НАЧАЛО » анализи

Петте стълба на енергийната политика на новата Европейска комисия

Европа може да постигне сигурни доставки на електрическа енергия на конкурентни цени за потребителите и да управлява успешната декарбонизация на икономиката само ако електроенергийният сектор стане отново "инвестируем" , според EURELECTRIC

fb
3E news
fb
19-11-2014 09:32:00
fb


 Анализ на Института за енергиен мениджмънт (ЕMI)


Асоциацията на европейските електроенергийни компании (EURELECTRIC) е доволна да види, че сред фокусите на новата Европейска комисия са енергийните въпроси. Това може да се превърне в основа на по-силна и по-ефективна енергийна политика на Европейския съюз, гарантираща енергиен преход на достъпна цена.

Позицията е на президента на EURELECTRIC Йоханес Тийсен, изразена в писмо на Президента на EURELECTRIC Йоханес Тийсен до вицепрезидента на ЕК по въпросите на Енергийния съюз Марош Шефковиц.

Сигурните доставки на електрическа енергия на конкурентни цени за потребителите са предпоставка за икономическия растеж и конкурентоспособността на Европа. Европа може да постигне тези цели и да управлява успешната декарбонизация на икономиката само ако електроенергийният сектор стане отново "инвестируем". Вярно е, че предизвикателството е огромно: според МЕА до 2020 г. са необходими не по-малко от 1 трилион евро инвестиции.

Важно е да се дефинират ясно същността и целите на Енергийния съвет още от самото начало. За да се подобри инвестиционният климат, действията на Комисията трябва да бъдат основани на следните два принципа:

   - изграждане на интегрирания енергиен пазар и на физическата инфраструктура, която той изисква;
   - впрягане на пазара и конкуренцията за постигане на енергийните цели по последователен и ясен начин както на национално, така и на европейско ниво.

По този начин концепцията за Енергиен съюз ще послужи за възобновяване на възможностите на страните-членки да координират националните си политики и да обединят ресурсите си за постигане на разходно-ефективен и пазарно-базиран енергиен преход.

Дефинирането на подходящо управление за рамката Енергетика и климат 2030 ще бъде ключово. Като отбелязва петте стълба на енергийната политика, посочени от Марош Шефкович по време на изслушването му от Европейския парламент, EURELECTRIC подчертава:


Стълб 1, “Сигурност, солидарност и доверие”
Европа трябва да разчита основно на пазарните механизми за гарантиране сигурността на доставките. Важно е да се помни, че сигурността не е равнозначна на самодостатъчност, особено схващана като такава на ниво страна-членка. Търговията с енергийни продукти и особено в рамките на вътрешния пазар, трябва да се разглежда като положителна и желана мярка - пазарите са извън всяко съмнение най-доброто средство за гарантиране на ефективно използване на ресурсите и Европа трябва бързо да развие европейска рамка за пазарите на капацитети, започвайки от трансграничното участие в тях.

От гледна точка на външните отношения EURELECTRIC горещо подкрепя ролята на Европейската комисия за разрешаване на газовия спор между Русия и Украйна. За да се намали вероятността за бъдещи проблеми, е важно ЕС да насърчава диверсифициран горивоенергиен микс, използването на местни енергийни ресурси и изграждането на по-силна инфраструктура, особено в страните-членки, които са най-зависими от един единствен източник на газови доставки. Ако възникнат допълнителни проблеми, трябва да влязат в сила пазарните сили. Другите мерки трябва да се прилагат само в изключителни случаи и могат да бъдат допустими и приети само в региони, в които газовите пазари са недостатъчно развити.

EURELECTRIC признава ползите от това ЕС да излъчва единно послание към външните партньори по въпросите на енергийните политики. По-интегриран и по-свързан енергиен пазар ще усили готовността на страните-членки да действат заедно в тази сфера.


Стълб 2. “Завършване на вътрешния енергиен пазар”
Нужно е политическо лидерство, за да се ускори значително прилагането на вътрешния енергиен пазар. Прилагането на целевия модел ще допринесе за конкурентни цени, качество на услугите и постигане на целите на енергийната политика на ЕС на най-ниски цени. Силното управление, включващо всички заинтересовани страни, е същностно за развитието на интегрирани пазари ден напред и в рамките на деня и на балансиращ пазар, както и за развитието, прилагането и преработването на мрежовите кодекси. Те трябва да се случват заедно с инвестициите, необходими за мрежата и междусистемните връзки, за да се гарантира сигурността на доставките и интеграцията на възобновяема енергия на пазара.

EURELECTRIC призовава ЕК внимателно да обмисли позицията си по отношение на пазарите на дребно. Там трябва да бъдат прилагани еднакви правила за всички пазарни участници - както настоящи, така и нови, което ще е от полза за потребителите. Свръхрегулацията, която спъва въвеждането на  иновативни продукти и услуги за потребителите, трябва да бъде избягвана.

Непълното отваряне на някои пазари на дребно в Европа - задържано от бланкетна регулация на цените, която намалява възможностите за избор на клиентите, спъва конкуренцията и задушава иновациите - не позволява на крайните потребители да усетят положителните ефекти от повишената конкуренция на пазарите на едро. Този проблем се влошава от високи (национални) данъци и разходи за подкрепа на различни енергийни и климатични политики, които допълнително разширяват пропастта между ниските цени на едро и растящите цени на дребно. Това разрушава конкуренцията и разколебава инвестиционните решения и трябва да бъде спешно променено.
 
Стълб 3. "Декарбонизация на енергийния микс на ЕС"
Като уважава различията в гледните точки на членовете си, EURELECTRIC като цяло приветства постигнатото споразумение по рамката 2030, особено решението да се постави амбициозната цел за намаляване на парниковите газове в центъра на политиките. Европейската схема за търговия с емисии е разходноефективен механизъм на ниво ЕС за ускоряване на декарбонизацията. Той трябва да бъде спешно укрепен чрез адаптиране на предложението за Резерв за пазарна стабилност и влизането му в действие още от 2017, както и чрез приемане на законодателство, гарантиращо постигането на 40% цел за намаляване на въглеродните емисии до 2030 г. спрямо 1990 г. Допълнително СТЕ трябва да бъде разширена и върху другите сектори, емитиращи въглеродни емисии.

EURELECTRIC вярва, че целта на ЕС за намаляване на парниковите газове има сама по себе си потенциала да стимулира значителни инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Следователно в секторите от СТЕ допълнителните мерки за насърчаване на тези цели трябва да бъдат минимизирани. Мерките трябва да се концентрират основно в секторите, оставащи извън СТЕ. Това може да повлияе върху начините, по които се постигат индикативните ВЕИ цели в секторите от СТЕ и съответно в тези извън СТЕ. Значителният ръст на ВЕИ в електроенергийния микс до 2030 г. води до дълбока трансформация на електроенергийната система.

ВЕИ-подходът в ЕС трябва да бъде разходноефективен, да минимизира пазарните изкривявания и да внимава за сигурността на доставките: ВЕИ трябва да бъдат интегрирани на пазара и към мрежата и страните-членки трябва да са готови да оставят СТЕ да направлява по-нататъшното пазарно навлизане на ВЕИ. Това означава подкрепата да бъде концентрирана върху иновации и развойна дейност и да се избягва субсидирането на зрели ВЕИ след 2020 г., но при това следва да се спазват подписаните вече договори. Мерките трябва да гарантират прозрачност на пазара и предсказуемост за инвеститорите. Всички схеми за подкрепа на ВЕИ очевидно трябва да бъдат в съответствие с изискванията на Насоките за държавна помощ в ЕС.

Стълб 4. "Удържане на потреблението на енергия в ЕС"
Енергийната ефективност е алтернатива за Европа, при която няма губещи. Най-добрият начин за насърчаването ѝ е прилагането на пазарно-базирано ценообразуване на енергията, така че цените напълно да отразяват разходите, а регулираните цени на електроенергията, както и на другите енергийни продукти, трябва да бъдат окончателно премахнати. Конкуренцията между енергийните продукти, използвани за едни и същи цели, трябва да бъде допълнително насърчена. Крайната цел трябва да бъде намаляването на общото енергийно потребление.

Електрификацията на транспорта, отоплението и климатизацията може да подпомогне постигането на тази цел, едновременно с целите за намаляване на CO2 емисиите и за ограничаване на зависимостта от внос на изкопаеми горива от политически нестабилни региони. Трябва да се гарантира, че политиките улесняват, а не подкопават този преход. В това отношение ЕК трябва да ревизира фактора за превръщане на първична енергия в Директивата за енергийна ефективност, който заедно с повишените данъци и такси има зловредния ефект да санкционира и наказва именно нисковъглеродното електропотребление.
 
Стълб 5. "Изследвания и иновации”
Иновациите подкрепят всички горепосочени цели и е необходимо да се направят усилия за насърчаване на иновативните технологии, бизнес-модели и процеси, подпомагащи нискокарбоновия енергиен преход.
Европа трябва да се цели в лидерската позиция в развитието на енергийните тепнологии и на постави ударение върху прехода от изследвания към индустриализация. Демонстрационните проекти за нови технологии трябва да бъдат приоретизирани, включително чрез предложета инициатива NER400.

* Още анализи на енергийна тема можете да намерите на http://www.emi-bg.com

Писмо на Евроелектрик до Енергийния вицепрезидент на ЕК Марош Шефкович

Eurelectric
енергийна политика на новата ЕК
енергиен съюз
Писмо на Евроелектрик до Енергийния вицепрезидент на ЕК Марош Шефкович
конкурентноспособност на икономиката
сигурност на енергийните доставки
достъпни цени на енергията
декарбонизация
По статията работи:

Галина Александрова