Какво предлага Световната банка в модела си за развитие на енергийния пазар в България

Умерено повишение на такса „задължение към обществото“ до 2019 г., възможност за подкрепа на БЕХ, структуриране на нов модел на енергийния пазар, структурирането на Договор за разлики, либерализиране на пазара, както и по-широка схема за подпомагане на енергийно уязвимите потребители предвижда докладът с предложения на Световната банка.

Така препоръките на международната финансова институция  вече могат да бъдат обсъждани. Документът е качен на страницата на Министерство на енергетиката. В него, въз основа на прегледа на сегашното състояние на сектора прави и препоръки за новия енергиен модел.

В същото време експертите от Световната банка са категорични в извода си, че направените през последните две години промени в сектора са довели до оздравяването му и ефектът е видим. Правителството работи и по решаване на въпросите относно достъпността, се отчита в доклада.

Електроенергията е основният източник на енергия за повечето домакинства, без оглед населеното място, доходите или нивото на бедност.3 Енергията формира средно 14 на сто от общите разходи на домакинствата.Както обаче е показано на Фигура 2, най-бедните домакинства (намиращи се в долните 20 на сто в схемата на разпределението на доходите) харчат 17.4 на сто от общия си бюджет за енергия, докато най-богатите домакинства, намиращи се в най-горните 20 на сто от населението по разпределение на доходите, харчат 3 едва 11.9 на сто.

Като енергийно уязвими са дефинирани тези домакинства, които харчат над 10% от доходите си за електроенергия.

С цел защита на бедните иуязвими домакинства от въздействието на увеличение на цените, е необходимо да бъдат въведени мерки, чрез които електроенергията да стане достъпна за групите от населението с ниски доходи, както и да се реализират други мерки, като например инвестиции в енергийна ефективност на домакинствата.

Правителството предлага въвеждане на ‘социална тарифа’, като също така разглежда и мерки за подкрепа на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради.

Предложената социална тарифа ще покрие до 70% от компонента „

електроенергия“ на крайната цена за уязвимите домакинства с потребление под 100-150 KWh на месец. Допустимите групи

включват(1) възрастни хора над 70 г. възраст, които живеят сами и са с доход под линията на бедносттаза страната; (2) лица с над 90 на сто нетрудоспособност,с чужда помощ(без оглед доходите); (3) семейства с деца с увреждания, с чужда помощ (без оглед доходите); и(4) лица и семейства, получаващи целевата помощ за отопление.

В същото време от Световната банка коментират, че са необходими още действия за укрепване финансовото възстановяване на сектора и зи изграждане на устойчива структура на пазара.

В този смисъл експертите предлагат няколко приоритетни области.

Първата, е озаглавена - От финансово възстановяване към дългосрочно стабилизиране.

За да може енергийният сектор да постигне устойчиво финансово възстановяване,трябва да бъдат решени следните предизвикателства :През следващите години трябва да бъдат погасени значителните натрупани задължения. Въз основа на финансов модел на паричните потоци в целия сектор нашата оценка е, че при пълното реализиране на предприетите досега мерки, разликата между приходи и разходи на годишна база (текущ дефицит) се елиминира. Възможно е дори да бъдат реализирани скромни печалба.

Тези мерки обаче ще бъдат недостатъчни за погасяването на значителните натрупани задължения, оценени на 1.9 млрд. лв. към декември 2015г.

Понастоящем този дълг е финансиран от БЕХ чрез емитирането на два петгодишни облигационни заема (падежиращи през ноември 2018 г. и август 2021г.),с разходи за финансиране (с годишни лихвени проценти съответно 4.250 процента и 4.875 процента), надвишаващи разходите по държавни заеми, се казва в доклада.

В същото време авторите коментират, че въпреки стабилизирането, финансовото положение остава крехко.

„Нашата оценка е, че ако не бъдат реализирани допълнителни мерки, сумарният дефицит на сектора ще се повиши отново – до 1,093 млн.лв. Към 2020 г. „, а ако някои от вече прилаганите от държавата мерки не се осъщетвят докра, сумарният дефицит ще се покачи още повече – до 2,250 млн. лв. към 2020 г.

В тази връзка, както става ясно се предлагат няколко мерки:

Първата е свързана с намаляване на разходите за погасяване на натрупаните задължения чрез рефинансиране на облигационните заеми на БЕХ при по-добри условия.

В тази насока, препоръчваме или държавата да емитира облигационен/ни заем/и, или да предостави държавна гаранция при спазване насоките и правилата на ЕС относно държавни помощи.

Държавната гаранция би намалила значително размера на разходите за погасяване на задълженията чрез удължаване на срока за погасяване и понижаване на лихвените проценти. Например, удължаване на срока за погасяване от 8 на 15 години и намаляване на лихвите по финансирането от приблизително 5.0 процента на 3.25 процента би намалило ежегодните разходи по обслужване на дълга от 286 млн. лв. на 162 млн. лв.(при допускане за погасяванена задължениятана равни вноски), се казва в доклада.

Като втора мярка експертите препоръчват: Увеличаване на такса „Задължение към обществото“ за всички потребители ежегодно – до 2019 г. Според оценката на експертите това увеличение се очаква да е умерено. При регулираните потребители това увеличение на крайната цена е оценено на 2 % годишно, но в допълнение към корекцията за инфлация, става ясно от доклада.

По отношение на следващият приоритет, предвиждащ прехода към нов пазарен модел, експертите са категорични, че настоящият модел с единствен обществен доставчик не е подходящ за изграждане на конкурентен пазар. В ъсщото време се отчита напредъкът със стартирането на пазара „Ден напред“ (ПДН), но се поставя под въпрос силната концентрация на предприятията в БЕХ. В тази връзка и за осъществяване на новия пазарен модел експертите от Световната банка препоръчват четири мерки:

Въвеждане на задължение за закупуването на технологичните загуби на пазарен принцип. Търгуваните обеми на ПДН могат дабъдат увеличени допълнително, ако операторътна електропреносната мрежа (ЕСО) и операторите на електроразпределителните мрежи (ЕРП) бъдат задължени да купуват поне част от количествата за технологични загуби от ПДН, а останалата част се закупува чрез търг за дългосрочен договор, смятат експертите. Втората мярка, която според тях трябва да бъде приложена касае: Интегриране на производителите с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия от производители, възползващи се от преференциални цени на пазара на едро.

 

Един подход, който е бил използван в други държави от ЕС и счетен за подходящ в българския контекст, е трансформиране на договора за изкупуване на електроенергияили задължителното изкупуване по преференциална цена във финансов договор, познат като Договор за разлика.

При въвеждането на ДзР е важно да се обмисли елемент на етапност за интегриране на производителите на пазара. Препоръчва се първоначално да се въведат ДзРс топлофикационните централи с дългосрочни ДИЕ за договорените количества, които да бъдат последвани от големите ВЕИ производители на втори етап, а най-накрая(трети етап)–малките и средните ВЕИ производители и централите с високоефективно комбинирано производство.ДзР може също така да бъде използван като преходен механизъм за подкрепа на пазарната либерализация за регулирания сектор.

Третата препоръчителна мярка е свързана с подготовката за обездинението на пазарите и реализиране на зони за внос/износ. Препоръчва се Българската независима енергийна борса да започне разговори с румънсия оператор на преносната мрежа и румънската енергийна борса с цел подготовка за реализиране на търгове за неявно разпределение, на база на пазарно обединение за интерконекторната връзка между Румъния и България, което ще е основа за едно бъдещо пълно обединение.

Четвъртата касае разработване на организирани пазари за двустранна търговия в рамките на деня, където се препоръчва разработването на организиран „Пазар в рамките деня и пазар за двустранна търговия.

Третата приоритетна област, препоръчана от експертите на Световната банка касаят пазарната либерализация и ценовата достъпност. Като отчитат сегашното състояние, експертите от Световната банка препоръчват по отношение на либерализацията на пазара да се въведе регулирано ценообразуване за домакинствата, базирано на

пазарен принцип, което означава, че разходите за електроенергия (суровинният компонент) в регулираната цена се основават на цената на ПДН (Пазар Ден напред). Втората мярка касае осъществяването на информираността на потребителите.

В документът експертите предвиждат и поредица за защита на уязвимите потребители. Максимално ефективно използване на наличните административни данни с цел осигуряване автоматичното включване на допустимите бенефициенти в схемата на социалната

тарифа. Препоръчва се и разширяване на критериите за допустимост, успоредно с увеличаване на размера на помощта с цел обхващане на големите домакинства, чиито доходи са под линията на бедност.

За разширяване на обхвата на социалната тарифа, държавата би могла да включи като група бенефициенти и големи семейства, живеещите в слабо населени райони(напр. домакинствас над трима членове) с доход на глава под линията на бедност и да увеличи прага за потребление от 150KWh на250KWhна месец за тези домакинства.

Това ще отчете факта, че повечето домакинства в селата потребяват над 150 KWh електроенергия на месец, а също и факта, че много от големите домакинства в слабо населените райони иначе биха били недопустими за подпомагане.

Нашата оценка а, че разширяване на обхвата с тази група потребители ще намали обедняването с 0.8 процентни пункта –т.е. 220 000 домакинства под линията на бедността при обща стойност на програмата от 205 млн. лв./год. в периода 2017 -2019г.(в сравнение със средно 69 млн. лв.в момента).

Третата мярка скасае интегриране на социалната тарифа в действащата система за социално подпомагане, чрез разширяване на програмите от страна на социалното министерство.

Като четвърта приоритетна област, експертите от Световната банка посочват институционалната организация, необходима за прехода.

Доклада можете да намерите на: http://www.me.government.bg/files/useruploads/files/wb_ras_i_summary_report_bg.pdf

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
1 коментари
  • 0 0
    1
    бодуров
    Гарантирано От герб!
    Напиши отговор