НАЧАЛО » анализи

EIA прогнозира: Световното потребление на енергия ще се увеличи с 28% през 2040 г.

Световното нетно производство на електроенергия се увеличава с 45%. След ВЕИ се нарежда производството на ток от АЕЦ, а делът на въглищата не се топи толкова бързо

fb
3E news
fb
20-09-2017 09:00:00
fb

Общото световно потребление на енергия се очаква да се увеличи с 28 % за периода от 2015 г. до 2040 г. Това се посочва в новата енергийна прогноза на Управлението за енергийна информация към Министерство на енергетиката на САЩ (EIA).

По-голямата част от растежа в енергетиката в световен мащаб  ще се наблюдава в страни извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).  Именно на страните извън ОИСР, като Китай и Индия ще се дължи повече от половината от увеличението на търсенето на енергия.  До 2040 г. потреблението на енергия в страните извън ОИСР надвишава тази на цялата ОИСР, коментират авторите на доклада.
Документът е базиран на прогнозите за нарастване на икономическия ръст в страните извън ОИСР и в частност ръста на Брутния вътрешен продукт (БВП).

Най-високи темпове на растеж се предвиждат за развиващите се региони извън ОИСР, където комбинираният БВП нараства с 3,8% годишно и се очертава бърз растеж на бъдещото потребление на енергия сред тези държави.
В регионите на ОИСР БВП нараства много по-бавно от 1,7% годишно между 2015 г. и 2040 г., най-малкото отчасти поради бавния или намаляващия ръст на населението в тези региони. Икономическият растеж, измерен в брутния вътрешен продукт (БВП), е ключов фактор за растежа на търсенето на енергия. Световният БВП (изразен в паритет на покупателната способност) се повишава с 3,3% на година от 2012 г. до 2040 г. Най-високи темпове на растеж се предвиждат за развиващите се страни извън ОИСР, където общият БВП нараства с 4,2% годишно. В страните от ОИСР БВП нараства с много по-бавен темп от 2,0% годишно спрямо прогнозата в резултат на по-развитата икономика и бавните или намаляващи тенденции на нарастване на населението, се казва в документа.

Световните енергийни пазари според горивата

В дългосрочен план се предвижда увеличение на консумация на енергията при всички видове горива, с изключение на въглищата.

Авторите на документа, подобно на други техни колеги също стигат до извода, че възобновяемите енергийни източници са най-бързо растящият енергиен източник в света. Според тях потреблението се увеличава средно с 2,3% годишно между 2015 и 2040 г.
Вторият в света най-бързо растящ източник на енергия е ядрената енергия, като потреблението се увеличава с 1,5% годишно през посочения период.

Изкопаемите горива обаче ще продължат да съставляват  77% от потреблението на енергия през 2040 г., констатират в прогнозата си авторите на доклада.  

От изкопаемите горива с най-бърз темп е природният газ. Глобалното потребление на природен газ се увеличава годишно  с 1,4%.

Многобройните източници на природен газ и нарастващото производство - включително доставките на традиционен газ, на шистов газ и на газ от въглища  - допринасят за силната конкурентна позиция на природния газ.
Течните горива, най-вече петролът, остават най-големият източник на световно потребление на енергия. Въпреки това, делът на течните горива в световното потребление на енергия намалява от 33% през 2015 г. до 31% през 2040 г., обясняват от EIA.

По отношение на въглищата авторите на прогнозата посочват, че търсенето им намалява, в световен мащаб не се очаква кой знае каква промяна. Очакваното намаление вкл.и в Китай е около 0,6% годишно. Световното потребление на въглища не е толкова ниско, колкото би било през 2040 г. - от 27% през 2015 г. до 22% през 2040 г.

Течни горива

Експертите от ЕIA констатират, че употребата на петрол и други течни горива нараства в световен мащаб нараства от 95 млн. барела дневно през 2015 г. до 104 млн. барела дневно през 2030 г. и до 113 млн. барела дневно през 2040 г.

По-голямата част от нарастването на потреблението на течни горива се дължи на транспорта и промишлеността. Така например течните горива, използвани в транспорта се увеличават средно с 0,7% на година от 2015 до 2040 г. Транспортният сектор представлява 60% от общото увеличение на използването на течни горива. Повечето от останалото увеличение на потреблението на течни горива се дължи на индустриалния сектор и в частност на химическата промишленост. Намалява използването на петрол при производството на електроенергия.

Природен газ

Потреблението на природен газ в световен мащаб се очаква да се увеличи от 124 трилиона кубически фута (Tcf) през 2015 г. на 177 Tcf през 2040 г. , според референтния сценарий на EIA.

Многобройните източници на природен газ и увеличаването на производството допринасят за силната конкурентна позиция на синьото гориво, в сравнение с другите ресурси. Природният газ остава ключово гориво в сектора на електроенергията и индустрията.

За да се отговори на нарастването на търсенето на природен газ, очакването е световните производители да увеличават доставките с 42%, считано за периода от 2015 до 2040 г. Най-голямото увеличение на производството на природен газ от 2015 до 2040 се очаква в Близкия изток (11,8 Tcf) , Китай (9,5 Tcf), САЩ (10,7 Tcf) и Русия (4,8 Tcf).


Световната търговия с природен газ, както чрез газопроводи (тръбопроводен газ), така и чрез превоз под формата на втечнен природен газ (LNG), се очаква да се увеличи в бъдеще. Световната търговия с LNG почти се е утроила - от около 12 Tcf през 2015 г. до около 31 Tcf през 2040 г., отчитат експертите на EIA.  

Очакването е износът на втечнен природен газ да се увеличи значително през прогнозния период и да доведе до повече от 60% от общия износ на природен газ в САЩ през 2040 г.

В допълнение към силния растеж на търговията с втечнен природен газ, търговията с природен газ през газопроводи също търпи  увеличение, според прогнозата. Твърдението се базира на завършването на няколко нови газопровода и разширението на  инфраструктурата в периода до 2040 г.

Експертите отбелязват, че така например търговията с тръбопроводен газ между САЩ в Мексико се превръща във все  по-важен компонент на търговията между Северна и Южна Америка.  
Съединените щати се превърнат в нетен износител на природен газ на средно годишна база поради износът на тръбопроводен газ за Мексико и обемите на износ на втечнен природен газ, които нарастват.

Въглища

Потреблението на въглища в световен мащаб остава непроменено, според прогнозата, като се увеличава с 0,2% на година от 2015 до 2025 г. и след това се понижава с 0,1% годишно, достигайки 161 квадрилиона Btu (161 quadrillion Btu in 2040)  през 2040 г.
Китай, Съединените щати и Индия са трите държави заемащи първо място по консумация на въглища. Заедно това представлява около 70% от световното потребление на въглища.

Глобалното производство на въглища се очаква да остане на около 9 милиарда тона от 2015 до 2040 година. Въпреки че общо обемите на световното производство не се променят за времето на прогнозата, съществува очакване за промяна на профила на производителите.
Според прогнозата, производството на въглища в Китай и Съединените щати до 2040 година ще се понижи. За сметка на това се очаква Индия да произвежда два пъти повече въглища от Съединените щати.
Извън Индия се очаква производството на въглища да се увеличи главно в Австралия, в азиатските страни извън Китай и Индия и в Африка.

Очакването е Китай ( сега водещ световен производител на въглища)  да намали пазарният си дял в световното производство - намалява от 50% през 2015 г. на 42% през 2040 г.  Делът на Индия обаче нараства от 8% през 2015 г. до 14% през 2040 г.

Електричество

Световното нетно производство на електроенергия се очаква да се увеличи с 45% -  от 23,4 трилиона киловатчаса през 2015 г. на 34,0 трилиона киловатчаса през 2040 г.

Най-голям ръст при производството на електроенергия се очаква сред развиващите се страни, които не са членки на ОИСР.

Увеличаването на производството на електроенергия в страните извън ОИСР възлиза на 1,9% годишно в референтния сценарий на EIA, което е базирано на  повишаването на жизнения стандарт.
В държавите от ОИСР, където инфраструктурите са по-напреднали и растежът е относително бавен или намалява, генерирането на електроенергия се увеличава средно с 1,0% на година от 2015 до 2040 г. според референтния сценарий.

Дългосрочните глобални перспективи продължават да са положителни и по отношение на производство от възобновяеми енергийни източници и природен газ.
Възобновяемите енергийни източници са най-бързо растящите източници за производство на електроенергия - средно с 2,8% годишно от 2015 до 2040 г.  

След възобновяемите енергийни източници се нарежда производството на електроенергия от ядрената енергетика (от АЕЦ).
Производството на електроенергия от ядрени мощности  в световен мащаб се увеличава от 2,5 трилиона kWh през 2015 г. на 3,2 трилиона kWh през 2030 г. и до 3,7 трилиона kWh през 2040 г., според референтния сценарий.

Тревогите за енергийната сигурност и емисиите от парникови газове са в подкрепа на развитието на нови ядрени мощности, но проблем са от една страна изваждането от експлоатация на рейктори, поради изтекъл период и съпротивата на местното население.  
Почти цялото прогнозирано разширяване на капацитета на инсталираните ядрени мощности в световен мащаб ще е в страни извън ОИСР, начело с  Китай от 111 гигавата (GW) ядрена мощност от 2015 до 2040 г.

Комбинираният капацитет на всички атомни електроцентрали на ОИСР спада с нетна стойност от 14 GW от 2015 до 2040 г. Референтният сценарий предвижда мощностите да са под тези преди катастрофата в АЕЦ „Фукушима“ в Япония.


Световни емисии на въглероден диоксид

Световните емисии на въглероден диоксид (СО2), свързани с енергопотреблението, се увеличават от 33,9 милиарда метрични тона през 2015 г. до 36,4 милиарда метрични тона през 2030 г. и до 39,3 милиарда метрични тона през 2040 г. според референтния сценарий - увеличение от 16% през този период.

Голяма част от ръста на емисиите се дължи на развиващите се държави извън ОИСР.  Очакването е емисиите извън ОИСР през 2040 г. да са общо 26,9 милиарда метрични тона, или около 25% по-високи от нивото от 2015 г. За сравнение, емисиите на ОИСР остават приблизително на същото ниво от 12,4 милиарда тона през целия прогнозен период.

Световните въглеродни емисии, свързани с въглищата, са сравнително стабилни по време на прогнозата, като се увеличават само с 0,1% на година от 2015 до 2040 г. или 260 милиона тона.

 

Докладът на EIA може да намерите на : https://www.eia.gov/outlooks/ieo/exec_summ.php

EIA
Производство на електроенергия
ВЕИ
АЕЦ
въглеродни емисии
въглища
ОИСР
По статията работи:

Маринела Арабаджиева