НАЧАЛО » анализи

Стабилни цени и промяна в производствените мощности - водещите акценти в енергетиката на ЕС през 2019

Стабилно повишение в производството на ВЕИ, газовите централи също са с ръст за сметка на въглищните ТЕЦ

fb
3E news
fb
30-12-2019 10:12:15
fb

Динамична и интересна бе картината на европейските енергийни пазари през изминаващата 2019 г. Още в първите месеци бе отчетена устойчивата вече тенденция в намаляване на електропроизводството от въглища за сметка на това от природен газ. Продължава и тенденцията за увеличение на производствата от възобновяеми енергийни източници, сочат данните от докладите на Европейската комисия.

През първата половина на 2019 г. се наблюдаваше увеличение в производството на електроенергия от природен газ. Причината за това бяха рекордните доставки на LNG гориво на стария континент. Това доведе до спад в производството на ток от въглищните централи през тримесечието. В същото време обемите в производството при централите на природен газ достигнаха 148 твтч за тримесечието. Това бе по-голямо производство на ток от природен газ спрямо предходното тримесечие.

Общият дял на въглищата в енергийния микс на ЕС продължава своя спад, основно за сметка на добива на твърдо гориво. Спадът в производството достигна до 13,3% през март, независимо от факта, че цените на въглищата също спадаха през първото тримесечие на годината. Спотовите цени на въглищата се понижиха с общо 30% и завършиха тримесечието при цена в Холандия от 53,24 евро/тон.

При електроенергията цените на едро в целия ЕС спадаха през първото тримесечие на годината. Според данните на европейския бенчмарк цените са се понижили с 21% през първото тримесечие, спрямо предходното. Причината за това бе мекото време по-ниските цени на суровините и производството на ВЕИ. Цената на едро за базовата енергия бе 48,9 евро/мвтч, което на годишна база бе увеличение със 7,7%. Спрямо предходното тримесечие цените на едро се понижиха с 20,7 на сто. Най-ниските цени през периода бяха в Германия, Люксембург и Дания. Броят на часовете с отрицателни цени бе сравнително висок тогава като най-много такива имаше през март.

По отношение на зелената енергия в доклада още тогава бе посочено, че зелената енергия ще продължи да увеличава своя дял. Още през първото тримесечие на годината той достигна 31% от микса. Тогава производството на ток от вятър бе водещото като през март имаше и нови рекорди в добивите при вятърните централи. Увеличените добиви от вятърните, слънчевите и централите на биомаса успяха да компенсират слабото производство при ВЕЦ-овете. Причината за него бяха ниските нива на вода в язовирите по целия континент.

Независимо от плановете за Брекзит, енергийните пазари продължиха да се развиват като още в началото на 2019 г. бе пусната в експлоатация нова енергийна линия, свързваща Великобритания и Белгия. Това е 1000-мегаватовата връзка „Немо“, което е и първия морски далекопровод, свързващ двете държави. Системната връзката бе и петата за Великобритания и е от ключово значение енергийната системата на острова и нейните връзки със Стария континент.

Тенденцията за нарастващо разминаване на цените на дребно в ЕС започва бавно да се обръща през първото тримесечие на годината както за домакинствата, така и за индустрията. Средната цена на енергията за индустрията в ЕС се понижи с 1,1% в сравнение с края на 2018 г. В сектора на домакинствата Белгия, Германия и Дания през тримесечието бяха с най-високите цени на Стария континент. С най-ниски цени пък бяха България и Унгария.

Консумацията на електроенергия се понижи през първото тримесечие със средно около 2%, сочат данните.

Второ тримесечие

Интензивното преминаване от въглища към газ, което набра сила в началото на тази година, продължи в целия ЕС през второто тримесечие на 2019 г. Причина за това беше понижението в цените на газа благодарение на изобилните доставки на тръбен и втечнен газ. От друга страна ситуацията за въглищата беше силно неблагоприятна поради повишаването на цените на квотите за въглеродни емисии. Докато производството на електроенергия на базата на въглища през второто тримесечие на 2019 г. намалява с 16% (или 17 TWh) на годишна база, производството на електроенергия от газ скочи с 39% (или 34 TWh), измествайки въглищата и намалявайки много слабото производство от ВЕЦ в Южна Европа. През юни въглищата достигнаха рекордно най-ниския си дял в енергийния микс на ЕС – 13%. Делът на възобновяемата енергия в енергийния микс в ЕС достигна 35.1% през референтното тримесечие. Това е по-ниско от второто тримесечие на 2018 г. когато делът на ВЕИ беше 36.6%. Понижението е повлияно главно от слабото производство на водноелектрически централи. Общото комбинирано производство на слънчева енергия, вятър и биомаса през 2рото тримесечие нарасна със 7.5% на годишна база до 145 TWh.

На 7 юни се случи много рядко събитие на отделяне на няколко западноевропейски пазари, което наруши трансграничните потоци и повлия на цените на едро от Лондон до Братислава през този ден. Събитието, което донесе изключителна нестабилност на някои пазари, демонстрира възможните последици от повреда в софтуера на една от най-важните борси в Европа.

Ядреното производство, което по принцип представлява една трета от комбинирания енергиен микс на Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Словения, се повиши с 4% спрямо предходната година, което до някъде съответства на цялостното повишение на производството с 3.2% през Q2 2019. Високите нива на валежите в басейна на река Дунав през май и юни помогнаха производството от ВЕЦ в Словакия и Румъния съответно с 45% и 16% през Q2 2019 в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. Наблюдаваха се случаи на преминаване от въглища към газ в Полша , Чехия, Словакия и Унгария.

Производството от газови централи в четирите страни през второто тримесечие на 2019 г. нарасна с 1.8 TWh на годишна база, докато производството от въглища намалява с 1.5 TWh годишно. Пазарите на едро в региона на Югоизточна Европа поеха по различен път от останалата част на континента през второто тримесечие на 2019 г., като през референтния период цените на договорите за базова и пикова енергия нарастваха. От 55 €/MWh през май, средната месечна цена на базовия товар се повиши до 62 €/MWh през юни. Увеличението през април се разпредели равномерно между всички четири пазара на фона на нарастващите цени на горивата, квотите за въглеродни емисии и ниското производство от ВЕЦ, но през май и юни увеличението на цените беше най-вече заради гръцкия пазар, която страдаше от намаленото производство на въглища и беше принуден да увеличи вноса.

Тъй като регионалният индекс на цените е свързан с търгуваните обеми, Гърция има най-големия и най-ликвидния пазар, който едностранно повлияваше цените, въпреки че България, Хърватия и Сърбия регистрираха намаление на средните си месечни цени през май и юни благодарение на подобряването на условията за производство от ВЕЦ. Регионалният бенчмарк за базов товар през второто тримесечие на 2019 г. достигна средно 60.1 €/MWh.

Ядреното производство в Източна Европа се повиши с 4% спрямо предходната година през втората половина на годината. Цялото производство на електроенергия през второто тримесечие на годината бележи увеличение с 3.2%. Високите нива на валежите в басейна на река Дунав през май и юни помогнаха производството от ВЕЦ в Словакия и Румъния съответно с 45% и 16% през Q2 2019 в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. Наблюдаваха се случаи на преминаване от въглища към газ в Полша , Чехия, Словакия и Унгария. Производството от газови централи в четирите страни през второто тримесечие на 2019 г. нарасна с 1.8 TWh на годишна база, докато производството от въглища намалява с 1.5 TWh годишно. Румъния беше изключение в това отношение, като регистрира 0.5 TWh спад на производството от газ през референтното тримесечие, което беше частично покрито от увеличения внос от Украйна. Унгарският внос на украинска електроенергия през второто тримесечие на 2019 г., се запази сравнително непроменен на ниво от 1.2 TWh в сравнение с миналата година. В края на май в Унгария вносът достигна до 50% от общото потребление, тъй като поддръжката и непланираните прекъсвания в ядрената централа Пакш и въглищната централа Матра ограничиха местното производство. Влиянието върху цените на едро обаче беше незначително поради големия капацитет за взаимно свързване и големите потоци от съседните пазари.

Пазарите на едро в региона на Югоизточна Европа поеха по различен път от останалата част на континента през второто тримесечие на 2019 г., като през референтния период цените на договорите за базова и пикова енергия нарастваха. От 55 €/MWh през май, средната месечна цена на базовия товар се повиши до 62 €/MWh през юни. Увеличението през април се разпредели равномерно между всички четири пазара на фона на нарастващите цени на горивата, квотите за въглеродни емисии и ниското производство от ВЕЦ, но през май и юни увеличението на цените беше най-вече заради гръцкия пазар, която страдаше от намаленото производство на въглища и беше принуден да увеличи вноса. Тъй като регионалният индекс на цените е свързан с търгуваните обеми, Гърция има най-големия и най-ликвидния пазар, който едностранно повлияваше цените, въпреки че България, Хърватия и Сърбия регистрираха намаление на средните си месечни цени през май и юни благодарение на подобряването на условията за производство от ВЕЦ. Регионалният договор за базов товар през Q2 2019 достигна средно 60.1 €/MWh, което е с 13% повече от Q2 2018.

Трето тримесечие на 2019 г.

През третото тримесечие производството на електроенергия от природен газ се увеличи за сметка на това от въглища с още по-високи темпове. Причината е, че цените на природния газ останаха сравнително ниски спрямо историческите данни. В същото време цените на въглищата останаха на ниски нива, но това не доведе до увеличение на производството на ток от въглища. Причината си остават силните ограничения по отношение на въглеродните емисии.

Производството на твърди горива спадна с 35% спрямо същия период на 2018 г. В абсолютни цифри това означава 50 твтч по-малко електричество произведено чрез изгаряне на въглища. Приблизително толкова електроенергия използва Португалия.

Това доведе и до загуби за въглищните централи от приблизително 2,5 млрд. евро през третото тримесечие на тази година. Газовите централи успяха да заменят голяма част от производството от въглищните ТЕЦ в микса. Производството на елекетроенергия от природен газ се повиши с 20% (28 твтч) на годишна база. В крайна сметка то бе ограничено от ръста на производството на ВЕИ, което отчете с нови 12 твтч електроенергия. Основното производство от ВЕИ дойде от вятърните електроцентрали. За тези данни спомогна и намаляването на общото потребление с близо 7 твтч на Стария континент.

Наземните вятърни централи произведоха повече електричество за мрежата, отколкото централите на лигнитни въглища. Междувременно слънчевите централи изпревариха обемите на генериране на енергия от въглища.

Заради този енергиен преход вносът на въглища в ЕС спадна през второто тримесечие с 39% до 18,3 млн. тона.

Делът на ВЕИ в енергийния микс на ЕС достигна 33% през тримесечието, което е и най-високото ниво, регистрирано за тримесечие. Общото производство на слънце, вятър и биомаса в ЕС се увеличи с нови 10% и достигна до 157 твтч.  Именно чрез тези свои енергийни политики ЕС е на път за 2019 г. да успее да намали с впечатляващите 10% излъчванията на парникови газове в атмосферата.

Цените на едро на едро се увеличиха на повече от две трети от отделните пазари в ЕС през третото тримесечие на 2019 г. на фона на по-високите разходи за въглерод и слабото производство от ВЕЦ. Най-големият ръст в цените беше концентриран на Балканите. Паневропейските средни цени достигнаха 47 евро/мвтч и се увеличиха с 9% спрямо предходното тримесечие.

На пазара на дребно най-голямото увеличение през септември при домакинства имаше при Холандия, Обединеното кралство, Чехия и Литва. Най-голямото понижение на цените се наблюдаваше при Испания, Дания и Кипър.  

Четвърто тримесечие

Традиционно през четвъртото тримесечие на годината консумацията на електроенергия на Стария континент се покачва заради захлаждането. Сухата есен доведе до спад в производството на водните централи, но окончателните данни все още не са публикувани в докладите на ЕС. Традиционно висока бе консумацията на електроенергия след първите снегове, които застигнаха Европа. Драстичен спад в потреблението на електроенергия се наблюдаваше в последните дни около коледните празници. Тенденцията в това отношение се запазва и по-значим ръст в потреблението се очаква да има след новогодишните празници.

По всяка вероятно тенденцята за понижаване на производството на електроенергия от въглищните ТЕЦ ще се запази. Газовите централи и ВЕИ ще продължат възходящата си тенденция.

обзор 2019
тенденции
борси
ЕС
енергийни цени
По статията работи:

Георги Велев