НАЧАЛО » анализи

Парламентът прие промените в Закона за енергетиката

fb
3E news
fb
09-05-2019 01:30:00
fb

Народното събрание прие поредните изменения в Закона за енергетиката. Те дават възможност за нова стъпка по пътя на либерализация на електроенергийния пазар. С новите изменения производителите на електроенергия с инсталирана мощност между 1МВ и 4МВ от 1 юли 2019 г. имат възможност за излизане на свободния пазар, което ще осигури допълнителни количества електроенергия на борсата и подобряване на конкуренцията. От 1 юли 2019 г. тези производители ще преминат от преференциални цени към пазарна цена и договор за компенсиране с премия. До 31 август 2019 г. те трябва да подпишат договор за компенсиране с премия с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС), като договорите влизат в сила не по-късно от 1 октомври 2019 г. Досега енергията от тези малки производители се изкупуваше на 100% от обществения доставчик (НЕК) и те на 100% бяха компенсирани от ФСЕС.


Промените ще засегнат общо 372 централи - 12 централи с високоефективно комбинирано производство и 360 централи с възобновяеми енергийни източници. Годишно тези централи общо произвеждат около 1 500 000 МВтч електроенергия.


Според промените, в срок до 31 август 2019 г. производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1 MW до 4 МW на енергийни обекти сключват с Фонд "Сигурност на електроенергийната система" договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната им цена. Договорите влизат в сила не по-късно от 1 октомври 2019 г.


Премията се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.


Фонд "Сигурност на електроенергийната система" уведомява своевременно обществения доставчик за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител, гласят част от променените текстове в преходните и заключителни разпоредби. В тях са уредени и отношенията с ФСЕС,  обществения доставчик, крайни снабдители, борса.


С промените в закона се дава възможност на всички топлофикации с централно топлоснабдяване да подменят съответните си мощности – когенерации, така че да могат те да компенсират топлинната енергия чрез производство на електрическа енергия.


По-рано пред журналисти председателят на комисията за енергетика Валентин Николов коментира, че промените в енергийния закон няма да доведат до промяна на стойността на тока за крайния потребител.


„С решение на Европейския съд бяхме задължени да премахнем таксата за износа на електрическа енергия, понеже вече сме част от Единния европейски енергиен пазар. Махаме това, но по този начин се създават трудности“, каза той, като допълни, че премахването на таксата води до дефицит от 80 млн. лв. (изчисленията на работодателите са за 70 млн. лв. по-точно за ЕСО), които трябва да бъдат компенсирани отнякъде.
Решението е те да не бъдат компенсирани от потребителите, а от производителите чрез увеличаване на таксата за пренос. „Затова правим така, че те да не бъдат компенсирани от потребителите чрез повишаване на цената, а ще бъдат плащани от производителите чрез увеличаване на таксата за пренос“, каза той, като уточни, че КЕВР ще реши каква да бъде тя.


Николов уточни, че това ще доведе до малко поскъпване на цената на електроенергията на борсата. „Очакваме заради това малко поскъпване на цената на електроенергията на борсата“, каза той, като осведоми, че работодателите са информирани за това.
“Ние съответно имаме буфер, т.е. не очакваме вдигане на цената на регулирания пазар, но цената на борсата се очаква да има повишаване“, обясни Николов. „И понеже няма друг начин да се случи това, те са съгласни и сме преценили, че това е добре. Те поискаха да махнем съответно таксата, с която се внася електроенергията, така че да се получат буфери при евентуално покачване на цената. Тоест те вече могат свободно да внасят електрическа енергия“, подчерта Николов.


На практика текстът предвижда, че цените за достъп и/или пренос се дължат от производителите на електрическа енергия, операторите на електроразпределителните мрежи за количеството електрическа енергия за покриване на технологичните разходи по преноса и от крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, освен в определени случаи.

Той обясни,  също така, че с излизането на пазара на малките производители на ток се създават условия за нови инвестиции в когенерации, които, според ЕК трябва да се насърчават от държавите членки. „Но това ще стане чрез търгове и ще бъдат доплащани на преференциалната цена, на която търгът им позволи“, уточни Николов. В новите текстове на закона за енергетика се уточняват и условията за провеждането на търговете, сроковете за преференциални цени и пр.

В измененията се коментират възможностите за монтиране на интелигентна измервателна система на клиенти, подмяна на средствата за измерване, както и възможността от тях за получаване на дистанционен достъп до данните. Подмяната е предвидено да се извършва за срок от 30 дни.
Търговците и производителите на електроенергия трябва да приведат обезпечението си пред ФСЕС в съответствие с новите законови промени.
Промени има и по схемата за задължителни енергийни спестявания. Агенцията за устойчиво енергийно развитие обаче ще трябва да утвърди методика за осигуряване на необходимото финансиране на схемата за задължителни енергийни спестявания.

 

Вижте още на: https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2579/reports/ID/10258

Закон за енергетиката
Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ВЕИ
КЕВР
Народно събрание
комисия по енергетика
ФСЕС
интелигентна измервателна система
По статията работи:

Маринела Арабаджиева