НАЧАЛО » анализи

Средната цена базов товар в „ден напред“ на БНЕБ за декември е нараснала с 18.9 на сто до 110.95 лв. за MWh

Спрямо ноември търгуваните обеми в сегмента „пазар в рамките на деня“ нарастват със значителните 64.2 процента

fb
3E news
fb
11-01-2021 04:01:38
fb

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец декември расте с 18.9 %, но и търгуваният обем  се увеличава и то с 10 %. Ръст и се отчита и при среднопретеглената цена в сегмента „пазар в рамките на деня“ - 35.9 %, но по-съществен е скокът при общо търгуваният базов обем – 64.2 процента.

По отношение на пазарния сегмент „централизиран пазар за двустранни договори“ все още няма достатъчно налични данни за доставените количества, но при изтъргуваните се отчита спад. Затова пък цената расте. Това става ясно от доклада на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ).

В частност скокът на тези обеми вече дава ясна картина за процеса на либерализация на електроенергийния пазар или по-иначе казано за излизането на небитовите потребители на свободния пазар. Сега въпросът е доколко тази картина ще се промени към средата на годината – края на месец юни, когато окончателно този процес трябва да завърши.

Пазар ден напред  

Средната цена лазов товар в сегмента „пазар ден напред“ през месец декември 2020 година расте с 18.9 % или със 17.67 лв.  до 110.95 лв. за MWh в сравнение с 93.28 лв. за MWh през месец ноември същата година. За сравнение, година по-рано, през декември 2019 година средната цена базов товар е била 83.10 лв. за MWh.

По-висока е и средната цена пиков товар, която достига през последния месец на миналата година – 133.98 лв. за MWh. Това е ръст с 23.6 % или с 25.54 лв. спрямо ноември, когато е отчетена стойност от 108.44 лв. за MWh. (98.95 лв./MWh отчетени през декември 2019 г.).

Средната цена извънпиков товар за месец декември също нараства – с 12.5 % или с 9.79 лв. за MWh до 87.92 лв. за MWh в сравнение с тази от ноември - 78.13 лв./MWh. (67.25 лв./MWh през декември 2019 г.).

Най-ниската цена през декември 2020 г. е била 2.06 лв. за MWh като спрямо ноември се увеличава с 8.4 процента или с 0.16 лв. През ноември най-ниската цена е 1.90 лв. за MWh. Доста високо е увеличението през декември в сравнение с ноември по отношение на най-високата цена – 27.2 % или с 54.34 лв. до 254.28 лв. за MWh. През ноември данните сочат за постигната най-висока цена от 199.94 лв. за MWh.

Освен цената в сегмента „пазар ден напред“ се отчита и сериозен ръст на търгуваните обеми.

Общо търгуваният базов обем през месец декември 2020 година достига до 1,754,887.8 MWh. Това е увеличение с 10.0 % или със 159,645.8 MWh в сравнение с предходния ноември, когато е отчетен общо търгуван базов обем от 1,595,242.0 MWh. Нещо повече, при съпоставяне на данните с декември 2019 г. се наблюдава двоен ръст – отчетен общо търгуван базов обем от 873,270.1 MWh.

Пиковият обем през декември 2020 г. в сравнение с месец по-рано расте също – с 10.7 % или с 94,269.0 MWh, достигайки 978,879.0 MWh. Извънпиковият обем се повишава до 776,008.8 MWh през декември спрямо ноември, когато е бил от порядъка на 710,632.0 MWh. Това е увеличение с 9.2 %.

Среднодневният търгуван обем през последния дванадесети месец на наскоро отминалата година, в сравнение с единадесетия нараства с 6.5 на сто или с 3,434.6 MWh – до 56,609.3 MWh. Увеличение с 6.5 процента се отчита и при средночасовият търгуван обем – 143.1 MWh до 2,358.7 MWh.

Броят на регистрираните пазарни участници също се увеличава от 81 през ноември до 83 през декември или с 2.5 %.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец декември осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 10 %, от търговците – 84 %, и от потребители – 6 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 65 % от производители, 29 % от участници с до и над 4 MWh, а 7 % - от търговци.

Пазар в рамките на деня

В процентно отношение увеличението и на среднопретеглената цена и на търгуваните обеми в сегмента „пазар в рамките на деня“ е доста по-високо от „пазар ден напред“, става ясно още от доклада на борсовия оператор.

Среднопретеглената цена през декември 2020 година спрямо месец по-рано съставлява 140.48 лв. за MWh, което е увеличение със значителните 35.9 % или с 37.09 лв. за MWh. Регистрираната през ноември цена в този сегмент е възлизала на 103.39 лв. за MWh. Година по-рано, през декември 2019 г. среднопретеглената цена в сегмента „пазар в рамките на деня“ е била под едни и половина пъти по-ниска – 79.90 лв. за MWh.

По-висок ръст се отчита при среднопретеглената цена пиков товар през последния месец на миналата година в сравнение с предпоследния ноември – 44.9 % или с 52.94 лв. за MWh до 170.73 лв. за MWh (117.78 лв./MWh през ноември ). По отношение на среднопретеглената цена извънпиков товар, отчетеното увеличение е с 24.0 % - до 97.97 лв. за MWh или с 18.96 лв. за MWh спрямо постигнатата през ноември стойност от 79.01 лв. за MWh.

Значително е увеличението на търгуваните обеми. Общо търгуваният базов обем в сегмента „пазар в рамките на деня“ нараства със забележителните 64.2 процента и достига 113.245.6 MWh. Това е скок с 44,259.9 MWh в сравнение с месец ноември, когато отчетеният общо търгуван базов обем е възлизал на 68,985.7 MWh. Година по-рано, през декември 2019 г. общо търгуваният базов обем е бил 65,953.0 MWh.

Пиковият обем се повишава с 52.5 % и достига до 66,165.6 MWh през декември 2020 г. в сравнение с 43,382.9 MWh през ноември. Извънпиковият пък нараства с 83.9 %  или с 21,477.2 MWh и според данните от доклада на борсовия оператор достига до 47,080.0 MWh. Месец по-рано извънпиковият обем е бил от порядъка на 25,602.8 MWh.

Среднодневният търгуван обем също се увеличава до 3,653.1 MWh през декември или с 58.9 % или с 1,353.6 MWh спрямо ноември – отчетени 2,299.5 MWh.  Средночасовият търгуван обем нараства с 56.4 MWh/h или с 58.9 % до 152.2 MWh/h през декември в сравнение с предходния месец (95.8 MWh/h).

Регистрираните пазарни участници в последния месец на годината са с 2-ма повече – 65, при 63 през предпоследния ноември, което представлява  ръст от 3.2 %. Активните пазарни участници обаче намаляват от 52 на 50 – спад с 3-8 %.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

Борсовият оператор, по отношение на общо доставените количества в този сегмент за месец декември 2020 г.  отбелязва, че „данните за доставените количества и средно претеглена цена не са готови, а когато пристигнат, докладът ще бъде обновен“. От добавените за ноември  данни става ясно, че общо доставените количества са били в обем от 429,116.8 MWh, а средно претеглената цена е била 100.24 лв. за MWh.

При изтъргуваните количества, от представените за декември данни става ясно, че средно претеглената цена е 104.48  лв. за MWh и нараства с 11.3 % спрямо отчетената през ноември стойност от 92.70 лв. за MWh. Общо изтъргуваните количества за декември 2020 г. намаляват до 172,970.0 MWh  в сравнение с отчетените  194,310.0 MWh през ноември. Това представлява понижени с 12.3 % или 21,340.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран Auction sceen са две и са идентични – за изтъргуван обем от 97,155 MWh при средно претеглена цена 92.70 лв. за MWh.
От данните на екрана за търговия Continuous Trading става ясно, че средно претеглената цена през декември, в сравнение с ноември намалява, макар и незначително – с 0.3 % - до 78.86 лв. за MWh или с 0.23 лв. за MWh (79.09 лв./MWh през ноември).

Общо доставените количество в този сегмент обаче спадат с 80.0 % или със (минус) 151,608 MWh до 37,944 MWh през декември, при отчетен обем от 189,552 MWh месец по-рано.

Няма отчетени общо изтъргувани количества на екран Continuous Trading  през декември.

 

БНЕБ
пазар ден напред
пазар в рамките на деня
двустранни договори
IBEX
По статията работи:

Маринела Арабаджиева