НАЧАЛО » анализи

ЕСО: Над 1 291 млн. лв. са необходимите инвестиции за развитие на електропреносната мрежа за периода 2018 – 2027 г.

fb
3E news
fb
20-03-2018 07:00:00
fb

Необходимите инвестиции за развитие на електропреносната мрежа за периода  2018 -2027г.  се оценяват на 1291,774 млн.лв., от които 148,932  млн.лв. са привлечени европейски средства. Това се посочва в публикувания пореден прогнозен доклад на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Документът ще бъде внесен за одобрение от КЕВР.  

Увеличение на електропотреблението през 2018 г. в сравнение с 2017 г. с умерени темпове и забавяне на прилагането на мерки за енергийна ефективност, като към 2027 г. се очаква брутното потребление да достигне 40 510 000 MWh. Това е заложено в максималният сценарий за развитие на електропотреблението в България в тазгодишния вариант от 10-годишния план на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 2018-2027 г. Проектът е разработен от колектив специалисти на оператора. Този сценарий за брутното електропотребление без помпи съвпада с тренда на референтния такъв за крайното електропотребление в България на ЕК за периода 2015-2025 г., отбелязват експертите.

Минималният сценарий предвижда задържане на нивото на електропотреблението за целия период спрямо 2018 г., поради по-интензивно прилагане на мерки за  енергийна ефективност. През 2027 година брутното електропотреблението достига 37 960 000 Мwh.

Прогнозата за развитие на брутното електропотребление в страната е съобразена с прогнозите на Европейската комисия до 2050 година, на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, на БАН и на Министерство на финансите по отношение на БВП. В прогнозата е отчетен и опитът от последните години, който според ЕСО показва, че електропотреблението варира в най-тесните граници между минималната прогноза от 2013 г. и минималната прогноза от 2010 г., а максималните прогнози от  всички години са далеч от реализацията и проектния ѝ тренд.

Както при предишния 10-годишен план на ЕСО и сега в частта за анализ на производствените мощности се посочва, че прогнозата не включва хидроенергийните комплекси по р.Дунав, които са класически, но едновременно попадат в групата на възобновяемите. Тяхното разглеждане изисква препроектиране, в съответствие с действащите природоопазващи и икономически критерии. Тези нови проекти трябва да са комплексни, което значи да включват едновременно проект за изграждане на ВЕЦ, за водоплаване, за мостове и пътища, в т.ч. железопътни. Те трябва да са съвместно разработени и приети от румънската  страна. Поради неопределеността на този процес в настоящия план не са предвидени такива работни мощности.
По същия начин, заради неяснотите около АЕЦ „Белене“, ядреният проект и тази година остава извън 10-годишния план. Както и преди от ЕСО отбелязват, че вариант с нова ядрена мощност ще бъде взет предвид при следващи обновявания на плана за развитие на електропреносната мрежа.
Идентично е и становището по проекта „Горна Арда“.

В прогнозата за тази година на системния оператор има лека условност по работата на ТЕЦ на въглища. „По отношение на приетия от Европейския парламент Референтен документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, в изразените инвестиционни намерения от производствените дружества, ползващи въглища като първичен  енергиен източник се декларира, че те предвиждат да работят в рамките на  прогнозния период. В случай на бъдеща промяна на инвестиционни, намерения тя ще бъде отразена в следващия десетгодишен план“, се казва в документа.

ЕСО не включва на този етап и мощностите на ТЕЦ „Варна“ в 10-годишния си план. „Поради  неопределеност, в настоящия десетгодишен план не са предвидени работни мощности от тази централа. По същество, наличието на ТЕЦ „Варна“ не налага допълнителни инвестиции в електропреносната  мрежа, които да бъдат отразени в настоящия план за развитието ѝ. При наличие на  ясни стратегически планове за развитие на централата, тя ще бъде включена в  следващи обновявания на плана за развитие на електропреносната мрежа“, смятат експертите, изготвили плана, като в него се зачита тенденцията за ръст на ВЕИ.

За периода 2018-2027г. са планирани за изграждане общо 647 МW нови мощности, от които 401 MW ВЕИ (с изрядни договори, по чл.24 от ЗЕВИ), се казва в прогнозата, изготвена от експертите на ЕСО. На тази база екипът прави и подробна оценка и прогноза за развитието на електропреносната мрежа, а също така и на оптичната.

В заключение, експертният екип на Електроенергийния системен оператор отбелязва:

Към настоящия момент се счита, че до 2027г., брутното електропотребление в страната няма да надвиши 40510 GWh.

Очакваният абсолютен максимален електрически товар на България през 2027г. е 8090 MW, а максималния товар за среден работен ден е 7560 MW.

Делът  на енергията от ВЕИ, от брутното електропотребление с помпи през 2027 г. се очаква да надхвърли 17% при максимален сценарий и 18% при минимален  сценарий на развитие. Провеждането на мерки за енергийна ефективност би подпомогнало осъществяването на националните индикативни цели, като вместо инвестиции в изграждане на нови ВЕИ, е възможно да се направят инвестиции за  намаляване на енергийния интензитет.

Изпълнението на посоченото в плана развитие на електропреносната мрежа за периода 2018 -2027г., дава необходимата сигурност на електропренасянето при нормални и ремонтни схеми, включително необходимия обмен на електроенергия със съседните държави. Поетапното развитие на електропреносната  мрежа е представено чрез конкретни технически мерки и график за тяхното изпълнение.

Реализацията на планираното развитие на преносната мрежа ще  повиши енергийната ефективност на електропреносната мрежа, ще намали технологичните разходи и ще даде възможност за постигане конкурентни цени на електроенергията, поради подобряване на условията за търговия.

Повишената преносна способност на  мрежата ще даде възможност за присъединяване на инсталации за  децентрализирано производство на електроенергия. Работните напрежения ще могат да бъдат регулирани в допустимите граници, с наличните технически  средства, при  всички режими на работа на ЕЕС.

Годишните прогнозни стойности на всички разходи за изграждане,  разширяване, реконструкция и модернизация на обектите от електропреносната  мрежа и на системите за защита и управление на ЕЕС за периода 2018...2027г.  се оценяват на 1291,774 млн.лв., от които 148,932  млн.лв. са привлечени европейски средства.

За управление на ЕЕС в реално време, изпълнение на графиците за междусистемни обмени и поддържане сигурността, в съответствие с изискванията на ENTSO-E (в условия на намалено производство от конвенционални  електроцентрали и повишено производство от ВЕИ), е необходимо:

- повишаване на регулиращите възможности на ПАВЕЦ "Чаира", чрез завършване изграждането на язовир "Яденица";

- рехабилитиране на ПАВЕЦ "Чаира",  ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо" и ВЕЦ "Момина клисура";

- ново поле във ВЕЦ "Въча 1" за електропровод 110kV  към ВЕЦ "Цанков камък", заключават експертите на оператора.

Пълният доклад на ЕСО може да бъде прочетен на: http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=1088

От ЕСО отбелязват, че всички заинтересовани страни биха могли да изпратят своите предложения и коментари по този проект на електронен адрес eso@eso.bg до 18.04.2018г. След отчитане на получените коментари 10-годишният план 2018-2027г. ще бъде внесен за утвърждаване от КЕВР.

 

 

 

 

ЕСО
Елекроенергиен системен оператор
електропотребление
електропреносна мрежа
ВЕИ
инвестиции
По статията работи:

Маринела Арабаджиева