НАЧАЛО » българия

АИКБ започва проучване за влиянието на системата на минимален осигурителен доход върху сивия сектор

На основа на предстоящите проучвания и анализи ще бъде изготвено предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика, която ще спомогне за развитието на индустриалните от

fb
3E news
fb
06-03-2014 11:55:00
fb


Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ започва проучване на оценките, мненията и представите за влиянието на системата на минимален осигурителен доход /МОД/ върху неформалната икономика като социално икономическо явление и нейните проявления, съобщиха от организацията. Договарянето на минимален осигурителен доход е инструмент, който доведе до изсветляване на икономиката при своето въвеждане през 2003 г. Десет години по-късно, неговата форма и роля трябва да бъдат оценени и осмислени, за да бъде еднозначно определен ефектът от тази мярка, смятат от АИКБ.

"Множеството изследвания, проведени до момента при изпълнението на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България“ www.ikonomikanasvetlo.bg – както на национално, така и на браншово равнище, идентифицират некоректно сключените трудови договори като едно от основните проявления на неформалната икономика. Встъпването в договор за полагане на труд при непълни, неточни или неясни клаузи носи рискове и за двете страни по договора, ощетява техните права, ощетява бюджетните системи на страната, намалява гъвкавостта, сигурността и ефективността на пазара на труда. За да се противодейства ефективно на този феномен, е необходимо да бъде детайлно проучено какви недостатъци има настоящата система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, посредством изследване на влиянието на системата от минималните осигурителни прагове върху неформалната икономика", смятат от работодателската организация.

Затова при изследването ще бъдат потърсени отговори на следните ключови въпроси:

1. Коя от двете противоположни тези по отношение ролята и функциите на МОД, лансирани в публичното пространство, е валидна:

• Категорична и пълна подкрепа на МОД като ефикасен инструмент за повишаване събираемостта на осигурителните вноски, гарантиране на финансовата стабилност на пенсионната система и позитивно влияние върху пазара на труда в България;

• Отричане на МОД поради тяхната контра продуктивна роля, причиняваща сериозни деформации на пазара на труда. МОД затрудняват наемането на нискоквалифицирани работници, особено в регионите с ниска средна работна заплата, и узаконява сивия сектор в трудово-правните и осигурителните отношения.

2. Необходимо ли е МОД да бъдат регионално диференцирани.

3. Каква би била реакцията на работодателите при евентуална отмяна на МОД - ще се приближат до осигуряване върху реални доходи или масово ще осигуряват върху минималната работна заплата.

4. Какво друго трябва да се направи при отмяна на МОД, за да се насърчи осигуряването върху реални доходи (например, да се криминализира укриването на осигуровки, да зачестят ревизии по аналог и т.н.).

5. Какви са представите на работодателите за изработването на механизъм, позволяващ отчитането в МОД на обективните икономически тенденции и реалности – изменения и тенденции в: пазарните позиции на продуктите в бранша, на цената на суровините и материалите, на производителността на труда и т.н. Очаква се работодателите да бъдат по-позитивни към МОД като инструмент, ако той отчита икономическите, а не социалните параметри.

На основа на предстоящите проучвания и анализи ще бъде изготвено предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика, която ще спомогне за развитието на индустриалните отношения в посока по-гъвкав и ефективен пазар на труда. В началото на 2014 г. изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ продължи с разширяване на проектните дейности в пет нови индустриални бранша - корабостроене и кораборемонт, производство на мебели, земеделие, рибарство и аквакултури, услуги от общ интерес (водоснабдяване и канализация), обясниха от АИКБ.

АИКБ
сива икономика
проучване на системата за МОД
минимален осигурителен доходо
По статията работи:

Галина Александрова