НАЧАЛО » анализи

Промените в енергийния закон изваждат на борсата 372 централи с годишно производство от около 1 500 000 мегаватчаса електроенергия

fb
3E news
fb
25-03-2019 08:15:00
fb

Продължаване на процеса по либерализация на електроенергийния пазар, осигуряване на допълнителни количества на електроенергия на борсата с цел повишаване на ликвидността й, създаване на по-стабилен и прогнозируем пазар на електроенергия , както и повишаване на конкуренцията са основните  мотиви  за поредните промени в Закона за енергетиката. Измененията, предложени от вносителите в лицето на депутатите от ГЕРБ Делян Добрев и Валентин Николов  вече са публикувани на страницата на Народното събрание. Амбицията е те да бъдат приети относително бързо, за да може Комисията за енергийно и водно регулиране да ги съобрази с новия регулаторен период от 1 юли тази година.  Досега Законът за енергетиката е променян 14 пъти.


Отчитайки ефекта от измененията в закона за енергетиката от миналата година, основно от изваждането на борсата на производителите на електроенергия от 4 и над 4 MW, вносителите на сега предлаганите промени в лицето на председателя и зам.-председателя на комисията по енергетика към парламента, Делян Добрев и Валентин Николов от ГЕРБ, правят няколко предложения. Част от тях са свързани с продължаване на етапа на отваряне на енергийния пазар, друга, която също ще е с отражение върху него е свързана с ВЕИ сектора. Разбира се, предвижда се и отпадане на таксите за внос и износ на електроенергия, без които няма как БНЕБ да осъществи процесите на обединение със съседни пазарни зони. В частност всички те касаят дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).


Както вече бе споменато неведнъж, една от основните промени е свързана с възможността за излизането на свободния пазар и на производителите на електроенергия между 1 и 4 MW. Това ще осигури допълнителни количества електроенергия на борсата и подобряване на конкуренцията.

Производителите на електроенергия с инсталирана мощност между 1 MW и 4 MW от 1 юли 2019 г. ще преминат от преференциални цени към пазарна цена и договор за компенсиране с премия, заявяват вносителите.

Не се  предвижда да има преходен период, в който общественият доставчик (НЕК) да изкупува по преференциална цена от тези производители произведената електроенергия и да я продава на електроенергийната борса, за което да бъде компенсиран от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Уточнява се, че предлаганите изменения ще засегнат 12 броя ВЕКП централи с обща електрическа мощност 27,6 MW и 360 броя централи с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с обща инсталирана мощност 723 MW.

Годишното производство общо от всички тези 372 броя централи е около 1 500 000 мегаватчаса електроенергия, сочат изчисленията на вносителите на измененията в закона.

Централите, които влизат в обхвата на промените следва в срок до 30 юни 2019 г. да подпишат договор за компенсиране с премия с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС). Премията ще представлява очакваната разлика между преференциалната цена и определената от регулатора пазарна цена. За ВЕИ производителите премията ще се предоставя до изтичане на съответния договор за дългосроно изкупуване, а размера на количеството електроенергия, което ще бъде компенсирано с премия е определеното нетно специфично производство, се казва в мотивите.

Припомняме, че по този казус в момента има доста недоволни производители на електроенергия от вятърни мощности. Причината е прага на нетно специфично производство, определен от регулатора. По време на дискусия, свързана с производството от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство,  бе коментиран и прецедент за два вятърни генератора един до друг, всеки с различно нетно специфично производство. По казуса има и спечелени съдебни дела, уведомиха от браншовата организация. Вероятно уточняване по казуса предстои, а и не само по него.

Останалите промени предвиждат в законодателството да бъде въведено конкурсно начало за предоставяне на преференциална цена или премия за новоприсъединяващите се производители на електроенергия, чрез високоефективно комбинирано производство (т.нар. когенерации). Тези конкурси трябва да бъдат съобразени със законодателството на ЕС по отношение на предоставянето на държавна помощ, обясняват мотивите си вносителите на законовите промени. Предвиден е специален текст (чл.50 а)), в който са изредени и условията за конкурс.

Регламентира се и редът относно провеждането на паралелни процедури при утвърждаване на нови и изменение на сега действащи цени, обясняват друга част от измененията вносителите.  Става въпрос за отражението на цената на природния газ върху цената на топлинната и електрическата енергия и оттам върху цената на добавката „задължение към обществото“.

Разпоредбата има за цел да конкретизира правомощието на КЕВР да утвърждава цените на топлинната и електрическата енергия, цените на пренос и разпределение на електрическата енергия.  Това е необходимо предвид свързаността на цените по веригата производство – пренос – разпределение – обществена доставка – снабдяване от краен снабдител – потребител, както и поради факта, че при дружествата, които използват за основно гориво природен газ, изменението на неговата цена оказва пряко влияние върху цената на топлинната енергия и цената на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство. Промяната на последната цена резултира върху цената за задължение към обществото, което от своя страна се отразява по всички цени по веригата пренос-разпределение-доставка на електрическа енергия, заявяват вносителите. Съответно вносителите мотивират тази промяна и с изискването за съответствие с основния принцип за ценово регулиране – цените да възстановяват икономически обоснованите разходи.

Част от промените се обясняват с необходимостта от облекчаване на административната тежест за производителите на електрическа енергия от малки централи при деклариране на информацията пред Фонд „Сигурност на енергийната система“ (ФСЕС) и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).  Предлага се ред, при който малките централи веднъж годишно ще декларират информация и внасят съответните вноски за предходната година във ФСЕС. Прави се изменение и в закона за енергия от ВЕИ, с които производителите се облекчават от административната тежест като предоставят информация към АУЕР.

По отношение на ангажиментите, свързани с премахването на таксите за внос и износ на електроенергия, в мотивите е записано, че следва да се премахне досегашната неяснота относно лицата, които дължат цените за достъп и пренос до/през съответната мрежа, както и се гарантира, че изнесената електрическа енергия с произход България няма да се третира различно от тази, реализирана на вътрешния пазар в съответствие с европейското законодателство. В случая се касае за създаване на нов текст (чл. 104 нова ал. 2), който гласи, че цените за достъп и/или пренос се дължат от производителите на електрическа енергия, операторите на електроразпределителните мрежи за количеството електрическа енергия а покриване на технологичните разходи по преноса и от крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, освен в случаите по чл. 119, ал.1 т.2 и ал. 2“.

Прецизират се също така и текстовете, свързани с измервателните системи, става ясно от документа. В мотивите е записано, че предоставянето на възможността за поставяне на интелигентни измервателни системи и достъпа до данни в реално време би спомогнало за по-добър енергиен мениджмънт от страна на крайните клиенти и търговците на електроенергия. Ползата би била в постигане на по-ниски разходи за балансиране. С тази промяна се прави опит за интегриране на пазара на клиентите с такива средства за търговско измерване. Разходите за монтирането на системата ще са за сметка на клиента, а самото средство за търговско мерене ще остане собственост на съответния оператор, обясняват вносителите.

Предлага се промяна в правомощията на енергийния регулатор, с която от новия ценови период да определя прогнозна месечна разполагаемост. Разпределянето на количествата по месеци ще даде възможност за по-коректно планиране на необходимото количество електроенергия за нуждите на регулирания пазар, а оттам производителите ще имат по-ясна представа за свободните количества, които да предложат на свободен пазар.

Създава се нов пазарен механизъм, който да насърчи инвестициите в зелени проекти и изграждането на нови мощности от ВЕИ. Механизмът не предвижда ангажимент от страна на държавата. Става въпрос за възможността при изграждане на собствен източник на електроенергия от ВЕИ и ползването й чрез директен кабел, крайните клиенти да не плащат такса „задължение към обществото“. Предлаганата разпоредба предвижда крайните клиенти да бъдат освободени от заплащане на такса задължение към обществото за доставена електроенергия от ВЕИ централа чрез директен електропровод.

Предложенията за изменение на закона за енергетиката вече са внесени в дневния ред на Народното събрание и оттук нататък е само въпрос на време разпределянето по комисии, формирането на становища и съответно влизането в сила. В съответствие с поправките енергийните дружества ще трябва да изготвят и ценовите си предложения за регулирания пазар за новия регулаторен период, който започва от 1 юли 2019 година. КЕВР от своя страна ще трябва да се съобрази и с дружествата и с новите изменения в енергийния закон.

 

Новите предложения в Закона за енергетиката : https://www.parliament.bg/bills/44/954-01-16.pdf

Закон за енергетиката
Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ВЕИ
ВЕКП централи
производство на енергия по високоефективен начин
когенерации
цени за пренос и достъп
обществен доставчик
КЕВР
По статията работи:

Маринела Арабаджиева