НАЧАЛО » анализи

НЕК се сбогува с мрежата, а ЕСО я придоби

В резултат на преструктурирането ЕСО ще получи от НЕК дълготрайни материални активи на стойност 2, 1 млрд.лв, но заедно с тях и нетекущи (дългосрочни) задължения от 277, 3 млн.лв.

fb
3E news
fb
13-01-2014 04:47:00
fb

Институт за енергиен мениджмънт

Непосредствено преди коледно-новогодишните празници Държавна комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) публикува Решение № Р-205 от 18.12.2013, с което разреши корпоративни преобразувания, засягащи Националната електрическа компания (НЕК) и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и направи съответните промени в лицензиите на двете дружества, свързани с дейностите по пренос на електрическа енергия и управление на електроенергийната система.

Преобразованията са свързани с отделяне на мрежови активи от НЕК и прехвърлянето им заедно със свързаните им права и задължения към ЕСО. Необходимостта от тези действия произтича от Закона за енергетика и ангажиментите на страната за транспонирането и изпълнението на изискванията на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия за отделяне на преносните системи и операторите на преносните системи (вж. по-подробно в края на статията).

Във връзка с изпълнението на изискванията на ЗЕ за правно, организационно и финансово отделяне и преструктуриране на дейности, свързани с производството, преноса и управлението на електроенергийната система Националната електрическа компания е подала заявление през месец ноември 2013, с което е поискала от ДКЕВР издаване на разрешение за преобразуване чрез отделяне като част от имуществото на НЕК преминава към съществуващо дружество, а именно Електроенергийния системен оператор, който следва да стане негов правоприемник. Имуществото, което е обект на прехвърляне към ЕСО, представлява съвкупност от права и задължения, свързани с дейността „пренос на електрическа енергия“. Предвид преобразуванията, които настъпват в структурата на НЕК, в заявлението си до ДКЕВР компанията е поискала и прекратяване на лицензията за пренос на електрически енергия. Поради необходимостта от синхрон на действията за преобразуване между двете предприятия и дейностите, които те осъществяват съобразно издадените им до момента лицензии, едновременно със заявлението на НЕК, от своя страна ЕСО също е подало заявление за прекратяване на лицензията за управление на електроенергийната система и издаване на лицензия за пренос на електрическа енергия за срок от 35 години.

Прекратяването на лицензията за управление на електроенергийната система не означава отпадане на отговорностите на ЕСО за нейно управление. Със законовите промени от 2012г. на територията на страната се издава само една лицензия за дейността „пренос на електрическа енергия“. Преносът на електрическа енергия се осъществява от оператора на електропреносната мрежа, получил лицензия за пренос на електрическа енергия. На лицето, на което е издадена лицензия за пренос на електрическа енергия, не се издава лицензия за друга дейност, подлежаща на лицензиране по ЗЕ, освен лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия.

В решението си ДКЕВР разрешава преобразуването на ЕСО и НЕК и взема съответните решения за прекратяване на лицензии и издаването на нова лицензия като същите влизат в сила от датата на вписването на преобразуването в търговския регистър.

Съгласно информацията от публикуваното решение на ДКЕВР става ясно, че тези имуществени преобразувания няма да доведат до промени, свързани съответно с намаляване или увеличаване на капитала на НЕК и ЕСО. Към момента Българският енергиен холдинг е 100% собственик от акциите на преобразуващите се дружества, чийто размер на капитала съответно на НЕК е 1 063 766 192 лв, а на ЕСО -  66 042 523 лв. Съгласно решение на собственика на капитала относно задължения след преобразуването, ЕСО следва да управлява преминалото върху него имущество отделно от своите активи и пасиви за срок от 6 месеца от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър в изпълнение на разпоредбите на Търговския закон.

В заявлението за даване на разрешение за преобразуване е приложено описание на имуществото, правата и задълженията, предмет на отделянето, свързани с дейността „пренос на електрическа енергия“. Освен ДМА като подстанции, прилежащи административни сгради, разпределителни уредби, електропроводи, земя, ограничени вещни права и сервитути, оптична мрежа и средства за търговско измерване, в имуществото обект на прехвърляне са включени договори за присъединяване на големи производители, договори с електроразределителни дружества, договори за пренос на електрическа енергия и др.

В резултат на преструктурирането ЕСО ще получи от НЕК дълготрайни материални активи на стойност 2,1 млрд.лв, но заедно с тях и нетекущи (дългосрочни) задължения от 277,3 млн.лв.

Очакваните търговски вземания, които ще бъдат записани в баланса на ЕСО от НЕК са в размер на 60 млн.лв, а текущите краткосрочни задължения - 64 млн.лв.

В следствие на преструктурирането, работниците и служителите на НЕК, чиито трудови функции са пряко свързани с изграждането, поддържането и обслужването на електропреносната мрежа, ще преминат на работа в ЕСО.

От информацията предоставена от ЕСО на ДКЕВР става ясно, че дружеството очаква да завърши 2013 г. на загуба от 4,8 млн.лв. Въпреки този очакван финансов резултат от ДКЕВР са на мнение, че финансовото състояние на дружеството ще бъде стабилно през 2014-2018 г. и операторът ще може да инвестира в преносната мрежа, съгласно направената прогноза. Прогнозата на дружеството обаче включва и среден ръст на цените от 4,23%, с което се цели осигуряване на необходимите приходи за осъществяване на дейностите по лицензията и осигуряване сигурността на снабдяването с електрическа енергия в страната, но ценовата политика, която регулаторът провежда от март 2013 до момента е в противоположна посока и е насочена към намаляване на цените и редуциране на приходите на мрежовите компании (научи повече).

__________________________________________________________________________________

Контекст

Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия допуска три модела на отделяне, чрез които може да бъде постигната онази независимост на операторите на преносната мрежа, при която се осигурява ефективен и недискриминационен пазарен достъп за всички участници на електроенергийния пазар. Прилагането на ефективно отделяне следва да бъде съобразено с принципа на недискриминация между публичния и частния сектор.

Нека да припомним трите модела, между които държавите - членки могат да избират:

1) модел „Отделяне по собственост“ – собственика на оператора и мрежата е различен от собственика на дружества, извършващи услуги по производство и снабдяване;

2) модел „Независим системен оператор“ - собствеността върху преносната мрежа е на вертикално интегрираното предприятие, което извършва дейности по производство и доставка, а юридическо лице, извън вертикално интегрираната компания изпълнява функциите на преносен оператор

3). модел „Независим преносен оператор“ (НПО) – преносният оператор и мрежовите активи са обособени в отделно юридическо лице в рамките на вертикално интегрирано предприятие, което осъществява функции по производство и доставка.

Според действащо българско законодателство избраният модел на преструктуриране е Независим преносен оператор, съгласно който Електроенергийният системен оператор следва да притежава мрежовите активите и да осъществява оперативни дейности по управление на електроенергийната система. Едноличен собственик на капитала на ЕСО е Българският енергиен холдинг (БЕХ), който по смисъла на т.3а от Допълнителните разпоредби на ЗЕ и чл. 2 т.21 от Директива 72/2009/ЕО е вертикално интегрирано предприятие. Вертикално интегрирано предприятие (ВИП) е всяко енергийно предприятие, което освен пренос извършва също и дейности по снабдяване и/или производство.

Предвид практиката на ЕК за сертифициране по модела на НПО основни въпроси, които се повдигат, е степента на изпълнение на чл.17 1 (в) от Електрическата директива, предвиждащ специфични изисквания към договарянето на услуги между вертикално интегрирано предприятие и НПО. Тъй като НПО следва да бъде автономен и независим от другите подразделения на ВИП, договарянето на услуги между компании във ВИП и НПО е забранено от Директивата. Само при определени обстоятелства е допустимо изключение от общата забрана и то следва да се тълкува тясно и само, когато тези договори са сключени с оглед първостепенните интереси като сигурност и надеждност на преносната система и съответно не съществува друго дружество, което да ги предостави, освен ВИП. В допълнение, в случай на допускане на изключение следва сделките между оператора и вертикално интегрираното предприятие да се извършат по начин, който не води до крос-субсидиране.

Корпоративната идентичност на НПО също така следва ясно да бъде отграничена от тази на ВИП. Друг основен момент при сертифицирането е доказването на независимост на управителните органи на НПО от ВИП.

Допълнителна информация за състоянието на дружествата в енергетиката можете да намерите тук.

ЕМИ
ЕСО
отделяне
НЕК
По статията работи:

Георги Велев