НАЧАЛО » анализи

Развитието на ВЕИ намалява значително необходимостта от използването на водни ресурси

fb
3E news
fb
29-12-2019 08:47:20
fb

Глобална енергийна система  със 100 процента дял на ВЕИ ще е не само по-чиста, евтина и по-добре подготвена за борбата с промените в климата, но и ще е в помощ на намаляване на потреблението на вода в процеса на производство на електроенергия с над 95 процента.  Това е основният извод в изследването, публикувано неотдавна в специализираното списание Nature Energy: Global scenarios for significant water use reduction in thermal power plants based on cooling water demand estimation using satellite imagery.

Използваните към настоящия момент технологии за производство на електроенергия в голяма степен завидят от наличието на вода. В частност, за производството на електроенергия от въглищни, газови, мазутни и атомни електроцентрали се изискват значителни количества вода за охлаждане. От друга страна при процесите на добив и разпределение на вода обичайно се потребява енергия.

На енергетиката се падат от порядъка на 15 % от количествата използваема чиста прясна вода в света (580 млрд. куб м), от които 11% по данни на IRENA от 2015 г. (Renewable Energy in the Water, Energy& Food Nexus ) не се връщат в източниците. В този смисъл, връзката между водата и енергетиката (water-enefgy nexus) все по-често се обсъжда в контекста на проблемите на устойчивост и осигуряването на водната и енергийна сигурност в света.

Потреблението на вода за охлаждане на ТЕЦ-овете и АЕЦ-овете е проблем за много страни в света. Измененията на климата и горещите вълни дори в региони с умерен климат често представлява заплаха както за екосистемите от водни потоци и водохранилища (допълнително повишение на температурата на водата от енергийни обекти), така и за енергоснабдяване (пресъхване на водоеми). „В това отношение възобновяемата енергия представлява сама по себе си жизнеспособно решение, тъй като съчетава практически нулеви парникови емисии с много ниски или незначителни нужди от вода за производство на електроенергия“, отбелязват авторите.

Изследването е базирано на данни, събрани от 13863 топлоцентрали с единична мощност 50 MW или обща мощност 4 182 GW. Според изследователите това представлява около 95,8 % от общата мощност на ТЕЦ-овете в света. С помощта на спътникови снимки са  определени точните местоположение и технологиите за охлаждане. След това тези данни са били съотнесени с водоемите чрез използването на метода на анализ базиран на Географската информационна система (ГИС) и е оценен „водния отпечатък“ на всеки от обектите.  

„В разработката ни е представен анализ на въздействието върху 354 големи реки в целия свят, извършен с високи времева и пространствена резолюция. Този анализ на реките има голямо значение, доколко топлоцентралите влияят основно на местните водни екосистеми заради термичното замърсяване и увеличаването на разходите на вода“, отбелязват авторите.

Преди това учените от (Lappeenranta University of Technology — LUT), сред които и автори на посочената публикация  и немската Energy Watch Group представиха изследване, описващо преходът до 2050 г. към енергийна система, работеща на основата на 100 % ВЕИ, в който се подчертава не само че е технологично възможен, но и рационален от икономическа гледна точка. Както става ясно, развитието на вятърната и слънчева енергетика е възможност за смекчаване на дефицита от водни ресурси.

Вижте подробности на: https://www.nature.com/articles/s41560-019-0501-4

 

Изследването може да бъде прочетено на: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/10/105002/pdf

енергетика
вода
воден отпечатък
термични централи
ВЕИ
По статията работи:

3E news