ТЕЦ-овете в Маришкия басейн - шансове за дерогация и перспективи

ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово”
Източник: Росен Минчев

За въгледобива и термичните централи в Маришкия басейн още от тази година започва период на сериозни предизвикателства. Те разполагат със срок от 4 години, в които да приведат централите в съответствие с новите европейски екозисквания за инамаляване на излъчването на вредни емисии във въздуха, основно на живак, серен и азотен окис.

 

Новите предизвикателства

 

Европейската комисия прие на 28 април 2017 г. т.нар. Заключения за най-добри налични техники за големите горивни инсталации (ГГИ), съгласно Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от индустрията. Референтният документ влезе в изпълнение от 17 август 2017 г. От датата на обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз изискванията влизат в сила за новите производствени мощности, а след 4 години за работещите инсталации. За България това означава, че новите изисквания трябва да влязат в сила за действащите ТЕЦ от края на август 2021 г.

 

В края на 2017 г. (11 декември) Европейската комисия информира, че е създадена „Платформа за въглищните региони в епохата на трансформация“, като част от „Пакет за чиста енергия“.

 

Новите мерки въвеждат нови, по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди, живак и други парникови газове, които се отделят от инсталациите, изгарящи въглища. Документът засяга всички големи производители на електроенергия на въглища и някои други енергийни предприятия, в т.ч. заводски централи и топлофикационни дружества с инсталирани пречиствателни съоръжения, които освен производството на ток, снабдяват населението и с топлинна енергия.

 

За отбелязване е, че Министерство на енергетиката в България се задейства доста бързо. Още в края на месец юли 2017 г. бе създадено координационно звено, което консултира централите в търсене на възможност за дерогация (изключване). Българските въглищни ТЕЦ вече обявиха намерението си да се възползват от предвидената възможност за дерогация по чл.15(4) от Директива 2010/75/ЕС, която ще им осигури възможността за спазване на по-либерални норми.

 

Подготовката за искане на дерогация

 

Централите, които в страната ни, които ще искат дерогация, са девет - ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД, ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово" ЕООД, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3" АД, ТЕЦ „Брикел" ЕАД, ТЕЦ „Марица 3" АД, ТЕЦ „Бобов дол" ЕАД, „Топлофикация Перник" ЕАД, „Топлофикация Сливен" ЕАД и „Топлофикация Русе" ЕАД. Дружествата от Източно-Маришкия басейн са подали искане до МОСВ за увеличаване на срока за предоставяне на искане за дерогация от 6 на 12 месеца.

 

Електросистемата може да работи дори по-ефективно без някои от тях. Има обаче ТЕЦ, които са с изключително голяма важност за стабилността на енергийната система и за покриване на нуждите на потреблението на ток в страната. Това са трите големи ТЕЦ в комплекса „Марица Изток“ - „Ей И Ес Гълъбово“, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и държавната „Марица Изток 2“. Има два особено важни аспекта при оценяването на системната значимост на тези централи – те произвеждат около 47% от електрическата енергия в страната, а т.нар. американски ТЕЦ са технологично най-модерните в България и в региона. Това означава, че в периода на дерогация те ще трябва да инвестират сравнително по-малко средства и така няма да натоварват много цената на тока за потребителите.

 

„В момента нивото на сероочистване в ТЕЦ „Ей И ЕсГълъбово“ е 96 %, в ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ е от същия порядък. Два от блоковете в държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“, са също с ниво на сероочистване 96 %. Новият еврорегламен изисква постигане на ниво на сероочистване от 97 %. Само този 1 % ще струва за всички термични централи в България няколко милиарда лева, но никой не може да каже точна цифра“, коментира за 3e-Newsенергийният експерт проф. Атанас Тасев. Той припомни, че по отношение на изхвърлянията на живак в света досега няма установена методика. Няма информация и за постъпили оферти за постигане на тези високи евроизисквания.

 

„Изключението или т.нар. дерогация може да бъде приложено, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно по-високи в сравнение с ползите за околната среда. Според изискванията, при дерогацията се взимат средногодишните изхвърляния от съответните емисии. Това означава, че централите, които надвишават при определен период емисиите, ще бъдат подложени на по-кратък интервал на работа, т.е. при превишаване на определени норми може да им бъде налагано спиране. Съответно това може да доведе до влошаване на икономическите показатели и намаляване на разполагаемостта. В допълнение трябва да се има предвид и очакваното увеличение на цените на въглеродните емисии до 30 долара на тон. За серни и азотни изхвърляния обаче няма пазар, което означава санкции на европейско ниво“обясни проф. Тасев, след което подчерта: „Възможност обаче има, особено за ТЕЦ „Ей И ЕсГълъбово“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“.

 

Изпълнителният директор на ТЕЦ „Ей И ЕсГълъбово“ Иван Цанков събщи в края на миналата година пред журналисти, че компанията ще кандидатства за безсрочна дерогация.

 

Отсега е ясно, че за отделни инсталации компетентният орган – Изпълнителна агенция по околна среда, може да определи по-малко строги норми за допустими емисии, отколкото предвидени в европейския регламент. Съгласно законовите разпоредби срокът за подаване на заявления за промяна на комплексните разрешителни за работа на големите горивни инсталации в Изпълнителната агенция по околна среда при Министерството на околната среда и водите е шест месеца, но българските централи поискаха удължаване с шест месеца.

 

Те се мотивираха именно с включването за първи път на измерване на норми на живак в атмосферата, което изисква продължителни изследвания от лицензирани лаборатории. Как точно ще се случи това на този етап няма яснота, още повече, че проучването на 3e-Newsустанови, че засега наистина няма установена методика за проследяване на подобен тип изхвърляния. Остава неясно на каква база Европа ще установява нарушения. Разбира се, ако такъв документ не бъде готов след 4 години. Втората причина е недостатъчното време за подготовка на оценките за разходите, спрямо ползите за околната среда. Удължаването на срока с шест месеца - до 16.08.2018 г. вкл., е необходима предпоставка за изготвянето на по-пълна и прецизна документация от страна на операторите на големи горивни инсталации.

 

В доклада на министър Петкова до народните представители, внесен в края на октомври, са описани всички предприети до момента действия във връзка с политиката на правителството за защита на топлоелектрическите централи у нас.

 

Перспективата за американските ТЕЦ е по-оптимистична

 

Четири от българските ТЕЦ от комплекса Марица Изток наеха за конултант Amec Foster Wheeler . Консултантът трябва да направи анализ на всяка от централите. Въз основа на него оценката на инвестициите трябва да бъде сравнена с ползите за околната среда, което трябва да е и в основата на искането за дерогация. Решението се взима от Изпълнителната агенция по околна среда.

 

За двете американски ТЕЦ в комплекса Марица Изток няма да е проблем осъществяването на инвестиции за постигане на изискуемите стойности, тъй като до влизане в сила на еврорегламента, тоест след 4 години те ще са се откупили. Дори и малко да прекрачат този срок на откупуване на инвестициите, то дейността им ще бъде достатъчно печеливша. След 2024 г. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, а след 2027 г. ТЕЦ „Ей И ЕсГълъбово“ стават икономически ефективни и напълно рентабилни. Те ще могат да си позволят и нови инвестиции“, обясни проф. Атанас Тасев. Това по думите му не означава непременн оскъпяване на произвежданата от тях електроенергия.

 

Периодът на дерогация ще позволи на двата американски ТЕЦ плавност при инвестирането в още по-голямо намаление на емисиите, така че да не се стигне до рязко вдигане на цената на тока им.

 

Част от експертите в България, според данни от октомври са изчислили, че изискваните вложения за приравняване на ТЕЦ-овете към новите изисквания са значителни и могат да доведат до оскъпяване на електроенергията с 30 %. Така например през февруари само за ТЕЦ „Марица Изток 2“ се заговори за необходимост от инвестиции между 400-500 млн. лв.и то за сероочистващите инсталации. Ако все пак за държавната ТЕЦ това изглежда възможно, то за останалите централи, като например ТЕЦ „Брикел" ЕАД, ТЕЦ „Марица 3" АД, ТЕЦ „Бобов дол" ЕАД, „Топлофикация Перник" ЕАД, „Топлофикация Сливен" ЕАД и „Топлофикация Русе" ЕАД подобни инвестиции може да се окажат проблематични. Тези централи на практика ще трябва да започнат да мислят за извеждане на мощности само след година. Държавата съответно също трябва да започне да гради не само енергийни, но и икономически и социални планове.

 

"Целта е да се постигне повече от 20 години отлагане за въвеждането на новите по-тежки ограничения за парниковите емисии от големите горивни инсталации". Това коментира наскоро в рамките на конференция енергийният експерт Иван Хиновски. По неговите думи най-вероятно е разрешенията да се получават за срок по на 5 години.

 

"Остава да помислим за държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“, ТЕЦ „Бобовдол“, ТЕЦ „Брикел“. Проблемът е в нашия двор. До две години трябва да стане ясно кои централи и каква дерогация получават. Или екология, или евтин ток и работни места. Най-високият приоритет в европейската енергийна политика е чистата енергия. Околната среда се превръща в приоритет. Мерките на Брюксел, които имат за цел да прекратят производството на ток от въглища на територията на Евросъюза /съответно ще доведат до загуба на работни места и по-скъпо електричество – бел.ред./, се правят с грижа за нашето здраве. Това не е измислена тема", каза тогава Хиновски.

 

В същото време бъдещето на целия Маришки басейн и на стотиците хиляди заети в енергийните предприятия там остава заложено на карта, ако още днес не запонат да се търсят решения.

 

"Сценарият за двете американски централи ТЕЦ „Ей И ЕсГълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глабал Марица Изток 3“ е по-оптимистичен" коментира проф. Атанас Тасев. Той е категоричен, че Европа определено върви с изпреварващи изисквания по отношение на екологията, но по думите му решение има. Вариантите са различни, включително и строителство на нова ТЕЦ, но с технология, изпреварваща изискванията за изхвърляне на емисиите, поставени в сегашния еврорегламент. В критична ситуация се намират иновативни решения, допълни още проф. Тасев. В този ред на мисли трябва да припомним, че неотдавна учени от Научно техническия съюз, както и експертът Юлиан Попов излязоха с предложение за нова, „зелена“ визия за комплекса Марица Изток.

 

Предвид факта, че американската компания АES и немската Siemens създадоха съвместно дружество Fluence за съхранение на енергия може да се окаже, че двете частни централи – ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Мариа Изток 3“ в комплекса Марица Изток вече са на прага на ново технологично бъдеще –наред с производството да се превърнат в центрове за съхранение на електроенергия, смятат енергийни експерти.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
1 коментари
  • 1 1
    1
    ТЕЦ Марица Изток 2 и СОИ
    Относно ТЕЦ Марица Изток 2 и нивото на сероочистване на димните газове: На следния линк могат да се видят данни в реално време за сероиочистването: http://www.tpp2.com/site/realTimeData.html В момента за всички 7 блока, които работят, процентът на сероочистване е над 96%, ана някои е даже над 97%.
    Напиши отговор