НАЧАЛО » българия

БЕХ обяви конкурс за независим оценител на активи, вземания и задължения

fb
3E news
fb
05-12-2014 02:37:00
fb

Българският енергиен холдинг (БЕХ) обяви в четврътък конкурс по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на независим оценител на пазарни стойности на недвижими имоти, вещни права и наеми, машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, търговско предприятие, вземания и задължения и финансови активи за нуждите на холдинга.

С избрания оценител ще бъде сключен рамков договор за изготвяне, при необходимост, на посочените оценки по заявка на БЕХ. От холдинга специално акцентират върху факта, че БЕХ не е възложител по смисъла на ЗОП, а възлагането на поръчки за доставка на стоки и услуги е политика на  държавната компания, която гарантира прозрачност на сделките.

Броят на оценките ще се определя със заявка от БЕХ към избрания изпълнител за всеки конкретен случай, е отбелязано в поканата.

За да участват в конкурса, участниците трябва да отговарят на следните условия:

- Да разполагат с поне по двама оценители, които притежават валидна квалификация за извършване на изброените оценки, което да е удостоверено със съответния сертификат и договор между участника и независимия оценител.

- Независимите оценители, които са физически лица, да са вписани в регистъра на КНОБ.

- Да притежават опит в извършването на пазарни оценки през последните 3 години - от 2012 до 2014 г

В предложенията си кандидатите трябва да посочат максималните единични цени за извършване на посочените дейности, като включат в тях всички разходи за изпълнението на поръчката до мястото за предаване.

Ще бъде избран кандидатът, който предлага най-ниска цена.

Условията за кандидатстване са публикувани на сайта на БЕХ от 4 декември, като срокът за подаване на оферти и 15 работни дни, считано от 5 декември.

Цялата информация можете да намерите през линковете:

Покана

Приложения

БЕХ
независим оценител
конкурс по ЗОП
задължения
вземания
активи
По статията работи:

Галина Александрова