Бизнесът: Държавата да не стартира големи енергийни проекти без актуализирана енергийна стратегия

Индустрията е притеснена от високата цена на електроенергията в страната, която е важен елемент в себестойността на крайната продукция, заявиха представители на работодателските организации на среща с президента

Източник: АИКБ

Работодателските организации настояват държавата да не стартира големи енергийни проекти, без актуализирана енергийна стратегия на страната, както и да не се поемат държавни гаранции и доплащане на разлики в цената. Това заяви изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов на работна среща на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ в президентството в събота. На нея четирите национално представителни работодателските организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, представи приоритетите си пред президента Румен Радев.


Досега всички политически сили са прилагали непазарни подходи в енергетиката и всичко това пречи на бизнеса. Индустрията е притеснена от високата цена на електроенергията в страната, която е важен елемент в себестойността на крайната продукция, посочи Евгений Иванов.


Затова и в приоритетите на АОБР е записан конкретен текст, свързан с енергийния сектор и ценообразуването на енергията.


На първо място той предвижда да бъде приета нова енергийна стратегия на страната. Записано е също, че трябва да се ограничат и ликвидират на практиките на дотиране и кръстосано субсидиране в енергетиката.


Ограничаване на злоупотребите и разхищенията в сектора е другата препоръка на работодателските организации. Според документа трябва да се сложи край на "непазарното изземване на доход чрез такса „задължения към обществото“.


Либерализацията на пазара на еленергия и на природен газ също е сред приеоритетите, записани в листата на АОБР.


Работодателските организации настояват също така за "ограничаване на т.нар. екологичен рекет срещу бизнеса от страна на псевдо-природозащитни организации, препятстващи инвестиционния процес и растежа в областта на добивната, преработвателната, строителната и туристическата индустрии".

АОБР е твръдо за запазване на съществуващия данъчен модел и предприемане на мерки за присъединяване на България към валутно – обменния механизъм ERM II едновременно с поемането на ротационното председателство на ЕС през 2018 г., става ясно от представения пред президента документ.

Председателят на АИКБ и ротационен председател на АОБР за 2017 г. Васил Велев изрази очакването на бизнеса за по-прагматична и икономизирана външна политика на страната ни, насочена към защита на българските икономически интереси. Посочена бе реалната заплаха от затварянето на една трета от електроенергийните ни мощности, поради неизпълними изисквания, вредите от разменените санкции между Руската Федерация и ЕС, както и ползите от СЕТА.


Като основен приоритет за икономиката ни, Васил Велев, посочи решаването на проблем с недостига на човешки ресурси за икономиката ни. В тази връзка АОБР настоява за дълбока и бърза реформа на професионалното и висшето образование. Друга мярка за решаване на проблема с кадрите е държавата да улесни и подпомогне вноса на работна ръка от страни извън ЕС, особено от страни с българска диаспора.


Председателят на БСК Сашо Дончев застъпи тезата, че приеманите закони по-скоро отнемат права на гражданите и бизнеса, отколкото да решават проблемите, поради които се приемат. Сашо Дончев посочи общата задача да направим България по-добро място за живеене, с правила, еднакви за всички и условия, непрепятстващи развитието на дарованията.


Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че важен приоритет на работодателските организации е ускореното въвеждане на електронното управление, което би решило проблема с липсата на мълчаливото съгласие и безконтролното въвеждане на регулаторни режими, които трябва да са до нивото на минимално изискуемите в ЕС. Друг приоритет, представен от Цветан Симеонов, бе подготовката за председателството на България на Съвета на ЕС и самото председателство през 2018 г.


Развитието на капиталовия пазар също е сред приоритетите на АОБР. В представените приеоритети се предлага да бъде направена оценка на потенциала и допускане до търговия на регулиран пазар на миноритарни дялове от държавни дружества и набиране на финансов ресурс за реализиране на големи/инфраструктурни проекти чрез капиталовия пазар.


Президентът Румен Радев заяви подкрепата си за задълбочаване на връзката между образование и бизнес и на тази основа извършване на необходимите реформи, насочени към осигуряване на кадри за икономиката ни. Изказа се за външна политика в подкрепа на бизнеса, включително партнирането при определяне на съпровождащи бизнес делегации. Коментирани бяха възможностите, предоставяни от плана „Юнкер“.


Работодателските организации декларираха пълната си готовност да предоставят експертния си потенциал за анализ на дискутираните проблеми и подпомагане набелязването на възможни решения.


ПРИОРИТЕТИТЕ
на Асоциацията организациите на българските работодатели за 2017 г.

 
I. Осигуряване на човешки ресурси за икономиката:

1. Образование – бърза и дълбока реформа на професионалното и на висшето образование, вкл. държавни стипендии с ангажимент за последваща реализация и „трансферни права“;

2. Трудова миграция – прекратяване на подпомагания от държавата износ на човешки ресурси и облекчаване на вноса, вкл. чрез двустранни правителствени споразумения с трети страни;

3. Ограничаване на административната намеса на пазара на труда и подобряване на трудово-осигурителното законодателство:
• Ратифициране на Конвенция 131 на МОТ и приемане на механизъм за определяне на МРЗ;
• Законодателни промени за премахването на МОД и „класовете“;
• Отмяна на временно въведената мярка работодателят да плаща за първите 3 дни болнични;
• Реформа в медицинската и трудовата експертиза и прекратяване на злоупотребите с пенсии за инвалидност;
• Преглед на режима за извънреден труд, с оглед допускане на по-голяма гъвкавост при полагането му и по-голям брой работни часове в рамките на една година.

II. Подобряване на бизнес средата в България за повишаване на конкурентоспособността на българските производители:

1. Запазване на съществуващия данъчен модел;

2. Предприемане на всички необходими мерки за присъединяване на Република България към валутно – обменния механизъм ERM II едновременно с поемането на ротационното председателство на ЕС през 2018 г.;

3. Приемане на нова енергийна стратегия, ограничаване и ликвидиране на практиките на дотиране и кръстосано субсидиране в енергетиката; ограничаване на злоупотребите и разхищенията, на непазарното изземване на доход чрез такса „задължения към обществото“; либерализация на пазара;

4. Ускоряване въвеждането на електронно управление;

5. Регламентиране на законов механизъм за прилагане на разходо-покривния принцип при определяне на всички държавни такси, прилагане на практика на принципа „замърсителят плаща“ (съгласно Директива 2008/98/ЕО);

6. Утвърждаване и прилагане на практика на оценка на въздействие и публично консултиране на проектите на нормативните актове;

7. Въвеждане и спазване на принципа на „мълчаливо съгласие“ във всички нормативни актове;

8. Свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство;

9. Законодателна инициатива за изменение на ЗУТ с цел облекчаване на строително-инвестиционния процес, особено за по-малките обекти.

10. Ограничаване на т.нар. екологичен рекет срещу бизнеса от страна на псевдо-природозащитни организации, препятстващи инвестиционния процес и растежа в областта на добивната, преработвателната, строителната и туристическата индустрии.

III. Подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз:

1. Партньорство и прозрачност в подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС – участието на бизнеса в изготвянето на приоритети и програма на Председателството, участие в дейностите съгласно чл. 13, ал. 2, т. 16 на ПМС №114/10.05.2016 г.;

2. Подготовка на международни форуми на работодателите в рамките на Председателството.

IV. Развитие на капиталовия пазар:

1. Усъвършенстване на нормативната уредба ограничаване на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите;

2. Създаване на условия за финансиране на малкия и средния бизнес чрез капиталовия пазар;

3. Оценка на потенциала и допускане до търговия на регулиран пазар на миноритарни дялове от държавни дружества и набиране на финансов ресурс за реализиране на големи/инфраструктурни проекти чрез капиталовия пазар.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари