НАЧАЛО » българия

АИКБ: МСП в Европа са притиснати от бюрократичния подход и прекалената сложност на регулациите

Работодателската организация настоява за подобряване на политиките на ЕС за насърчаване на малките и средните предприятия

fb
3E news
fb
07-02-2017 09:18:00
fb

Да се проучат специфичните потребности на микропредприятията, семейните фирми, социалните предприятия, свободните професии и всички специфични подгрупи, които се различават от „традиционните“ бизнеси, за да може да се разработи адекватно портфолио от инструменти за насърчаване на тяхното развитие. За това призова Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Сдружение „Произведено в България“ по време на обществено обсъждане на възможностите за подобряване на политиките на Европейския съюз за насърчаване на МСП, проведено в в Брюксел на 6 февруари, 2017 г. (effectiveness).

„Необходима е хоризонтална политика за насърчаване на МСП в Европа. Подходът да се предлагат стандартни решения за всички фирми, без да се отчитат различните специфични потребности на множеството подгрупи МСП, е неактуален и възпрепятства постигането на реални резултати. Това налага да се пристъпи спешно към промяна на дефиницията за МСП“, заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и докладчик на Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК)  по темата.

Дискусията бе организирана от ЕИСК и в нея участие взеха членове на Европейския парламент, представители на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия, представители на европейските социални партньори и членове на ЕИСК. В обсъждането се включи и Бойко Найденов, член на УС на АИКБ и изпълнителният директор на Сдружение „Произведено в България“ Пламен Грозданов.

В изказването си д-р Ангелова се позова на изследване на ефективността на политиките на ЕС към МСП в периода 2007-2015 г., проведено по поръчка на Европейския икономически и социален комитет от българската фирма ЕСТАТ и представено от проф. д-р Стефан Петранов. „Изследването отчете, че въпреки постоянните усилия на европейско равнище за намаляване на административната тежест за бизнеса, в политиките на ЕС за насърчаване на МСП продължава да доминира бюрократичният подход и прекалената сложност на регулациите. Често малките и средните предприятия в Европа чувстват, че отговорните служители нямат никаква представа как всъщност функционира бизнеса, а болшинството от механизмите за подкрепа на МСП не могат да отговорят с бързи, ясни и ефективни решения“, посочи проф. Петранов.

По време на обсъждането бяха подкрепени предложените от д-р Ангелова възможности за повишаване на ефективността на политиките и мерките за подкрепа и насърчаване на МСП, като бяха предложени решения в следните посоки:


От АИКБ предлагат да се направи промяна в дефиницията за МСП, така че:

⦁    Задължително да се прилагат които и да е два от трите критерия в чл. 2 от Анекса на препоръка 2003/361 на ЕК (списъчен брой на персонала, годишен оборот и счетоводен баланс);

⦁    Да се анулира чл.3 (4) от Анекса на препоръката на ЕК – така че фирмите с над 25 % държавно или общинско участие, които отговарят на критериите от чл. 2 на Анекса, също да се признават за МСП;

⦁    Да се разработи нов подход, адаптиран към съществуващите реалности и отчитащ разнообразието от МСП и различията в страните-членки;

⦁    Обединяване на усилията на институциите и заинтересованите страни на равнище Европейски съюз и страни – членки за преодоляване на съществуващите полета на неефективност при формулиране и реализиране на политиките за насърчаване на МСП и повишаване на ефективността на мерките за подкрепа;

⦁    Основата част от МСП се оплакват от неефективната комуникация при представянето на мерките за подкрепа, в резултат на което до тях не достига информация за инструментите и мрежите, създадени в тяхна помощ. Решаването на този проблем е възможно единствено с тясното сътрудничество на работодателските и браншови организации, особено на национално и регионално равнище;

⦁    Оценката и мониторингът на политиките в подкрепа на МСП са твърде фрагментирани, липсва обратна информация до каква степен те допринасят за насърчаване на развитието на МСП;

⦁    Прилагането на Акта за малкия бизнес в Европа е все още твърде незадоволително. Особено тревожна е ситуацията по отношение на насърчаването на предприемачеството и достъпа до единния пазар и до финансиране. От 2008 г. до сега се наблюдава и влошаване на мерките за осигуряване на човешки ресурси с подходяща квалификация и равен достъп за участие на МСП в търгове за обществени поръчки. Ефективното прилагане на Акта за малкия бизнес е възможно само при активното участие на страните – членки.

Очаква се становището да бъде одобрено от пленарната сесия на ЕИСК през юни 2017 г. и тогава предложенията в него ще бъдат представени на Европейската комисия, която след това ще представи информация как ги въвежда в практиката.

МСП
ЕС
регулации
бюрокрация
По статията работи:

Галина Александрова