НАЧАЛО » анализи

Салдото (износ-внос) на ток от 1 януари до 21 февруари расте с 475.99 процента

Спрямо аналогичния период на 2020 г. участието на ВЕЦ се повишава със значителните 268.21 %

fb
3E news
fb
23-02-2021 09:02:00
fb

Производството на електроенергия се повишава. По-добри са и показателите за потреблението.  Салдото (износ-внос) остава положително. Участието на базовите централи е на минус, но и тук се наблюдава подобрение на данните. Това в частност се дължи на отрицателните февруарски температури, а е и причина за негативното участие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Без водноелектрическите централи (ВЕЦ), при които отново се наблюдава ръст. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от 1 януари до 21 февруари 2021 г. спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия от началото на 2021 година до  двадесет и първия ден на настоящия февруари нараства с 4.33 % и достига до обем от 7 002 765 MWh (плюс 2.84 % ръст отчетен преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на 2020 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 6 712 346 MWh.

Потреблението на ток от от първия ден на месец януари към 21  февруари тази година спада (минус) с 1.99 процента (минус 4.02 % преди седмица). Така например, ако през сравнявания период на 2020 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 6 623 609 MWh, то сега се свива до 6 491 645 MWh.

Салдото (износ-внос) отново остава положително и е в обем 511 120 MWh за времето от 1 януари до 21 февруари тази година. Това е увеличение с 475.99 %  (плюс 840.19 % преди седмица). Според данните на системния оператор за аналогичния период на 2020 г. салдото (износ-внос) е било от порядъка на 88 737 MWh.

Делът на базовите централи отново остава на минус. Така например, ако за времето от първи януари до двадесет и първия ден на настоящия месец февруари 2020 година участието на базовите централи е възлизало на 5 951 205 MWh, то за сравнявания период на настоящата 2021 година намалява до 5 565 775 MWh. Това е понижение с 6.48 процента ( минус 7.55 % преди седмица).

Малко по-добри са данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)  в преносната и  разпределителната мрежи, но остават на  минус.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания  период от 1 януари до 21 февруари  тази година намалява (минус) с 5.92 % и е в обем от 197 603 MWh  (минус 6.94 процента преди седмица). За аналогичния период на 2020 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е достигало до обем от 210 037 MWh.  Отчетеният спад се дължи на много слабият положителен дял на вятърните централи (плюс 1.30 %), както и на отрицателните данни за участие на фотоволтаичните мощности  ( минус 22.90 %)  и биомасата (минус 18.96 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа от 1 януари до 21 февруари също спада (минус)-  с 11.05 % ( минус 12.42  % преди седмица) или  до обем от 251 577  MWh. Година по-рано, през този сравняван период участието на ВЕИ е било от порядъка на 282 831 MWh. Отчетеният спад в частност се дължи на слабият дял,  както на вятърните (минус 8.55 %) и фотоволтаични (минус 15.36 %) мощности, така и на биомасата (минус 7.82 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да са лидери, като делът им в енергийния баланс вече нараства с цели 268.21 процента. Така например, ако за времето от началото на януари до двадесет и първия ден на месец февруари 2020 г. участието им е възлизало на 268 273 MWh, то за същия период на настоящата 2021 г. вече нараства до обем от 987 810 MWh.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news