НАЧАЛО » анализи

EESC: Свързаността на европейските енергийни мрежи е ключът към Енергийния съюз

Енергийният съюз не само има отношение към секторните политики като енергетиката, транспорта и климата, но предлага редица възможности да направи Европа по-демократична, сплотена, конкурентна и справедлива, смята Комитетът

fb
3E news
fb
24-04-2018 11:13:00
fb

По-силните, взаимосвързани европейски енергийни мрежи са предпоставка за Европейския енергиен съюз. Само ако европейските енергийни мрежи са добре развити и интегрирани, енергийната система на континента може да постигне своята цел: да предостави на хората на Европа достъпна, сигурна и устойчива енергия по конкурентен начин. Това е посочено в становище на Европейски икономически и социален комитет  /European Economic and Social Committee, EESC/, прието на пленарната сесия през април.

В становището, изготвено от Andrés Barceló Delgado, EESC приветства съобщението на Европейската комисия относно "Укрепване на европейските енергийни мрежи" и подчертава важността на финансовата подкрепа, предоставена от Механизма за свързване на Европа (CEF) за проекти в целия ЕС.

"Необходимо е още много да се направи", каза г-н Barceló Delgado. "Целите за взаимно свързване от 10% до 2020 г. няма да бъдат постигнати от много държави-членки. Основните причини, които са в основата на тези неуспехи, са сложни административни процедури, политически фактори, липса на финансиране и /или на обществена подкрепа. Съществува опасност тяхното продължаващо действие да застраши постигането на целите за 2030 г. ", продължи той.

За да отговори на някои нерешени въпроси, EESC прави редица препоръки, насочени към извършване на по-добър анализ, ангажиране на заинтересованите страни на по-ранен етап и увеличаване на бюджета.

Национални и регионални показатели за дяловете на междусистемните връзки

Комитетът препоръчва въвеждането на индикатор за наблюдение на дяловете на междусистемните връзки за всяка географска зона (като Иберийския полуостров) на базата на индикатора за дял на междусистемните връзки за всяка страна.

Освен това EESC предлага да се вземат под внимание показателите за наблюдение на ценовите разлики между пазарите на едро, с цел да се даде приоритет на изпълнението на проекти от общ интерес в районите, където разликите в цените са по-високи.

Наблюдение на напредъка в областта на енергийните мрежи и възобновяемите източници

EESC счита, че инвестициите в инфраструктурата в мрежата следва да се прилагат със същата интензивност като другите инвестиции в областта на енергетиката и в координация с разширяването на възобновяемите енергийни източници.

По-специално, Комитетът призовава ЕК и държавите-членки редовно да наблюдават постиженията, като изготвят двугодишни доклади относно целите за развитие на възобновяемите източници, както и на националните и транснационалните мрежи.

Включване на гражданското общество

Според EESC активното включване на организираното гражданско общество в етапите на проектиране на проектите за взаимосвързаност може да помогне за смекчаване на липсата на обществена подкрепа за някои проекти.

Увеличаване на бюджета

EESC смята, че е необходимо да бъдат преразгледани наличните финансови средства за подкрепа на проектите за взаимно свързване, тъй като сегашните средства за европейската енергийна инфраструктура може да са недостатъчни за постигането на поставените цели.

Европейски енергиен съюз в полза за всички граждани на ЕС

EESC също така обяви в становището, че категорично подкрепя целите на Енергийния съюз и насърчава обществото в ЕС да поеме пълната отговорност за този проект. Енергийният съюз не само има отношение към секторните политики като енергетиката, транспорта и климата, но предлага редица възможности да направи Европа по-демократична, сплотена, конкурентна и справедлива. За тази цел е от съществено значение ефективният енергиен диалог с организираното гражданско общество на европейско, национално, регионално и местно равнище.

Toni Vidan и Christophe Quarez обобщават напредъка, постигнат по пътя към Енергийния съюз на ЕС, след издаването от Европейската комисия през ноември 2017 г. на третия доклад по темата.

Енергиен диалог за, от и с гражданите

EESC преследва визията за Енергиен съюз за гражданите: "Нашата визия е един енергиен съюз с жизненоважни граждани, в който те да се ангажират с енергийния преход, да се възползват от новите технологии, за да намалят сметките си, да участват активно на пазара и където са защитени уязвимите потребители. " (Рамкова стратегия на Енергийната общност)

Организираното гражданско общество трябва да участва активно и трайно. Всички граждани трябва да се възползват от възможностите, които енергийният преход предлага и същевременно да бъдат защитени от рисковете, свързани с него. Ефективният енергиен диалог изисква съгласувани усилия от страна на всички институции на ЕС и техните членове, както в Брюксел, така и на място в държавите-членки, за обсъждане на ползите и въпросите на Енергийния съюз, включването на гражданите в изготвянето на планове за енергиен преход и да организира публични дебати за това как хората си представят енергийното си бъдеще в Европа.

Според EESCе важно да се обмисли дългосрочната перспектива на Енергийния съюз, да се предвиди напредък към 2050 г. в съответствие с Парижкото споразумение за климата и да се преодолеят техническите, пазарните и институционалните бариери, които пречат на потребителите, общностите и малките и средни предприятия които участват и се възползват от прехода към чиста енергия.

Затова Комитетът предлага практически решения, които да се опитат да преодолеят съществуващите проблеми в бъдеще.

Социален пакт за енергиен преход, движен от гражданите

EESC със задоволство отбелязва, че Европейската комисия е склонна да обмисли социалното измерение на Енергийния съюз и реши да създаде специална глава в следващия доклад и да разработи инициативи в това отношение, като например тези, свързани с въглеродно- интензивните региони и енергийната бедност.

Той обаче смята, че следва да се предприемат по-нататъшни стъпки в тази посока, например чрез съвместно изготвяне на "Социален пакт за прехода от енергия към гражданите". Това ще стане шестото измерение на Енергийния съюз и ще включва всички социални аспекти:  създаване на работни места, професионално обучение, образование и обучение на потребителите, социална защита, специфични планове за регионите в преход, където се губят работни места, има проблеми със здравеопазването и енергийна бедност.

Европейска енергийна информационна служба

Според Комитета силното и демократично управление на енергийните съюзи се нуждае от "Европейска енергийна информационна служба", която идеално би била създадена в рамките на Европейската агенция за околна среда. Тази услуга ще следи качеството на предоставените от държавите-членки данни, ще разработи със заинтересованите страни прогнози за различни сценарии и ще действа като входна точка за събиране на набори от данни, необходими за оценка на напредъка на Енергийния съюз. Всички лица, вземащи решения, предприятията и широката общественост ще имат свободен достъп до резултатите от работата си.

Европейски фонд за адаптиране към прехода

EESC също така счита, че Енергийният съюз изисква "Европейски фонд за адаптиране към енергийния преход", който да подкрепя работниците, които могат да бъдат изложени на риск от загуба на работа. Това би било осезаем сигнал, че ЕС иска да гарантира, че енергийният преход няма да остави никой зад себе си.

Зелена програма "Еразъм Про"

Накрая Комитетът счита, че Европейската комисия трябва да инвестира в проекти за привличане на повече млади хора в секторите на нарастващите енергийни преходи. Например тя би могла да разработи "Зелена програма" Еразъм Про ", която да се основава на пилотния проект" Еразъм Про".

За да постигне своите цели по отношение на изменението на климата, конкурентоспособността и енергийната сигурност, Европейският съюз си постави цели за развитието на мрежи за пренос на енергия, за да направи възможен енергийния преход към нисковъглеродна икономика.

По-специално, за 2020 г. е поставено предизвикателство пред държавите-членки да постигнат 10% взаимна свързаност със съседните им страни. Освен това, за да се гарантира, че изпълнението на целите за производство на енергия от възобновяеми източници е придружено от адекватно развитие на междусистемните връзки, Европейският съвет постигна съгласие да повиши целта за свързване на електроенергийните системи до 2030 г. на 15%.

За да се гарантира постигането на целта за 10% свързаност, ЕС прие през 2013 г. Регламента за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E) и стартира Механизма за свързване на Европа (CEF), полагайки основите за определяне, подпомагане и приоритизиране на изпълнението на проекти от общ интерес, необходими за постигане на устойчива трансевропейска енергийна мрежа.

европейски енергийни мрежи
свързаност
Европейския енергиен съюз
Европейски икономически и социален комитет
EESC
ВЕИ
електропреносни мрежи
газопроводи
финансиране
проекти от общ интерес
междусистемни връзки
По статията работи:

Галина Александрова