НАЧАЛО » анализи

EMI: Кой кой е на регулирания пазар на електроенергия?

fb
3E news
fb
03-07-2017 09:29:00
fb

Автор: Институт за енергиен мениджмънт

Информацията по-долу се базира на данни от Доклада на КЕВР за доставчиците и цените на електрическата енергия за регулирания сегмент за предстоящия едногодишен период от 01 юли 2017 до 31 юни 2018 година.

Търсене

Търсенето на електрическа енергия за регулирания сегмент от битови и стопански потребители, присъединени към мрежа ниско напрежение, се очаква да възлезе на 12250 GWh. Към това количество се добавят още 3600 GWh одобрени от регулатора загуби на енергия при транспортирането й по мрежата от мястото на производство до крайните консуматори. Тази енергия се продава по регулирани цени на мрежовите оператори.

Снабдяване

НЕК ще продължи да изпълнява своята роля на Обществен доставчик и да доставя електрическа енергия за покриване на загубите на мрежовите оператори. Всички потребители, които все още не са сменили своя доставчик и предпочитат регулираните цени, ще получават енергия от Крайните снабдители на ЧЕЗ, ЧВН и Енерго-про, които, от своя страна, ще се снабдяват с тази енергия също от НЕК.

Производители

НЕК ще изкупува енергия за регулирания сегмент от четири основни категории производители:

 -  Независими производители, които предоставят енергия в количества и по цени, определени от КЕВР. Това са АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица –изток 2;
 -   Производители, чиято енергия (в размери определени от КЕВР), НЕК е задължена да изкупува по преференциални цени. Това са производители от ВИ и високоефективно комбинирано производство ( топлофикации и заводски централи);
  -  Производители с дългосрочни договори за изкупуване на енергията от НЕК. Това са ТЕЦ Ей И Ес и ТЕЦ КонтурГлобал;
  -  Производители от състава на НЕК. Това са големите ВЕЦ и ПАВЕЦ.

Количества

С над 23-процентов дял, лигнитната централа КонтурГлобал заема водещо място в снабдяването на регулирания пазар. С почти 20-процентов дял на второ място се нарежда АЕЦ. Очаква се НЕК да изкупи 2577 ГВтч от ВЕИ по преференциални цени, с което тези производители са на трета позиция на регулирания сегмент. АЕS се нарежда след тях с над 15 – процентов дял. С почти същото производство петото място заемат ВКПЕТ. Последните две места си поделят производителите на НЕК и МИ-2.

Най-голям е делът на електрическата енергия, произведена от въглищни централи – 44%. Беземисионната енергия (ВЕИ и ядрена) с дял от 41,5 % отстъпва на въглищната.

Цени

При среднопретеглена цена на микса 136,21 лв/МВтч отклоненията между индивидуалните цени са значителни. Разликата между най-ниската и най-високата цена е петкратна – съответно 54,92 на АЕЦ и 277,87 на ВИ.

С позитивно въздействие върху среднопретеглената цена (в посока надолу) са следните производители: АЕЦ, НЕК, ТЕЦ МИ 2, ТЕЦ КонтурГлобал. Най – сериозно негативно въздействие (в посока нагоре) оказват производителите от групата на ВЕИ.

Диференциацията между цените би била много по-голяма, ако се разгледа категорията на ВЕИ не като съвкупност, а по технологии. Съгласно ценовото заявление на НЕК, производството от ВЕИ през периода юли 2017-юни 2018 ще изглежда така:

--------------------------------------------------------------------------------------
Централи    Производство ГВтч    Цени, лв/МВтч
-----------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЦ                       811                                  160,27
ВтЕЦ                    1294                                  184,69
ФЕЦ                     1237                                  491,39
Биомаса                348                                   336,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Цените на малките ВЕЦ и вятърните централи са значително по-ниски от среднопретеглената цена на групата ВЕИ от 277,87 лв/МВтч. Основен фактор за високата среднопретеглена цена на групата оказват производителите на фотоволтаична енергия с цена близо три пъти по-висока от тази на ВЕЦ и вятърните централи.

електроенергия
регулиран пазар
производители
снабдители
цени
количества
По статията работи:

Галина Александрова