НАЧАЛО » анализи

EMI: Освежаващ тласък на енергийния пазар

fb
3E news
fb
27-02-2015 03:14:00
fb

EURELECTRIC, Eurogas, EPIA и EWEA посрещат със задоволство повишеното внимание на Европейската комисия към енергийните въпроси. Надяваме се, че този нов импулс ще подсили политиката за по-добре функциониращ пазар и позитивен инвестиционен климат за компаниите, както и ще допринесе за постигане на сигурен и достъпен енергиен микс за нисковъглеродна икономика.  Сигурното и устойчиво снабдяване с енергия при конкурентно ценообразуване е от съществено значение за икономическия растеж, европейската конкурентоспособност и благосъстоянието на милиони потребители в Европа. Това обявиха организациите в Обща позиция за Енергийния съюз, цитирана от Института за енергиен мениджмънт (EMI).


Концепцията за Енергийния съюз, ако бъде развита по подходящ начин, има потенциал да направлява последователното и устойчиво прилагане на Европейската енергийна политика. Енергийният съюз може да подхрани дух на по-голяма съгласуваност и взаимосвързаност на политиките и да укрепи сътрудничеството между страните-членки. Тези в рамките на ЕС - и тези отвъд границите му - трябва да видят обединен, прозрачен и конкурентен нисковъглероден енергиен пазар, който гарантира сигурен енергиен микс и е основан на ясна и последователна регулаторна структура, с ясна и амбициозна рамка 2030 г.

Успешната политическа рамка, базирана на ясната концепция за Енергиен съюз, трябва, по наше мнение, да се фокусира върху три взаимозависими подхода.

1. Проектиране на разходноефективен, пазарнобазиран преход към устойчив нисковъглероден енергиен микс

   - Поощряване на сътрудничеството и координацията между страните-членки на ЕС за постигане целите за намаляване на парниковите емисии, ВЕИ и енергийна ефективност в климатичната и енергийна рамка за 2030 г., чрез силна и надеждна структура на управление. Приоритизиране на ефикасните трансгранични връзки и регионални решения, включително с държавите от Енергийната общност, по пътя към интегрирани ликвидни електроенергийни и газови пазари на едро.
   - Осъществяване на нисковъглеродния преход и постигане на европейските цели 2030 чрез ефективни и пазарно-базирани инструменти.
   - Европейската схема за търговия с емисии трябва спешно да бъде подкрепена, за да се повиши ефективността на този инструмент за постигане на целта за намаление на емисиите на парникови газове.
  - Насърчаване на разходноефективни инвестиции и услуги и сграбчване на възможностите, породени от децентрализираното производство и интегриране на пазара на умното потребление (demand-responce).
  -  Адаптиране на пазарните правила и политики така, че да се минимизират изкривяванията на пазара и да се осигурят равни правила за достъп на всички технологии. Пазарни интегриране на ВЕИ за гарантиране на разходноефективното им използване.
   - Осигуряване на предсказуема и стабилна регулаторна рамка, която да поражда увереност у инвеститорите по цялата енергийна верига и да подпомага навлизането на напредничави технологии и интелигентна инфраструктура, необходими за осъществяване на енергийния преход - в частност на ниво разпределение, където трябва да бъдат интегрирани повечето ВЕИ.
   - Подлагане на всички предложения за политики на безпощаден анализ разходи-ползи. Новото законодателство не трябва ненужно да повишава финансовия товар за европейските граждани.


2. Прилагане и и подобряване на пазарните механизми, за да се гарантира сигурност на снабдяването

   - Изграждане на липсващи инфраструктурни връзки, необходими за постигане на напълно интегриран европейски пазар.
   - Премахване на съществуващите изкривявания и пречки пред завършването на вътрешния енергиен пазар, за да стане атрактивен на световните енергийни пазари.
   - Създаване на солидна система за управление, която да придвижи напред интеграцията на пазара на едро за всички времеви периоди.
   - Развитие на холистична пазарна архитектура, която допринася за краткосрочната и дългосрочна системна адекватност като остойностява по подходящ начин както енергията, така и гъвкавостта и мощностите.
   - Оптимизирано развитие на местни и устойчиви енергийни източници и бизнес-възможности по цялата енергийна верига, чрез използване на глобалните пазарни възможности, за да се запази енергията достъпна и сигурна.
   - Окуражаване на ЕС и страните-членки да излъчват единно послание навън, като се улесняват компаниите да се възползват от глобалните енергийни пазари, за да предоставят конкурентен и диверсифициран микс от енергийни доставки за европейските граждани. Свободната търговия с енергийни продукти, на глобално ниво и в рамките на вътрешния пазар, трябва да се насърчава.
   - Надграждане на принципите и постиженията на обединения енергиен пазар, за да се гарантира сигурност на доставките, избягване на неподходящи интервенции и изкривявания на пазара. Улесняване на търговските споразумения, които са в подкрепа на солидарността в рамките на Европа.

     

     

3. Постигане на конкурентна енергийна система, която облагодетелства потребителите

 

    Поставяне на нуждите на потребителите от устойчива, достъпна и сигурна енергия в центъра на политическите решения.
    Създаване на равнопоставени правила за съществуващите и нови участници на пазара на дребно.
    Насърчаване на такава регулаторна среда, която да позволи на индустрията да развива иновативни продукти и услуги за потребителите.
    Мултиплициране на ефекта от Европейския план за инвестиции на ЕК, за да се алокират повече средства в изследователски и демонстрационни проекти и иновативни технологии и да се свържат частните инвестиции с енергийни проекти-образци на европейската технологична мощ.

Европейски енергиен съюз
Eurelectric
Eurogas
EPIA
EWEA
енергиен пазар
По статията работи:

Галина Александрова