НАЧАЛО » българия

АИКБ апелира за опростяване на формулярите за годишното отчитане на дейността на фирмите

fb
3E news
fb
16-08-2018 04:56:00
fb

Въпреки усилията в последните години за намаляване на обема за исканата информация, новите комплекти за годишното отчитане на дейността на юридическите лица,  които българските  предприятия са длъжни да подават в НСИ, остават прекалено обемни и сложни и отново апелираме за опростяване на формите на документите, тъй като попълването изисква време и средства на всички действащи предприятия. Това заявява председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев в писмо до председателя на НСИ Сергей Цветарски.

Според АИКБ една от причините за лошото представяне на България в класацията на Световната банка „Doing Business“ по отношение на показателя „Време за плащане на данъци“, е времето, което предприятията отделят за попълване и подаване в НСИ на формулярите за годишни отчети за дейността си.

С неудовлетворение констатираме, че в предложените ни за съгласуване формуляри, справките за дейността, които трябва да попълват нефинансовите предприятия не променят своя брой, пише председателят на АИКБ.

Той обяснява, че над 90% от всички предприятия в България отговарят на критериите за микропредприятия и действащото европейско и национално законодателство предвижда множество облекчения относно отчетността и публичността на финансовите отчети на тази категория предприятия. Намаляването на административната тежест чрез намаляване на изискуемата статистическа информация за тези предприятия, трябва да е задача и на НСИ, подчертава Васил Велев.

От работодателската организация отбелязват като илюстрация само няколко конкретни справки от годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, които затрудняват респондентите микро и малки предприятия:

 - Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел “търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през 2017 година;

 - Справка за продажбите и търговските обекти през 2017 година;

 - Справка за разходите на суровини и материали за 2017 година;

 - Отчет за разхода на горива и енергия за 2017 година .

"Отчитайки, че голям брой от предприятията, които се занимават с търговия на дребно са микро и малки предприятия и в много малка част от търговските обекти се води аналитичност за продажбите по групи стоки, която да съвпада с аналитичността на НСИ, можем да отбележим, че много често (Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ и Справка за продажбите и търговските обекти) се попълват хаотично и не отговарят на действителното състояние на продажбите в търговските обекти на дребно", поясняват от АИКБ.

Същото важи и за другите две справки (Справка за разходите на суровини и материали и Отчет за разхода на горива и енергия). По правило предприятията са потребители на горива и енергия. Те използват горивата и енергията в дейността си като непосредствено разходват закупените количества без да ги складират. За някои енергийни продукти, като електричество, топлоенергия и природен газ, складирането им е практически невъзможно. Тези продукти и материали се потребяват в момента на покупката им и когато непроизводствени микро и малки предприятия (услугите представляват над 60% от българската икономика) закупуват електроенергия, топлоенергия или природен газ, количественото им счетоводно отчитане се извършва единствено и само за целите на правилното попълване на статистическия отчет за разхода на горива и енергия на НСИ. Мениджърите и собствениците на тези предприятия се интересуват само от финансовата стойност на тези разходи, отбелязват от бизнеса.

Според АИКБ тази информация не е важна при съставянето на годишните финансови отчети на предприятията, защото те се съставят само в хил. лева. Тази информация не е важна и за НАП, тъй като при изчисляване на годишната данъчна основа значение има само стойностното изражение на приходите и разходите на данъкоплатеца. Единствено и само НСИ изисква и настоява за информация за количествения разход на предприятията за електричество, топлоенергия и природен газ. Това е пример за необоснована и прекомерна административна тежест за бизнеса.

Обичайна практика е микро и малките предприятия да отчитат само стойностно разходите за енергия и горива, без да записват количествата на закупените и използвани такива, а в края на годината хаотично попълват справките на НСИ без записите в справките да отговарят на действителното състояние на разходите. Това води и до недостоверност на статистическата информация, т.е. със създадената излишна административна тежест за бизнеса не се изпълняват целите и задачите на НСИ, е изводът на работодателите.  

От АИКБ предлагат НСИ да оцени и преосмисли методологията и инструментариума за събиране на статистическа информация относно използваните от бизнеса горива и енергия. Смятаме, че тази информация много по-точно и без особена трудност може да бъде събрана от производителите и търговците на тези продукти, които продават на крайни потребители. Така същата информация ще бъде събрана от няколкостотин предприятия, а няколко стотици хиляди микро и малки предприятия ще бъдат освободени от това бреме.

Подобен подход, по мнението на работодателите, трябва да бъде приложен за всички данни събирани от НСИ от бизнеса.  

От организацията също така смятат, че годишната статистическа информацията, извън формите и данните на годишните финансови отчети, която се изисква от всички предприятия, може да се събере и на извадков принцип, което би улеснило и съкратило процеса на събиране на данните и би спестило време и средства на българския бизнес.

За поредна година АИКБ призовава отговорните държавни институции за създаване на „единна точка“ за подаване на годишните финансови отчети на юридическите лица. В настоящата ситуация бизнесът е длъжен да подава една и съща информация в НСИ и в Търговския регистър, което представлява ненужна административна тежест и загуба на време и пари за българските предприемачи. За съжаление отново отчитаме незаинтересованост, мудност и тромавост на всички отговорни за решаването на проблема държавни институции, включително и НСИ, подчертава в писмото председателят на АИКБ Васил Велев, като отбелязва готовност за диалог и сътрудничество на организацията с НСИ.  

АИКБ
НСИ
фирми
годишното отчитане
опростяване
формуляри
По статията работи:

Галина Александрова