НАЧАЛО » анализи

EK е одобрила механизми за електроенергиен капацитет на шест държави

fb
3E news
fb
21-02-2018 01:30:00
fb

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /EMI/


Европейската комисия е одобрила механизми за електроенергиен капацитет в Белгия, Франция, Германия, Гърция, Италия и Полша. Решението е в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ и ЕК изрази очакване, че мерките ще допринесат за гарантиране на сигурността на доставките при запазване на конкуренцията на единния пазар, съобщи на интернет страницата си Институтът за енергиен мениджмънт.

Комисар Маргрет Вестагер, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заяви: "Механизмите за капацитет могат да помогнат за гарантиране сигурността на доставките на електроенергия, но те трябва да бъдат проектирани така, че да се избегнат нарушения на конкуренцията на енергийните пазари.  Радвам се, че нашето тясно сътрудничество с националните компетентни органи ни позволи днес да одобрим добре разработени механизми за капацитет в шест държави от ЕС. Те ще насърчат конкуренцията между всички потенциални доставчици на капацитет в полза на потребителите и нашия Европейски енергиен пазар ".

Механизмите за капацитет имат важната цел да гарантира сигурността на електроснабдяването. В случай, че те не са разработени добре,  могат да доведат до по-високи цени на електроенергията за потребителите, да дадат неоправдани предимства на определени енергийни оператори или да възпрепятстват потоците на електроенергия през границите на ЕС. Ето защо Комисията, в тясно сътрудничество със съответните национални органи,  направи ощенка на шест механизма в Белгия, Франция, Германия, Гърция, Италия и Полша, с оглед  да гарантира, че отговарят на строги критерии съгласно правилата на ЕС за държавните помощи и по-специално насоките на Комисията от 2014 г. относно Държавна помощ за опазване на околната среда и енергия.  В този контекст Комисията също така взе предвид   нейн задълбочен анализ относно механизмите за капацитет в рамките на държавната помощ от 2016 г.  

Дори когато механизмите за капацитет са добре разработени, те не могат да заместят реформите на пазара на електроенергия на национално и европейско равнище. Успоредно с това се провежда важна законодателна работа за преодоляване на пазарните и регулаторни пропуски, които пречат на стимулите на енергийните оператори да инвестират в електроенергийния капацитет и да поддържат сигурността на доставките.  Пакетът на Комисията "Чиста енергия за всички европейци" от ноември 2016 г., ключово предложение за изпълнение на поетите от ЕС ангажименти в Париж, понастоящем се обсъжда от европейските съзаконодатели. Този пакет включва нов дизайн на пазара, за да се създадат подходящи инвестиционни стимули и да се даде възможност за по-нататъшно развитие на възобновяемите енергийни източници в електроенергийния сектор. При приемането им държавите-членки ще трябва да адаптират всички съществуващи мерки за държавна помощ към бъдещото законодателство.

Шестте одобрени  механизма за капацитет засягат повече от половината от населението на ЕС. Те обхващат различни видове механизми, които отговарят на специфичните нужди във всяка държава-членка, а именно стратегически резерви, пазарни механизми и мерки, специално насочени към насърчаване  на активно потребителско поведение.

Стратегически резерви

В случаите на Белгия и Германия Комисията разреши стратегически резерви. Стратегическите резерви поддържат определени производствени мощности извън пазара на електроенергия само за спешни случаи. Те могат да бъдат необходими, за да се гарантира сигурността на електроснабдяването, когато пазарите на електроенергия преминават през преходни периоди и реформи и са предназначени да подсигурят риска от сериозна криза на доставките по време на такива периоди.

Както Белгия, така и Германия ясно са идентифицирали и определили количествено рисковете за сигурността на доставките, които трябва да бъдат обхванати от резервите. За Белгия резервът е необходим за смекчаване на рисковете за доставките, дължащи се на високата зависимост на Белгия от застаряващ ядрени производствени централи, включително, когато става дума за внос на електроенергия. За Германия резервът е необходим за гарантиране на сигурността на доставките по време на продължаващата реформа на немския пазар на електроенергия и за управление на постепенното закриване на ядрени мощности.

Двата резерва са временни и ще бъдат премахнати, когато се разреши основният пазарен проблем.  Стратегическите резерви се доставят чрез редовни, конкурентни търгове, отворени за всички видове доставчици на капацитет, включително  и активно потребителско поведение (demand response), за да се гарантира ефективна конкуренция и да се ограничат разходите.

Въз основа на това Комисията заключaва, че и двете мерки са в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи.

Механизми за капацитет на целия пазар

В случаите на Италия и Полша Комисията разрешава широк пазарен механизъм за капацитет. Това е необходимо, когато пазарите на електроенергия са изправени пред проблеми със структурната на сигурност на доставките. В рамките на механизма за целия капацитет на пазара доставчиците на капацитет могат да получат плащане, за да бъдат на разположение за производство на електроенергия или на операторите, които предоставят енергия от активно потребителско поведение, за да бъдат на разположение за намаляване на потребление на електроенергия.

Както Италия, така и Полша ясно са идентифицирали и определили количествено рисковете за сигурността на доставките, отчитайки и възможния внос от съседни страни. Италия показва, че значителна част от капацитета излиза на пазара.

Схеми, включващи активно потребителско поведение (demand response)

В случаите на Франция и Гърция Комисията е одобрила механизми за капацитет, специално насочени към насърчаване на търсенето. Схемите за активно потребителско поведение заплащат на клиентите да намалят потреблението си на електроенергия в часове, когато електричеството е оскъдно. Предимството на такива схеми е, че операторите на този вид  услуги могат да реагират по-бързо от производителите на електроенергия. Освен това по принцип е по-екологично да се намали потреблението, отколкото да се произвежда допълнително електричество и тези схеми могат да направят излишно изграждането на допълнителни електроцентрали.

Франция показва, че тази схема е необходима за по-нататъшното засилено разпространение на активнито потребителско поведение в страната, където поради екстремни студове може да се стигне до екстремни натоварвания на системата. В случая с Гърция съществуващата схема изигра важна роля в управлението на ситуацията по време на студени зимни дни през декември 2016 г. и януари 2017 г. и мярката може отново да бъде използвана съвсем скоро.

И двете мерки са временни и подкрепата ще бъде предоставена чрез редовни, конкурентни тръжни процедури за намаляване на разходите.

Допълнителна информация можете да намерите на: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_en.htm

 

ЕК
механизми за капацитет
потребителско поведение
електрическа енергия
електроенергийни системи
държавна помощ
По статията работи:

Галина Александрова