НАЧАЛО » анализи

SOS за въгледобива и ТЕЦ: Ще се деиндустриализира ли Европейският съюз?

Нов проект на ЕК за ревизиране на Референтен документ за най-добри налични техники/технологии за Големи горивни инсталации въвежда по-високи норми за очистване от сяра и парникови емисии и заплашва със затваряне цял енергиен сектор

fb
3E news
fb
20-02-2017 10:30:00
fb

Анализ на Щерьо Щерев, минен инженер

АКЦЕНТ: Българските президент, правителство и евродепутати трябва да заявят и отстояват пред Европейската комисия и в Европейския парламент твърдата позиция на Република България против приемането на  чл. 75 от проекта на новата Директива със завишени норми за пределно допустими количества емитирани газове от Големите горивни инсталации на ТЕЦ и промишлеността.  

 

АКЦЕНТ: Защитавайки националните ни интереси, българските евродепутати заедно с колегите си от Германия, Полша, Чехия, Гърция и Румъни, чиито национални енергийни системи са базирани на местни въглища и лигнити, е препоръчително да съгласуват обща позиция против приемането на  чл. 75 от проекта на новата Директива със завишени норми за пределно допустими количества емитирани газове от Големите горивни инсталации на ТЕЦ-ли и промишлеността.

 

Договорът за стоманата и въглищата, който е в основата на създаването на Европейския съюз, приключи през 2002 година. Същата година като негов правоприемник бе учредена Европейската асоциация за въглища и лигнити - EURACOAL. Най-голямото българско въгледобивно дружество Мини „Марица-изток” ЕАД е един от съучредителите и постоянен член. Останалите членове са от Германия, Гърция, Полша, Чешка република  , Румъния, Испания, Унгария, Франция, Великобритания, Украйна, Сърбия, Словакия, Словения, Босна и   Херцеговина, Турция, Финландия и Белгия.


На 08.01.2017 г. в Мини „Марица-изток” ЕАД е получено тревожно писмо от генералния секретар на EURACOAL. Писмото третира финализирането от Европейската комисия на работен вариант за ревизиране на Референтен документ за най-добри налични техники/технологии /НДНТ/ за Големи горивни инсталации /LCP BREF/. Това е документ с изключително важност както за въгледобивната промишленост в Европейския съюз, съответно за сигурността и независимостта на електро-енергетиката му, така и за конкурентната способност на промишлената му продукция.


В ревизирания  LCP BREF се предлагат пределни стойности на емисиите, надхвърлящи предвидените в Директивата за емисиите от промишлеността. Степента на сероочистване от най-малко 97% се комбинира с абсолютен лимит от 320 mg/Nm3 за изгарянето на богати на сяра местни лигнити в съществуващите инсталации, равни или по-големи от 300 МW.


Това в действителност е затягане на специалното правило по Директивата за емисиите от промишлеността, чл. 31, което предвижда степен на сероочистване 96 % /в сравнение с концентрацията на серен диоксид в непречистения димен газ/ за съществуващите инсталации равни или по-големи от 300 МW, когато се използват богати на сяра местни горива, упоменати в Директивата за емисиите от промишлеността, Анекс V, част 5.


Завишаването на нивата на емисиите съгласно НДНТ за серен диоксид би довело до непропорционално високи разходи, без съответно голяма полза за околната среда, до голяма степен поради това, че вече е поставено високо ниво на опазване на околната среда /Според настоящите наредби от 1 януари 2016 г. е предвидена степен на сяроочистване 96 %./.Резултат с изображение за Мини Марица изток


Новите лимитиращи нива на емисии за Hg, NOx, SO2, за които е доказано, че са получени по неправилен начин, застрашават непрекъснатата експлоатация на голям брой електроцентрали, изгарящи антрацитни, кафяви и лигнитни въглища, както и сигурността на енергийните доставки, базирани на местно гориво. Нещо повече, това би било тежък товар за промишлеността, а съответно намалява и привлекателността на ЕС като промишлена локация.


След като технологиите, необходими за постигането на завишените нива на емисиите, предложени от Европейската комисия, не са налични днес, това означава, че засегнатите централи в промишлеността и в енергийния сектор ще трябва да бъдат изведени от експлоатация.


Съгласно Директивата за емисиите от промишлеността, документът LCP BREF има предназначение да запази околната среда на базата на „най-добрите налични техники/технологии”. В този смисъл EURACOAL подкрепя работата на ЕК, но отхвърля явната злоупотреба в процеса на ревизиране на LCP BREF, целяща да се стигне тихомълком до планове за енергийна политика и политика за околната среда, насочени срещу въгледобива.


Изложеното до тук е резюме на писмото на г-н Брайън Рикетс, генерален секретар  на EURACOAL. Той завършва с призив към членовете на EURACOAL да запознаят с проблема своите правителства, които да предприемат действия и известят Европейската комисия, че така предложеният работен вариант на документа LCP BREF не е приемлив, и ако не се промени, то евродепутатите от съответните страни ще гласуват против приемането му.


Приемането на този документ от Европейския парламент със завишени пределно допустими норми на така наречените парникови емисии ще създаде непреодолим проблем не само пред въгледобива, ТЕЦ и европейската енергетика като цяло, респективно пред националните такива, но и пред всички промишлени предприятия от металургията и химическата промишленост.

Свързано изображениеПроблемът става огромен, ако термичните централи не удовлетворят новите норми и бъдат затворени. Възникват редица въпроси без задоволителни отговори:

-    Как ще се компенсира недостигът на електроенергия в национален и европейски план?

-    Как ще се запази от оскъпяване електроенергията, респективно как ще се запази конкурентната способност на националната и съответно на европейската промишлена продукция?

-    Ако се разчита на електроенергията от ВЕИ, какви ще трябва да бъдат акумулаторните батерии, които ще захранват през нощта и през зимните месеци големите електропотребители, като предприятията от металургията, химическата промишленост и машиностроенето, работещи на непрекъснат производствен режим?

-    Как ще се решава социалният проблем с безработицата в национален и европейски план?

-    Какъв практически резултат ще постигне за чистотата на въздуха в планетарен план приемането на тези завишени пределно допустими норми, задължителни само за страните от Европейския съюз?

 

Таблица

Консумирани количества въглищаи емисии на СО2 от тях в света*/1/

Енергиен ресурс

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Консуми-рани кол.

Емисии на СО2**

Консуми-рани кол.

Емисиина СО2 **

Консуми-рани кол.

Емисии на СО2**

Въглища,

млн.т.

Европа

969,4

1 212

1 022,6

1 263

1 026,7

1 274

Азия , в т.ч. Китай и Индия

5 098,9

8 734

5 482,1

9 411

5 444

9 380

Китай

3 605,9

6 018

3 954,1

6 613

3 887,3

6 513

Индия

699,2

1 160

720,3

1 212

744,5

1 280

Америка l , в т.ч. САЩ

1 169

2 221

1 122,6

2 106

1 007,3

1 884

САЩ

1 048,5

1 986

1 002,9

1 876

889,2

1 656

Общо света

7 999,46

13312

8 443,80

13938

8 694,75

13788


*International Energy Statistic
**Емисии на СО2 от2010-2012г.при изгаряне на въглища –в млн.метр.т.


В световен мащаб през 2012 г. са емитирани рекордните 34,5 млрд. тона въглероден диоксид от изкопаеми горива, като с най-голям дял са въглищата - 44%, 35% на нефта и 21% природния газ. Както се вижда от цифрите в приложената таблица, делът на емисиите от Европа е около 9,24%. От такъв порядък е приблизително делът на Европа и по отношение на емитираните парникови газове.


До сега пределно допустимите изисквания за очистващите инсталации е 96% - степен на сероочистване на димните газове. За всеки процент допълнително очистване на емисиите от SO2, необходимите инвестиции и текущите разходи растат в геометрична прогресия. Дори и да се постигне пречистване на 100% на европейските емисии, то практически в световен мащаб резултатът е нищожен и не оправдава вложените гигантски разходи, тъй като останалите големи замърсители /Китай, Индия, САЩ и др./ не поемат подобни ангажименти. Възникват въпросите:

- Наистина ли европейските чиновници желаят да постигнат чрез директиви по-чиста природна среда в Европа?

- Кой и защо иска да ликвидира европейските въгледобив, конвенционална електро-енергетика, конкурентната способност на промишлената продукция и социалния мир, в резултат и единството в Европейския съюз, прикривайки се зад мита за екологична катастрофа?


Ако европейските еколози действително са загрижени за чистотата на въздуха в Европа и света, да предприемат инициатива за защита и охрана на горите от пожари и безконтролна сеч, както и масирано залесяване на пустеещите горски площи на планетата с подходящи дървесни видове, които поглъщат по-големи количества въглероден диоксид, растат по-бързо и предлагат ценна за промишлеността и бита дървесина. Те заедно с водораслите и определени морски представители на животинския свят са в състояние наистина не само да абсорбират въглеродния диоксид от земната атмосфера и хидросферата, да ги обогатят с кислород, но и да подобрят световния баланс от чиста, питейна вода, а също така и да ограничат процесите на ерозия и локални свлачища.


Предвижда се новата Директива да се предложи за гласуване през април т.г., затова няма време за губене.


За да не се допусне икономическа катастрофа в национален и европейски мащаб, последвана от разпад на Европейския съюз, българските президент, правителство и евродепутати трябва да заявят и отстояват пред Европейската комисия и в Европейския парламент твърдата позиция на Република България против приемането на  чл. 75 от проекта на новата Директива със завишени норми за пределно допустими количества емитирани газове от Големите горивни инсталации на ТЕЦ и промишлеността.


Българските евродепутати трябва да настояват долната стойност на диапазона на пределни нива на емисиите, да бъде определена на минимална степен на сяроочистване 96% за електроцентралите, които горят богати на сяра лигнити, комбинирани с абсолютен лимит на емисиите от 400 mg/Nm3, както и нивата на емисиите на живак, съгласно най-добрите налични технологии /НДНП/ да бъдат за съществуващи и нови инсталации:

-над 300 MW     3 - 20 mg/Nm3,

-под 300MW     4 – 20 mg/Nm3.


Тази позиция се споделя от почти всички членове на EURACOAL, особено от страните, чиито национални енергийни системи са базирани на местни въглища и лигнити, като:

-Германия - 45%;

-Полша – 85%;

-Чехия - 60%;

-Гърция – 51%;

-Румъния – 46%;

-България – 46%.


Защитавайки националните ни интереси, българските евродепутати заедно с колегите си от тези страни е препоръчително да съгласуват обща позиция против приемането на  чл. 75 от проекта на новата Директива със завишени норми за пределно допустими количества емитирани газове от Големите горивни инсталации на ТЕЦ и промишлеността.

въгледобив
ТЕЦ
индустрия
EURACOAL
чл. 75
проекта на новата Директива със завишени норми за пределно допустими количества емитирани газове
Големите горивни инсталации на ТЕЦ и промишлеността
По статията работи:

Галина Александрова