НАЧАЛО » анализи

По-висок добив на въглища, на вноса и потреблението на газ, и производството на ток отчита енергетиката

fb
3E news
fb
09-05-2016 11:42:00
fb

Увеличен добив на местни въглища, на внос и потребление на природен газ, на производствоу потребление и износ на електроенергия през 2015 г. отчита статистиката Министерство на енергетиката в ежегодния си бюлетин, публикуван на страницата на ведомството.


Увеличен добив на местни въглища


Добивът на въглища  през 2015 г.  е 35,9 млн. т. , което представлява ръст от 14,7% в сравнение с 2014 г.

В структурата на добитите въглища преобладават лигнитните, следвани от кафявите, а черните въглища са в незначително количество.

Лигнитните въглища представляват 94,3% от общия добив, а кафявите едва 5,7%.

Според данните от бюлетина, добивът на лигнитните въглища през периода възлиза на 33,9 млн.тона, което е с 16,2% повече от 2014 г.

Именно при лигнитните въглища е налице ръст в добива и то предимно от основния производител - Мини „Марица Изток“ . Според статистиката, през 2015 г. се отчита увеличение от 17,3% на добитите количества от дружеството, спрямо предходната година, което се дължи на увеличените количества енергийни въглища.

Мини „Марица „Изток“ е с дял от 95,5%, като другите производители на лигнитни въглища са мина „Бели брег“ с 1,9%, мина „Станянци“ с 2,4%, мина „Чукурово“ - 0,2% и др. - 0,01%.

Добивът на кафяви въглища (5,7%) се осъществява основно в Бобовдолския басейн – 46,7% и Пернишкия басейн – 47,7%.

Над 97% от местните въглища се използват за производство на електрическа и топлинна енергия.

 

Скок при внос и потребление на природен газ

Добивът на природен газ е 84,7 млн кум м, или с 53,2% по –малко от предходната година. Вносът на природен газ е 3008,5 млн. куб м, което е с 10,4% повече спрямо 2014. 

В документа се отбелязват и възможностите за съхранение на природен газ в подземното газохранилище в Чирен (ПХГ Чирен) от 490 млн.куб м. През 2015 г. в него са нагнетени 294,9 млн.куб м, а изтегленото количество е 291 млн.куб м природен газ.

Потреблението на природен газ в страната се е увеличило с 10,7% в сравнение с 2014. или 2 млрд.916 млн.куб м.

От структурата на потреблението на природен газ става ясно, че приблизително половината от продажбите на Обществения доставчик „Булгаргаз“ са предназначени за индустрията, 31% - за енергетиката 35% за химията, следвани от 16% - за газоразпределителните дружества:

 Дружествата с най-голям пазарен дял в страната са „Овергаз Мрежи“, „Ситигаз България“ и Черноморска технологична компания. Продажбите им са нараснали с 2%. С най -голям пазарен дял е Овергаз Мрежи 59%, следвани от Ситигаз -16% и ЧТК -11% и други – 14%.

Транзитираните количества природен газ през България намаляват с 9%, като най-голямо количество природен газ се транзитира за Турция – 84,3%. Въпреки това през 2015 г. преносът намалява с 12% в сравнение с 2014 г., става ясно от изнесените данни.

14,7% е транзитът за Гърция и едва 1% - за Македония.

 

Увеличение на вноса на нефт

Добивът на нефт в България, която е в незначителни количества се осъществява от предприятието “Проучване и добив на нефт и газ” АД гр. Долни Дъбник.

Добитите количества нефт в страната през 2015 г. са с 3.2% по-малко в сравнение с 2014 г. Потребностите от нефт в България се обезпечават предимно от внос, като през миналата година в страната са внесени 1.6% повече в сравнение с 2014 г. Основен вносител на нефт е “Лукойл 15 Нефтохим Бургас” АД, който е и лидер в производството, търговията и дистрибуцията на нефтени деривати. Произведените нефтопродукти са реализирани както на вътрешния пазар на горива (автомобилно, дизелово, самолетно гориво и масла), така и за износ.

 

Увеличено производство, потребление и износ на електрическа енергия

Производството и крайното потребление на електрическа енергия в страната също следват позитивен тренд. Така например от изнесените данни става ясно, че Брутното производство на електрическа енергия през 2015 г. е 49.1 ТВтч, което е с 3.6% повече от производството през 2014 г.

Ръст в производството на електрическа енергия се отчита при ВЕИ - 11.9%, ТЕЦ - 11.5% и ПАВЕЦ – 80.0%. Спад се наблюдава при ЗТЕЦ – 35.1%, ТфЕЦ – 20.4% и АЕЦ – 3.1%.

Делът на вложените местни енергоносители за производството на 49,1 ТВтч електрическа енергия през 2015 г. е 95,6% (ядрената енергия е отчетена като местен енергоносител) като е налице  подобряване на този тип показател спрямо 2015г. 

Вносните енергоносители са съответно 4,4%.

Брутното вътрешно електропотребление през 2015 г. е в размер на 38.6 ТВтч, което е увеличение с 1.8% спрямо 2014 г.

Производството на електрическа енергия от ВЕИ покрива 20.8% от брутното вътрешно потребление на електрическа енергия в страната през 2015 г. 16 Крайното потребление на електрическа енергия в страната през 2015 г. възлиза на 29.6 ТВтч (2.3% повече в сравнение с 2014 г.), в т.ч. небитови клиенти – 19.0 ТВтч и битови клиенти - 10.6 ТВтч.  

Потреблението на домакинствата остава без промяна. Позитивният тренд при крайното потреблението на електрическа енергия се дължи на увеличеното, макар и слабо, потребление с 0,6 ТВтч на стопанския и обществен сектор:

 

 

2012

2013

2014

2015

Крайно потребление на електрическа енергия (ТВтч) , в т.ч.

29,2

28,5

29

29,6

Бит

10,9

10,5

10,6

10,6

Небит

18,3

18

18,4

19

Източник: Бюлетини на МЕ 2013-2016


Търговският  износ на електрическа енергия е 10,6ТВтч, което е с 11,2% повече в сравнение с 2014 г. това е 21,5% от брутното производство, сочат още данните.

Топлинна енергия

За разлика от другите енергийни продукти, както при производството, така и при потреблението на топлинна енергия, според статистиката на енергийното министерство - налице е спад. През 2015 г.  общо произведената топлинна енергия от топлофикационни и заводски централи е 14,2 ТВтч, което е с 5,3% по-малко в сравнение с 2014 г.

 

Общото крайното потребление на топлинна енергия в страната през 2015 г. възлиза на 11.7 ТВтч, което е с 5.4% по-малко спрямо 2014 г. В структурата на потребление на топлинна енергия с най-голям дял са небитовите (промишлени и стопански) клиенти – 61.5%, следвани от битовите клиенти – 33.1% и небитови бюджетни клиенти – 5.4%.

 

Спадът в крайното потребление на топлинна енергия се дължи на намалено й потребление със 17,1%, основно произведена от заводски централи.

При клиентите на топлофикационни дружества, обаче се наблюдава противоположна тенденция - ръст от 12,5%  в потреблението на топлинна енергия. 

 

 

2012

2013

2014

2015

Крайно потребление на топлинна енергия, ТВтч, в т.

11,6

12,4

12,4

11,7

Произведена от ТФЕЦ и АЕЦ

5.4

5

4,8

5,4

Източник: Бюлетини на МЕ 2013-2016

 

 

 

Производство на електроенергия
добив на въглища
износ и внос на природен газ
топлинна енергия
ТЕЦ
АЕЦ
ВЕИ
ВЕЦ
Министерство на енергетиката
По статията работи:

Маринела Арабаджиева