудничество, каза още Симеонов.

Трите организации представиха приоритетите си при работата през тази година. Те настояват за облекчаване на бизнес средата по отношение на регулаторните режими и въвеждане на електронно управление и координация между институциите. През тази година ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели се поема от АИКБ.

Подреди акцентите в работата си за годината в 4 основни групи - бизнес среда, европейски фондове, тристранен и двустранен диалог, капиталов пазар, обясни Велев.

"Бизнес средата, европейските фондове, капиталовият пазар и тристранният диалог ще бъдат основните приоритети на АОБР", обяви още председателят на АИКБ. Той припомни, че борсовите индекси в България растат, а емитираните книжа са с по-ниски лихви, а европейските индекси растат с по-ниски от българските, което означава, че доверието към нашата фондова борса е по-голямо. По думите на Велев ангажирането на обществото с несъществуващи проблеми ни отклонява от реалните такива.

"Отново повтарям, че германските внуци ще плащат 4 пъти по-големи дългове от българските, защото България е добро съотношение на външния дълг и БВП", каза още Велев и съобщи, че е бил представен и трети пакет от мерки за бизнеса, а редица от тях са предложени от българския бизнес.

"Не трябва да имаме повече режими, отколкото европейското законодателство ни задължава", категоричен бе Велев, който подчерта, че темповете, с които се случва въвеждането на задължителна предварителна оценка за въздействието на нормативни актове за икономиката не устройва АОБР.Според изпълнителният председател на БСК Божидар Данев у нас липсва контрол на законодателството в областта на издаването на различни лицензи и разрешителни, които пряко засягат функционирането на бизнеса. За пример Данев посочи, че различните общински администрации в София определят различен размер на таксите за една и съща административна услуга, която обикновено драстично надхвърля разходопокривния размер.

По думите на изпълнителният председател на БСК, въпреки всички обещания на поредица от правителствата, както и на настоящия Президент на РБ, не се прави нито първоначална задължителна оценка на въздействието при приемане или промяна на нови регулации, нито задължителната по закон оценка на въздействието 6 месеца след приемането на нормативния акт. "Президентът Росен Плевнелиев в предизборната си кампания обеща да налага вето на закони, които са приети от Народното събрание без оценка на въздействието, но до момента не изпълнява обещанието си", коментира изпълнителният председател на БСК.

Сериозен проблем си остава определянето на таксата за битови отпадъци, която плаща бизнеса. „Само в България и Украйна не се следва европейската практика замърсителя да плаща и таксата за битови отпадъци е квазиимотен данък", допълни Данев.

По отношение на бизнес средата работодателските организации ще работят за:

1. Намаляване и опростяване  на регулаторните режими;

2. Въвеждане на задължителна предварителна оценка за въздействието на нормативните актове;

3. Решителен напредък при въвеждането на електронно управление;

4. Нормиране и прилагане на методика за определяне на държавните и общинските такси на разходоориентиран принцип, прилагане на принципа „замърсителят плаща" и определяне на ТБО според количеството генерирани битови отпадъци;

5. Разширяване на приложението на принципа на мълчаливото съгласие.

По отношение на европейските фондове приоритет на националнопредставителните организации на работодателите ще бъде успешното приключване на дейностите по настоящия програмен период и своевременното започване на следващия - 2014 - 2020 г. чрез:

1. Максимално опростяване и стандартизиране на процедурите по изготвяне, подаване, оценяване на проектите и отчитане на тяхното изпълнение;

2. Създаване на механизъм за ефективно, бързо и справедливо уреждане на споровете по направени финансови корекции;

3. Предефиниране на понятието за МСП за целите на ОП "Иновации и конкурентоспособност";

4. При програмирането на период 2014 - 2020 г. да бъдат предвидени минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните бенефициенти във всяка програма, които да не могат да бъдат нарушавани без съгласието на социалните партньори;

5. Нормиране на механизъм за  участие на социалните партньори с  блокиращо малцинство при приемането на важни решения от комитетите за наблюдение;

6. Премахване на въведеното изискване при разработването на Споразумението за партньорство и програмите на Р България за програмен период 2014 - 2020 г. в състава на работните групи да не се включват неправителствени организации, които членуват в национално представителни организации на работодателите, признати от МС по реда на КТ и ограничаване на подобни практики.

В областта на тристранния диалог през 2014 година националнопредставителните организации на работодателите в България ще работят за:

1. Възприемане от държавните органи на предложенията, направени от работодателските организации за промяна на нормативната уредба, насочена към подобряване работата и  издигане ролята на НСТС;

2. Създаване на механизъм (добра практика) да получат нормативна реализация постигнатите от национално представителните  работодателски и синдикални организации двустранните споразумения  по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище;

3. Разширяване на партньорството между представителните на национално равнище организации на работодателите и правителството чрез подписване на двустранни споразумения по въпросите на бизнес средата и икономическото развитие. Възстановяване работата на Съвета за икономически растеж.

По отношение на капиталовия пазар приоритет на националнопредставителните организации на работодателите през 2014 година ще бъдат:

1. Осъществяването на приватизационни сделки преимуществено през фондовата борса;

2. Преразглеждане в посока намаляване на размера на такси и комисиони, събирани от КФН, БФБ - София АД и Централен депозитар АД;

3. Подобряване на законодателство и практиките на регулаторните органи по посока ограничаване на свръхрегулирането.

бизнес
развитие
2014
проблеми
осигуровки
По статията работи:

Георги Велев