НАЧАЛО » анализи

EMI: Енергетиката през 2017 г. - ръст на потреблението, по-нисък дял на нискоемисионната енергия в производството

Промените в сравнение с 2016 г. се дължат на метеорологични фактори, обобщават от Института за енергиен мениджмънт

fb
3E news
fb
19-02-2018 10:11:00
fb

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /EMI/


През изминалата 2017 г. произведената електрическа енергия (без енергията за собствени нужди на електропроизводителите) възлиза на 40 706 ГВтч, което представлява незначителен спад от под 1% спрямо 2016.

Спад в дела на нискоемисионната енергия

Структурата на производство на електрическа енергия е променена в полза на лигнитното електропроизводство - именно то реализира най-голям ръст от 1385 ГВтч през изминалата година. Така делът на лигнитното в нетното електропроизводство нараства от 39,2% през 2016 на 42,9% през 2017. Производството на електрическа енергия от черни и кафяви въглища остава незначително - 367 ГВтч (под 1%).

Положително изменение - от 557 ГВтч до 603 ГВтч - отбелязва и електрическата енергия, произведена от ПАВЕЦ (не-ВЕИ частта).

При останалото конвенционално производство се наблюдава отрицателна промяна спрямо 2016 г. Производството от ядрена енергия е 14719 ГВтч, което представлява намаление от 1,4%.

Спад на производството реализират и централите на природен газ и хидроинсталациите, работещи на смесен помпен режим (не-ВЕИ част). Произведена електрическа енергия от природен газ е спаднала с 575 ГВтч, вследствие на което през изминалата година е загубила повече от 1% пункт от  дела си в нетното производство, а именно от 5% на 3,7%.

Производството на ВЕИ в страната е спаднало с 976 ГВтч, в резултат на което губи повече от 2 процентни пункта от дела си в нетното производство. Причината за този спад е намаленото хидропроизводство (признато за ВЕИ) с 29,7% и производството от слънчева енергия с около 1%. При всички видове хидропроизводства, общо в размер на 2738 ГВтч, отговарящи на определението  за ВЕИ има спад.

Ръст при ВЕИ - производителите отбеляват вятърните централи (6,4%) и тези на биогорива (38,5%). Обичайно произведената вятърна енергия изпреварва тази от слънце като през 2017 г. са произведени 1510 ГВтч вятърна и 1385 ГВтч слънчева енергия.

Производството на електрическа енергия, погледнато през призмата на емисиите на CO2 показва ръст на емисионното производство с 4,4%, дължащо се на ръста на произведената електрическа енергия от лигнитни въглища. Нискоемисионно производство на електрическа енергия, включващо ядрена, хидро, слънчева, вятърна енергии и биомаса е спаднало от 22534 ГВтч през 2016 г. на 21 380 ГВтч през 2017 г., в резултат на което свива дела си в нетното електропроизводство от 54,9% на 52,5%. Основна причина за това остава хидропроизводството  (ВЕИ и не ВЕИ част), което отбелязва спад с 24,85  и е с обем от  3399 ГВтч.

Ръст на потреблението

Работа на ПАВЕЦ в помпен режим се е увеличила съгласно данните на ENTSOe - 968 ГВтч или ръст от почти 7%. През 2017 г. енергията от ПАВЕЦ в помпен режим е над 100 ГВтч през месеците януари, февруари, март и декември.

Обменената енергия в посока към страната и от страната е намаляла. Вносът на електроенергия е 3702 ГВтч или спад от 18%. Износът на електроенергия се е свил до 9190 ГВтч – спад от 16%.

Вътрешното потребление на електрическа енергия в страната се е увеличило с 536 ГВтч спрямо предходната година, дължащо се предимно на по-високото потребление през месеците януари и февруари на 2017.

Институт за енергиен мениджмънт
енергетика
потребление
ръст
нискоемисионна енергия
ENTSOe
производство
електрическа енергия
По статията работи:

Галина Александрова