НАЧАЛО » анализи

Цените на електричеството и природния газ в Европа

Въпроси и отговори по Ценовия доклад по Пакет Енергетика и климат на ЕК

fb
3E news
fb
11-02-2014 01:52:00
fb

Анализ на Института за енергиен мениджмънт /ЕМИ/Защо Комисията представя това проучване сега?

Повишаващите се цени на енергията са основен проблем за европейските правителства, граждани и предприятия и те се отразяват на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб. Европа трябва да инвестира милиарди евро в модернизацията на своята мрежа, нова електрическа инфраструктура, трасета за внос на природен газ и нисковъглеродни технологии. Това създава разходи, които трябва да бъдат платени главно чрез сметките на потребителите.

Това изследване ще помогне на политиците да разберат контекста на последните повишения на цените и тяхното въздействие върху потребителите на енергия. То ще гарантира, че политическите решения се основават на задълбочени, основани на доказателства икономически анализи. Освен това, то дава представа за динамиката на цените в международен контекст.

Докладът е и отговор на препоръката Европейския Съвет от май 2013 г. към Комисията да извърши задълбочен анализ на развитието на енергийните цени и разходи в Европа.

Какъв е обхватът на доклада?

Докладът се занимава главно с цените на електроенергията и природния газ като по-специално анализира как цените на дребно и на едро са се развили през последните години в държавите-членки на ЕС. Той обяснява подробно кои са двигателите зад развитието на цените и сравнява положението в различните държави-членки на ЕС.  В допълнение, тъй като нашите сметки отразяват общите разходи, а не само цените, докладът разглежда по-детайлно разходите за енергия на домакинствата и промишлените потребители, включително енергоемките индустрии. Той също така сравнява ценовия пейзаж на ЕС с този на други световни икономики. Накрая той дава поглед върху възможните последици от бъдещи повишения на цените. Тъй като няма големи различия между цените на петрола и въглищата по света, тези сектори не са специално разглеждани.

Каква е разликата между разходите за енергия и цената на енергията?

    - Енергийните цени касаят цената на енергията, заплащана от потребителите за единица енергия.
    - Енергийните разходи касаят разходите, които потребителите плащат за своето потребление на енергия.

Ако цените на енергията растат, потребителите могат да се опитат да сменят доставчика си или да изследват по-внимателно своето енергийно потребление, например чрез използване на интелигентни измервателни уреди. Интелигентните измервателни уреди могат освен това да помогнат на потребителите да пренасочат своето потребление на енергия към времеви зони с по-ниски тарифни цени. Чрез подобряване на енергийната ефективност (т.е. чрез закупуване на енергийно ефективни продукти или с промени в поведението), потребителите могат да помогнат за намаляване на покачването на цените на енергията и за намаляване на разходите си за енергия.

Какви са основните препоръки на доклада, за да се обуздаят сметките за енергия?

Основните предложения са:

   - Държавите-членки трябва да завършат изграждането на вътрешния енергиен пазар. Това е от съществено значение, за да се гарантира, че инвестициите могат да бъдат направени по ефективен и конкурентен начин. По-специално битовите потребители и предприятията, особено малките и средните предприятия, следва да проучат възможността да намалят цените си като преминат към по-евтини доставчици на енергия.

     
   - Трябва да се направи повече, за да се увеличи енергийната ефективност и да се помогне на потребителите да намалят своето потребление. Както бе споменато по–горе, сметките за енергия отразяват използваното количество, умножено по цената за единица енергия. Затова европейските домакинства и индустрията могат да поддържат сметките си ниски чрез по-нататъшно подобряване на енергийната ефективност. Повече внимание е необходимо и върху енергийната ефективност в аспектите на продуктовия дизайн, новите технологии и поведението на потребителите, както и техниките за реагиране на търсенето, които могат директно да помогнат да се спести енергия и пари.

     
   -  За да се възползват от вътрешния пазар и възможностите за намаляване на разходите, държавите-членки се нуждаят от по-нататъшно развитие на европейската енергийна инфраструктура, диверсификация на енергийните доставки и маршрутите за доставка и гарантирането на това, че в рамките на преговорите с големите енергийни партньори  те говорят с единен европейски глас.

     
    - Държавите-членки трябва да гарантират, че въздействията върху цените на енергията, потребителите и данъкоплатците са напълно изяснени и минимизирани при прилагането на европейските енергийни политики.

ЕС и държавите-членки на ЕС се нуждаят от по-нататъшна оценка и сравнение на мрежовите разходи и практики. Повишената конвергенция в мрежовите практики (тарифни режими, мрежови кодекси, интегриране на възобновяемите енергийни източници) в Европа може да подобри ефективността, да намали разходите по мрежата и по този начин – да намали и цените.

От какви компоненти се състоят сметките за енергия?

Сметките за енергия се състоят от три части:

    - енергиен елемент на сметката, който отразява разходите за покупката на гориво или за производство, доставка и преобразуване, както и изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на електрически централи, заедно с продажбата на енергия на крайните потребители
    - разходи за мрежата, които отразяват инфраструктурните разходи за пренос и разпределение, свързани с поддържането и разширяването на мрежите, системните услуги и загубите по мрежата
    - данъци и такси, които могат да включват общото данъчно облагане (ДДС и акцизи), както и специфични налози (данъци) или други такси върху енергията (климат/ въглерод/налози за възобновяеми енергийни източници).

Тези елементи могат да варират  в зависимост от пазарните условия и политиката на правителството.

Разходите за гориво обикновено са най-големият елемент от цената на енергията, но през последните години делът им намалява, докато делът на данъците и разходите за мрежата се увеличава.

Как се развиваха цените във времето?

Между 2008 г. и 2012 г. като цяло в Европа се наблюдава значително покачване на цените на дребно за бита и индустрията. През същия период, цените на едро за електричеството са намалели с една трета, а цените на едро на природния газ остават същите. За електрическата енергия,  цените на едро в Европа са намалели през периода, относително ниски са и са на приблизително същото равнище като цените на едро на електроенергията в САЩ.

 -   цените на електроенергията за бита са се увеличили с 4% на година, което увеличение се дължи на по-висока инфлация в повечето държави-членки;
 -   цените на газа за битови нужди са се увеличили с 3% годишно, също най-вече поради инфлацията за повечето държави-членки;
 -   цените на електроенергията на дребно за индустрията са се повишили с 3,5% годишно;
 -  цените на дребно на природния газ за индустрията са се увеличили с по-малко от 1% годишно, което се е случило под натиска на инфлацията за повечето държави-членки;
 -  цените на едро на електроенергия са намалели между 35% и 45% през разглеждания период;
 -   цените на едро на природния газ, въпреки колебанията през петгодишния период, са останали същите.

В случая на цените на дребно на електроенергията, енергийната компонента в голяма степен е засенчила цените на едро на енергията. Въпреки това, по-високите мрежови тарифи и енергийни данъци / ВЕИ субсидии са допринесли значително за по-високите крайните цени на дребно.  В същото време при цените на дребно на природния газ енергийната компонента остава стабилна. Елементите на мрежовите разходи и данъчното облагане са имали сравнително ограничено въздействие върху повишаването на цените. Важно е да се отбележи, че съществуват значителни различия в нестабилността на цените в различните сектори на индустрията.

Каква е причината за големите разлики между отделните държави-членки на ЕС?

Има различни влияния върху трите елемента на цената: разходите за енергия се различават в зависимост от горивния микс на дадена страна; мрежовите разходи също се различават в зависимост от качеството, възрастта и други особености на мрежата. Данъците и таксите се различават в зависимост от това как правителствата са решили да финансират генералните си разходи и специфичните политики за енергетика/климат и съответните мерки.

При енергийния елемент на цената, обаче, един от резултатите на по-добрата интеграция на пазара следва да бъде по-голямата конвергенция между държавите-членки. Такова сближаване е очевидно при пазарите на едро, но е по-малко отчетливо  или дори липсва на пазарите на дребно. Това потвърждава опасенията на Комисията, че пазарите не функционират правилно и показва, че конкуренцията е слаба и така пазарните сили са по-малко ефективни при запазване на разходите на по-ниски нива.

Защо се покачват цените на енергията? Кои компоненти са се увеличили?

В случая на електрическа енергия и природния газ, ценовите разлики в различните региони на света винаги са съществували, но през последните няколко години те изглежда се разрастват. Например, цените на газ в ЕС понякога са свързани с (увеличаване) цената на петрола, която се определя от глобалните събития. Бумът на пазара на шистов газ в САЩ намали цените на природния газ до днешните им нива, докато рязкото увеличаване на търсенето на газ в Япония в резултат на ядрената авария във Фукушима тласна нагоре цените на природния газ в Азия.

Докато елементът на разходите за енергия е все още по-голямата част от цената в повечето държави-членки, най-голям е ръстът на елемента на данъците и таксите. Това включва данъци, които отразяват екологичните разходи и таксите за финансиране на определени инвестиции, нисковъглеродни енергии и енергийната ефективност.

Елементът на разходите за мрежата в цените също е нараснал, което се дължи както на нарастващите разходи за поддръжка и разширяване на мрежата, така и на други разходи, понякога включени в мрежовите разходи и тарифи (например разходите за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници). Например, между 2008 г. и 2012 г. разходите за електроенергийните мрежи за клиентите на дребно са нараснали с 18,5 % за домакинствата и с 30% за промишлеността (преди да бъдат взети под внимание някои изключения за промишлеността).

Защо цените на дребно се увеличават въпреки либерализацията на пазара?

Първо, в някои пазари конкуренцията между доставчиците е изключително ограничена. Регулираните цени и пасивните консуматори също намаляват стимулите за конкуренция. По-голямото отваряне на пазара е необходимо, за да се създадат стимули за новите участници на пазара, да се увеличи конкуренцията и възможностите за избор на потребителите. Това ще насърчи доставчиците на енергия да подобрят тяхната ефективност, да намалят разходите си и така да се конкурират по цена. Това започва да се случва в Европа - потребителите имат все по-голям брой доставчици и сега може да се избира между тях.

Второ, дори и там, където има конкуренция, енергийните компании може да са изправени пред допълнителни и неизбежни разходи поради необходимостта да се запази и разшири мрежата или поради въвеждането на иновативни, но по-скъпи технологии, като например възобновяемите енергийни източници.

Трето, когато правителствата добавят данъци или такси, цените естествено се повишават за всички доставчици, независимо от нивото на конкуренция или либерализацията на пазара.

Защо по-ниските цени на енергията на едро не се отразят на потребителите на ниво продажби на дребно?

Както и в други индустрии, цените на дребно не винаги отразяват развитието на пазарите на едро.  Има четири основни причини за това:

 -   Мрежовите разходи и данъците и таксите са се увеличили;
 -   Цените на дребно все още са регулирани за над половината от европейските домакинства, като по този начин прехвърлянето на спада на цените на едро към цените на дребно се ограничава чрез регулирането; високата пазарна концентрация също може да бъде причина за това, намаляването на цените на едро да не се пренася към потребителите на пазара на дребно;
 -   В условията на либерализиран пазар, разходите на доставчиците за инвестиции в нова инфраструктура и технологии трябва да бъдат прехвърлени към (крайните) потребители;
  -  Потребителите не винаги се възползват от по-конкурентни оферти за доставка и от високия потенциал за ефективност и икономии на енергия.

Как цените на енергията в ЕС се съотнасят към цените в други големи икономики?

От 2007 г. насам цените на едро на газ са се увеличили навсякъде по света, с изключение на Северна Америка. Различията в цените между отделните региони съществуват в продължение на десетилетия, но разликата се увеличава през последните години, по-специално поради достъпа на САЩ до по-евтини вътрешни газови ресурси (шистов газ). В същото време някои европейски дългосрочни договори за доставка на газ са фиксирани на  по-високи цени или на цени, индексирани с покачващите се цени на петрола. При тези доставки не е възможно възползване от глобалните намаления на цените на природния газ.

Най-общо казано, днес индустрията на ЕС плаща три до четири пъти по-високи цени на природния газ от индустрията в САЩ, Индия или Русия. Газовите цени за промишлеността в ЕС са с 12% по-високи, отколкото в Китай, но подобни на тези в Бразилия и по-ниски, отколкото тези в Япония.

При сегашните валутни курсове, цените на електроенергията за индустрията в ЕС (преди отчитане на освобождаването от данъци или такси за енергоемките отрасли) са повече от два пъти по-високи от тези в САЩ и Русия, с 20 % по-високи, отколкото тези в Китай, но са с 20% по-ниски от тези в Япония. Тук отново по-ниските цени на природния газ в САЩ и Русия (и последващо по-ниските цени на въглищата), са спомогнали да се намалят цените на електроенергията в тези държави.

Сравненията като цяло са трудни поради различията в разходите за живот и курсовите разлики. Например, въпреки че европейските цени на електроенергията изглеждат високи в сравнение с други региони, в по-голямата част от държавите-членки доставката на електроенергия (на базата на показателите за прекъсванията/колебанията) е по-надеждна от тази на САЩ и Япония, Китай и Русия. Така до известна степен ЕС плаща за по-високо качество на снабдяването с електрическа енергия.

Как увеличените различия в цените между ЕС и неговите конкуренти в световен мащаб влияят върху конкурентоспособността?

По-високите производствени разходи за един производител може да представляват предимство за неговия конкурент. Така че за отрасли, за които разходите за енергия са съществен компонент в общите  производствени разходи (т.е. за някои енергоемки индустрии, като например стъкло, керамика, алуминий, стомана и т.н.) растящите разлики в цените могат да имат отрицателно въздействие върху конкурентоспособността им.

До сега ЕС запазва водачеството в износа на енергоемки стоки. Но усилията на европейската промишленост, за да компенсират по-високите разходи за енергия чрез постоянни подобрения на енергийната ефективност може да се наложи да стигнат още по-далеч като се имат предвид физическите граници, а също и това, че конкурентите  също увеличат своята ефективност и че европейската индустрия решава да инвестира в чужбина, за да бъде по-близо до развиващите се пазари.

Какво прогнозира проучването за бъдещите тенденции?

Анализът потвърждава прогнозираното в документа на ЕК “Trends to 2050”, а именно че енергийните цени ще продължат да се покачват в краткосрочен план - основно поради покачването на цените на изкопаемите горива, както и необходимостта да се инвестира в мрежи и в нови производства на електроенергия.

Какви са политическите последствия от настоящия ценови доклад?

Докладът ще бъде обсъден от държавните и правителствени ръководители на Европейския съвет през март 2014 и от заинтересованите страни.

Проучването също така ще допринесе за дебата по предложенията на Комисията в областта на енергетиката и изменението на климата за 2030 година.

Целта е доклада да бъде използван така, че да спомогне за разработването на амбициозна, но надеждна рамка за 2030г. в областта на климата и енергетиката, която е икономически ефективна и не подронва конкурентоспособността на Европа. A задълбоченото разбиране на еволюцията на цените на енергията и разходите е важна част от този процес.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Превод на публикацията на ЕК.

** Пълният текст на доклада на тема "Енергийните цени и разходи в Европа" може да бъде намерен тук: http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm

*** Ценовия доклад

**** Пакет Енергетика и климат

Енергетика и климат 2030
ЕК
цени на електроенергия
цени на природен газ
По статията работи:

Галина Александрова