НАЧАЛО » анализи

Пет препоръки на операторите на разпределителни системи към ЕК

fb
3E news
fb
28-02-2015 10:44:00
fb

 

Четирите европейски асоциации, базирани в Брюксел, представляващи операторите на разпределителни системи (DSO) в областта на електроенергетиката и природния газ, наскоро оповестиха съвместно обръщение до еврокомисаря по климат и енергетика.

В откритото писмо се посочва, че европейската енергийна система е в разгара на трансформираща промяна, операторите на разпределителни системи са готови да работят за нейния успех и предлагат на ЕК конструктивната си подкрепа. Представяме ви конкретните препоръки от него:

"Задачите от амбициозния краткосрочен (до 2020) и средносрочен (до 2030) дневен ред могат да бъдат постигнати само, ако се предприемат необходимите действия, за да се подкрепят операторите на разпределителни системи в Европа в ролята им на неутрален и улесняващ пазара посредник.

Това означава да бъдат осъзнати и подкрепени усилията им за развиване на необходимия еволюционен инструментариум, отговорностите им по отношение на измерването и управлението на данни, както и подкрепата, която оказват на развитието на интелигентни пазари. Това изисква и подкрепа за иновативни и демонстрационни проекти в интелигентни мрежи, подобряване на инвестиционния климат, индикирайки общи принципи по отношение на разпределението, както и пълно прилагане на Третия пакет.

Разпределителните мрежи са новият гръбнак на европейската енергийна система и впечатляващ европейски актив, който обхваща 97% от всички електрически мрежи в Европа, равняващи се по дължина на разстоянието от Земята до Луната и обратно. Те са връзката между домакинствата, предприятията, промишлеността и децентрализираното производство. В 2400-те електроразпределителни компании в Европа работят 240 000 служители, осигурявайки изключително високо ниво на надеждност и качество на снабдяването за около 260 млн. потребители. Електроразпределителният бизнес в Европа е много разнообразен. Той варира в броя и размера на обслужваните райони, броя и вида на присъединените клиенти, характеристиките на мрежата, степента на навлизане на енергията от възобновяеми източници, възложените задачи, както и структурата на собствеността. Днес, и още повече утре, веригата на стойността в енергийния сектор разчита силно на "new downstream", в сърцето на което са операторите на разпределителни системи.

Традиционните разпределителни мрежи са предназначени за транспортиране на електроенергия еднопосочно: от производители, присъединени към преносната система, до потребители в крайната точка на мрежата. Този тип системи не изискват екстензивно управление на мрежата и инструменти за мониторинг.

Но при слънчеви панели на покривите и вятърни перки, интегрирани в промишлени обекти, мрежите стават все по-сложни за управление, а все повече потребители сами произвеждат електроенергия. Ставайки производители, потребителите се придвижват от крайната точка към центъра на новата верига на стойността. Интелигентните измервателни уреди и още по-интелигентните мрежи им дават възможността да управляват по-добре енергийната си консумация и предизвикат "цифров скок“ за операторите на разпределителни системи, които ще обработват повече данни и ще бъдат в състояние да използват усъвършенстван анализ на данни за оптимизиране на управлението на мрежата и по-доброто обслужване за всички клиенти.

Политиките на ЕС насърчиха развитието на децентрализирано производство на електроенергия, електрическите превозни средства, съхраняването на енергия, гъвкавото потребление и енергийния преход, но не успяха да предвидят съответстващо на това развитие на системата.

Днес операторите на разпределителни системи преосмислят традиционното управление на системата и се адаптират към това как най-добре да развиват и експлоатират разпределителните мрежи за целите на поддържане на качественото електроснабдяване в Европа, докато осъществяват успешен и разходно-ефективен преход."

Асоциациите канят комисар Каньете да участва в тази дискусия и търсят подкрепата му при превръщането на енергийния преход от обещание в практика  въз основа на принципите за сигурност на доставките, устойчивост и ефективност на разходите.

Като европейски асоциации, представляващи оператори на разпределителни системи, те представиха през 2014 г. Декларация, която очертава основните им притеснения и препоръки. По-нататък в откритото писмо е приложен този документ.

Според Декларацията целите 2030 за намаляване на емисиите на CO2, за възобновяема енергия и за енергийна ефективност се изразяват в конкретни задачи на DSO:

   - Интегриране на повече децентрализирани възобновяеми енергийни източници към мрежите на средно и ниско напрежение;
   - Улесняване на взаимодействието и обмена на данни между потребителите на мрежата;
   - Въвеждане на повече интелигентност в мрежата благодарение на ИТ инструменти и подходяща инфраструктура  за пренос на данни

Тези задачи могат да бъдат изпълнени само ако са предприети конкретни действия, за да бъдат дадени на DSO в Европейския съюз достатъчно правомощия, като се адаптират националните регулаторни рамки за мрежите, така че да стимулират инвестициите в интелигентни мрежи. Операторите разчита подкрепата на Европейската комисия в този дебат с националните регулатори.

Въз основа на Декларацията и след преглед на предстоящите политически инициативи за 2030 г., Съобщението относно Енергийния съюз и Съобщението за  пазара на дребно, Пакетът на Юнкер за инвестиции и растеж, Консултацията на CEER относно ролята на DSO, както и по-широкия икономически и политически контекст, DSO изразяватс пет препоръки за мандата на комисар Каньете:

1.    Постигане на целите 2030 чрез по-интелигентни мрежи

Целите 2030 са взаимозависими и изискват силни допълнителни мерки. DSO насърчават комисията да разработи Генерален план за DSO за 2030 и предлагат сътрудничеството си при очертаването на такъв план за постигането на целите за 2030 г., с перспектива към целите на ЕС за 2050 г. Той ще включва по-интелигентни мрежи и интелигентни измервателни уреди (където е рентабилно), управление на данни, засилване на взаимодействието между DSO и операторите на преносни системи, нови енергийни услуги, интеграция на съхранението на енергия, е-мобилността и интелигентните инфраструктури за зареждане. Приканват към подкрепа за по-умните демонстрационни проекти в електроразпределителните мрежи (както на местно, така и на регионално ниво, ако те могат да послужат като добър пример за широко разпространение в ЕС) в рамките на инвестиционния план на Юнкер, както и да се търси потенциална синергия с други свързани мрежови индустрии.

2.   Отчитане ролята на операторите на електроразпределителни системи и подкрепа за разширен инструментариум

Операторите на преносни системи бяха изложени на по-голяма трансформация през последното десетилетие. Сега DSO – изправени на свой ред пред енергиен преход  - предприемат първите стъпки в адаптирането на системите си. Според Съвместния изследователски център на Европейската комисия, 60% от средствата, инвестирани в научни изследвания и демонстрационни проекти за интелигентни мрежи, идват от DSO. Сега регулаторната рамка следва да даде възможност и стимули за DSO за въвеждането в по-големи мащаби на нови технологии и оперативни инструменти.


 3.  Възползване от разпоредбите на Третия пакет и привеждането му в изпълнение, без забавяне

DSO призовава ЕК да приложи Третия пакет в пълна степен като по този начин се осигури по-голяма яснота за бъдещите роли и отговорности  на DSO. По-специално - за прилагането на тези разпоредби, които дават на DSO възможността да инвестират в интелигентни решения и управление на своята мрежа по най-ефективния начин.


4.   Вътрешният енергиен пазар изисква общи принципи за DSO при зачитане на субсидиарността

С енергийния преход DSO се придвижиха към по-централно място включително в контекста на Вътрешния енергиен пазар. Действително, физическата взаимосвързаност е в основата на Вътрешния енергиен пазар, но тя прогресивно се допълва от нови пазарни механизми и нов набор от правила относно пазара на дребно. DSO са неутрални посредници на пазара, които могат да допринесат за създаването на възможности за потребителите да управляват данните си по ефективен начин, предоставяйки ги на разположение на иновативни доставчици на услуги на пазара по един недискриминационен начин, но също и посредством сертифицирането и валидирането на доставката на услуги за гъвкавост.

5.  Постигане на целите за 2020 и 2030 посредством стабилна инвестиционна рамка

Планираното навлизане на възобновяемата енергия и по-голямото разнообразие при оферирането и доставката на електрическа енергия непременно трябва да върви ръка за ръка с развитието на преносната и разпределителната мрежа, а също така и с иновации в сферата на услугите и по-интелигентните мрежи. DSO асоциациите призовават Комисията и институциите на ЕС да допринесат  за инвестиционна рамка за разпределението на  електрическа енергия, която може да отприщи един успешен енергиен преход. По-специално, те препоръчват разходно-ефективен подход спрямо инвестициите, базиран на отвореност за конкурентни решения, чрез стабилно и отворено към бъдещето регулиране чрез стимули.


В заключение базираните в Брюксел Европейски асоциации, представляващи DSO, настояват за по-задълбочена дискусия с Комисията по тези въпроси и декларират готовността си за сътрудничество с ЕК с цел превръщането на енергийния преход от обещание в практика.

зазов пазар
електроенергиен пазар
операторите на разпределителни системи
ЕК
европейската енергийна система
По статията работи:

Галина Александрова