НАЧАЛО » българия

АСЕП: КЕВР да определя месечна квота на НЕК за регулирания пазар

fb
3E news
fb
06-02-2019 03:19:00
fb

 

Предлагаме пълния текст без намеса:

 

Основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар е изграждането на реална конкурентна среда на българския пазар на електроенергия и осигуряване на равнопоставеност по отношение на всички търговски участници регулиран и свободен пазар

С Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. Регулаторът определи Прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в размер на 70 лв/MWh. За определяне на средногодишна пазарна цена за базов товар е извършен анализ към щни 2018 г. на дългосрочните продукти, търгувани на платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) и цените за форуърдни продукти на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX.  Като основен параметър в определянето на ПГПЦ според Решението е направена прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ ЕАД за периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. в диапазона около 72,00 – 75,00 лв/MWh

За съжаление, последните няколко месеца се реализира непланирано и непредвидено драстично увеличение на цените на електроенергията на едро, което определи значително разминаване между определената ППЦ и реалната пазарна  ситуация. Видно от пазарните данни на интернет страницата на Борсовия оператор, средномесечната цена  за  пазара „Ден напред“ за месец  декември е малко над 110 лв//МВч, а за перода от началото на годината до момента  (01.01.2019 – 25.01.2019) – близо 140 лв за Мвтч базов товар, което е точно два пъти разлика със заложените стойности в Решението на КЕВР.

Важно е да се отбележи, че всяко отклонение на прогнозната стойност от постигнатите реални пазарни нива  рефлектира като съществени дисбаланси в системата. Генерират се извънредни приходи за производителите  (ВЕИ, ВЕКП производители и НЕК ЕАД), по-големи разходи за Фонд сигурност на електроенергийната система, по-висока стойност на ЗкО и най-вече определя драстични различия между цените на регулиран и свободен пазар

По последни данни на търговци на електроенергия, само заради последния драстичен ценови скок на електроенергията за свободен пазар, над 15 000 потребители са преминали от свободен към регулиран сегмент. Освен че тази тенденция е в пълен разрез с националните и европейски политики, излезлите клиенти увеличават значително делът на регулирания пазар и количествата електроенергия, необходима на крайните снабдители за удовлетворяването му. Освен, че тези потребители не са предвидени в решенията на КЕВР при определяне на квотите, допълнителните количества електоенергия ще бъдат отнети от квотата на свободния пазар, което допълнително ще ощети участниците на него, намаляйки предлагането.

Използваме случая да припомним, че  липсата на фиксирани обеми към Обествения доставчик на месечна база и тяхното прогнозиране, планиране и спазване оказва негативно въздейдствие върху търсенето и предлагането на свободния пазар.  Както вече неведнъж писахме до всички отговорни институции, АСЕП настоява за спешно определяне на  необходимата годишна квота на Обществения доставчик с  помесечно разпределение на количества, които стриктно да бъдат спазвани. Крайните снабдители трябва да бъдат задължени да реализират недостигащите или излишни количества от заложените на енергийната борса, по примера на останалите търговски участници.  Разпределянето на количеста по месеци ще даде възможност за предлагане на повече дългосрочни продукти от производителите на електронергия и ще стабилизира цените на пазара „Ден напред“ .

Въпреки публичните Ви изказвания от последните дни, че Регулаторът няма да предприема мерки по коригиране на заложените параметри в Решение Ц-11 до края на настоящия ценови период, като представители на асоцииран интерес на пряко засегнати участници, Асоциация свободен енергиен пазар не може да приеме  решението Ви за справедливо. Всички генерирани отклонения между Решенията на КЕВР и реалната пазарна ситуация  влияят върху конкурентноспособността на търговците на електроенергия и  представлява категорична пречка пред процесите по пълната либерализация, свивайки все повече дела на потребителите на свободен пазар.

 

Затова Асоциация свободен енергиен пазар предлага конкретни устойчиви решения на изложените проблеми, изразяващи се в:

 

Въпреки възприетата от енергийния регулатор несвойствена социално-обществена функция и предстоящите политически събития, не е справедливо търговските участници на свободния пазар да търпят негативи, които нямат отношение към техните функции или действия. Затова апелираме към равноправно третиране на търговски участници и крайни клиенти, независимо дали са част от регулирания или свободния пазар.

АСЕП
КЕВР
НЕК
регулиран пазар
енергийна борса
По статията работи:

Маринела Арабаджиева