НАЧАЛО » анализи

EURELECTRIC: България да се справи със значителния свръхкапацитет на електроенергийната си система

Създаването на отворен и конкурентен електроенергиен пазар ще позволи на държавата да участва във вътрешния пазар на енергия в ЕС

fb
3E news
fb
17-10-2015 11:00:00
fb


Държавите-членки на ЕС допринасят за Енергийния съюз не само чрез ефективно прилагане на законодателството на еврообщността, но също  и като се гарантира, че националните мерки работят за, а не против единния пазар. Това е посочено в новия документ на EURELECTRIC "Постигане на Енергийния съюз - колективни усилия от страна на държавите-членки“, цитиран в публикация на Института за енергиен мениджмънт.

Документът се основава на въпросник, попълнен от 18 членове на EURELECTRIC, и акцентира върху приноса на държавите-членки към Енергийния съюз. В нега са дадени конкретни примери за регионално и европейско сътрудничество и се показва добавената стойност от работата в полза на единния пазар. Макар и да признава различията между държавите-членки, EURELECTRIC счита, че има голяма полза от предприемането на по-единен и европейски подход към енергията.

Документът идентифицира тесните места и бариерите, които пречат на националните политики да се развият в регионални такива и представя успешни примери за регионално сътрудничество. Като цяло, включени са около тридесет примера за ползи от сътрудничеството и усилията, които държавите-членки са направили в този смисъл.

Първият даден пример е този на България по повод идентифицираната необходимост от допълнителна пазарна интеграция, посочват от EMI.  Наблегнато е  върху необходимостта от премахване на пречките за навлизане на пазара, по-специално от страна на предлагането, така че да са налице условия за по-добро функциониране на пазара в страната.
Понастоящем три дъщерни дружества на държавния Български енергиен холдинг /БЕХ/ доставят повече от 90% от електрическата енергия на свободния пазар.

В същото време, документът посочва, че България трябва да се справи със значителния свръхкапацитет на електроенергийната си система. Създаването на отворен и конкурентен електроенергиен пазар ще позволи на държавата да участва във вътрешния пазар на енергия в ЕС. Повече междусистемни връзки със съседна Турция също ще доведат до важни ползи за България.
Енергийният съюз трябва да даде нов стимул и политическо съгласие да се работи за интеграцията на пазара. Третия енергиен пакет трябва да бъде изпълнен, като се отдава приоритет на развитието на здрава трансгранични intra-day и балансиращи пазари и адекватен капацитет на междусистемните връзки, както и по-добро използване на съществуващия капацитет. Управлението на вътрешния пазар на електроенергия, включително ролята на ACER, трябва да се развива с европейска нагласа  и при гарантиране на интересите на европейските потребители.

Сътрудничество в областта на ВЕИ ще направи процеса на декарбонизация по-ефективен и ще намали разходите за обществото. СТЕ на ЕС трябва да се превърне в основен двигател за нисковъглеродни инвестиции в енергийния сектор. Също така, трябва да се постигне технологично неутрален подход на ЕС за развитие и инвестиции в нисковъглеродни технологии. Насоките за държавна помощ за енергетиката и околната среда са добра основа за по-голяма съгласуваност между политиките. Въпреки това, тъй като насоките не са пригодени за постигане на пълна хармонизация на европейско ниво, те трябва да се допълват от доброволни инициативи за ускоряване на конвергенцията на схемите за подпомагане.

Сигурността на доставките също е поле, което призовава за по-съгласуван подход. Държавите-членки с механизми за заплащане за капацитет трябва да координират и да приемат основаващи се на пазара, технологично неутрални механизми, които позволяват трансграничното участие. Европейската комисия следва да настоява за по-хармонизирани решения в това отношение.
По-добрата междусистемна свързаност ще спомогне за пазарната интеграция, улесняване на интеграцията на ВЕИ и повишаване сигурността на снабдяването. На европейско равнище проектите от общ интерес са адекватно средство за това, но същевременно процесът трябва да се съсредоточи и върху ефективното изпълнение.

За постигане на Енергийния съюз е необходим политически ангажимент на най-високо ниво. Ползите от гледна точка на сигурност на доставките, конкурентоспособност и разходи за намаляване на емисиите няма да бъдат получени от отделните държави сами по себе си. Многообразието в енергийните политики в цяла Европа е естествено, но пазарните деформации, причинени от твърде многото различия увеличават разходите за енергийния преход. EURELECTRIC насърчава държавите-членки да си сътрудничат в областта на вътрешния пазар на електрическа енергия, възобновяемите енергийни източници и сигурността на доставките.

 

Eurelectric
Европейски енергиен съюз
енергиен пазар
По статията работи:

Галина Александрова