НАЧАЛО » анализи

EMI: Какво планира правителството в областта на енергетиката

fb
3E news
fb
04-08-2017 08:00:00
fb

Министерският съвет прие в сряда правителствената програма за управление. Кои са проритетите на кабинета "Борисов 3" в областта на енергетиката показва извадката, направена от Института за енергиен мениджмънт /EMI/.

ПРИОРИТЕТ 54: Гарантиране на енергийната сигурност на страната чрез продължаване на проучванията в дълбоко Черно море и чрез диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ.

Цел 199: Енергийна сигурност чрез собствен добив.

Мярка 763: Подкрепа за напредналите проучвания в блок „Хан Аспарух” и блок „Хан Кубрат” (предишно име „Силистар“), които да гарантират конкурентоспособни цени на енергийните ресурси, енергийната сигурност и значителни приходи от концесионни възнаграждения.

Мярка 764: Провеждане на процедура по търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-22 Терес“.

Цел 200: Енергийна сигурност чрез изграждане и въвеждане в експлоатация на междусистемните газови връзки между България и съседните ни страни. Реализация на газов разпределителен център – хъб „Балкан“ на територията на България.

Мярка 765: Междусистемна газова връзка Гърция – България: приключване на подготвителните дейности, възлагане на строителство на обекта и въвеждане в търговска експлоатация през 2020 г.

Мярка 766: Междусистемна газова връзка Турция – България: извършване на подготвителните дейности, строителство на обекта и въвеждане в търговска експлоатация на интерконектора до края на 2020 г.

Мярка 767: Междусистемна газова връзка България – Сърбия: изпълнение на договореностите в Меморандума за разбирателство между България и Сърбия и въвеждане в търговска експлоатация на интерконектора до края на 2020 г.

Мярка 768: Реализиране на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България – Газов хъб „Балкан“, при стриктно спазване на европейското законодателство и регулаторната рамка: провеждане на предпроектно проучване и въвеждане в търговска експлоатация.

ПРИОРИТЕТ 55: Пълна либерализация на пазара на електроенергия и природен газ. Защита на уязвимите потребители.

Цел 201: Пълна либерализация на пазарите на електрическа енергия и природен газ и интегрирането им в общия европейски енергиен пазар.

 Мярка 769: Въвеждане на модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар в България и интегрирането му в общия енергиен пазар на ЕС, чрез разработване и приемане на промени в Закона за енергетиката и в Закона за енергията от възобновяеми източници, в пълно съответствие с изискванията на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електрическа енергия, промени в акцизното законодателство, с цел либерализация на пазара.
 
Мярка 770: Изпълнение на решението (препоръките) на ЕК по отношение на ТЕЦ „Марица – Изток 1” и ТЕЦ „Марица – Изток 3“.

Мярка 771: Идентифициране на уязвимите клиенти съгласно изискванията на Третия енергиен пакет и Директива 2009/72 и създаване на механизъм за тяхната защита в процеса на въвеждане и в условията на пълна либерализация на електроенергийния пазар.

Мярка 772: Създаване на условия за конкуренция на пазара на едро на природен газ чрез диверсификация на източниците и маршрутите на доставки, а в последствие и условия за конкурентно предлагане на доставки на газ за крайните клиенти, при спазване изискванията на Директива 2009/73/ЕО, относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ.

Мярка 773: Разработване и приемане на Енергийна стратегия на Република България за периода 2020-2030 г., с хоризонт до 2050 г. за развитие на енергетиката на страната при условия на пълна либерализация на пазарите на електрическа енергия и природен газ и интеграцията им към общия енергиен пазар на ЕС, в съответствие с установените европейски цели в областта на енергетиката и изменението на климата.

ПРИОРИТЕТ 56: Запазване и развитие на капацитета на ядрената енергетика. Продължаване на живота на 5-и и 6-и блокове на АЕЦ „Козлодуй“. Развитие на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за екологично нисковъглеродно производство на енергия без предоставяне на държавни или коорпоративни гаранции.

Цел 202: Продължаване на експлоатацията на производствените мощности на АЕЦ „Козлодуй“ за осигуряване на електрическа енергия от нисковъглеродно производство на конкурентни цени и за гарантиране сигурността на доставките на електрическа енергия при спазване на стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия, директиви на ЕС.

 Мярка 774: Провеждане на мисии OSART, мисии на WANO и др. за проверка на безопасната експлоатация.
 
Мярка 775: Повишаване на мощността на 5-и и 6-и блокове на 104%.

Цел 203:  Удължаване  на  срока  на  експлоатация  на  5-и  и  6-и  блокове  на  АЕЦ „Козлодуй“.

Мярка 776: Оказване на институционална подкрепа за реализиране в предвидените срокове на мерките за модернизация на съоръженията от програмите за удължаване сроковете на експлоатация на 5-ти и 6-ти блокове на АЕЦ „Козлодуй“ и на действията за издаване на лицензиите за тази експлоатация.
 
Мярка 777: Изпълнение на Програмата по продължаване на срока на експлоатация на 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Мярка 778: Получаване на лицензии за експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ за нов 10 годишен период.

Цел 204: Безопасно управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО).

Мярка 779: Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци.

Мярка 780: Разглеждане и съгласуване на проект на Методика за оценка на количествата и активностите на високоактивни радиоактивни отпадъци, получени от преработката на ОЯГ. Цел 205: Безопасно и ефективно извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“.
 
Мярка 781: Изпълнение на Плана за извеждане от експлоатация на блоковете.

Мярка 782: Осигуряване на адекватни финансови средства за извеждане от експлоатация.

Цел 206: Анализ на възможността за използване на придобитото оборудване с дълъг цикъл  на производство  за изграждане на  атомна електроцентрала  на площадката „Белене“ на пазарен принцип, без пряко или косвено участие на държавата, без държавна гаранция и без ангажимент от страна на държавата за сключване на дългосрочен договор за изкупуване на произведената електрическа енергия.

Мярка 783: Изпълнение на решението на МС от 15.12.2016 г. за АЕЦ „Белене” чрез изготвяне на технико-икономически и правен анализ.

ПРИОРИТЕТ  57:  Продължаване  на  политиката  по  укрепване  на  финансовата стабилност и жизнеспособност на стратегически за българската енергетика дружества.

Цел 207: Текущ мониторинг на разходите извършвани от ТЕЦ „Марица – Изток 2”, Мини „Марица – Изток”, АЕЦ „Козлодуй”, НЕК ЕАД и други.

Мярка 784: Изготвяне на Анализ на перспективите за развитие на компаниите от енергиен комплекс „Марица изток“ и възможности за оптимизиране на дейността на дружествата с оглед насоката на развитие на енергетиката на европейско ниво и все по-стриктните екологични изисквания, които оскъпяват себестойността на енергията от въглищни централи (Дейност VI от Договор с БАН, срок 31.03.2018 г.).

Мярка 785: Изпълнение на Планове за оптимизиране на разходите на търговските дружества в обхвата на Наредба №Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката (текущо, ежегодно отчитане на плановете в срок до 30 юни).

ПРИОРИТЕТ 58: Изпълнение на националните цели за енергийни спестявания за 2020 г.

Цел 208: Реализиране на енергийни спестявания в крайното потребление на енергия.

Мярка 786: Изпълнение на мерките от Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. в т.ч. мерките от Националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация.

Мярка 787: Изпълнение на Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия.

Пълния текст на правителствената програма можете да видите на:http://www.government.bg/fce/001/0211/files/GP_2017-2021.pdf

 

правителствена програма
МС
EMI
енергетика
Приоритети
По статията работи:

Галина Александрова