НАЧАЛО » анализи

НЕК да стане холдинг с 34 самостоятелни търговски дружества, предлага Българският енергиен и минен форум

Правителството да покани на разговори операторите на AES Гълъбово и ContourGlobal, без предварителни условия, за определяне на взаимно-изгоден формат и принципи за промени в дългосрочните договори за изкупуване на енергията от тях (адаптация на модела при

fb
3E news
fb
14-10-2014 01:31:00
fb

 

Състоянието на българската енергетика е изключително тежко и спешно трябва да бъдат предприети адекватни действия за реанимирането й. Това се казва в позиция на Българския енергиен и минен форум/БЕМФ/, разпространена до медиите.

Какво (не) се случи в сектора през последните години

Като един от проблемите от организацията посочват неефективните и грандомански проекти, за които през последните години държавните компании в сектора похарчиха огромни средства, които няма да бъдат възстановени. " На фона на тежката декапитализация на отрасъла, държавното управление на енергетиката даде зелена светлина на нови, недоказали ефективността си големи инвестиционни проекти с публични средства, които ще подкопават стандарта на живот в България за десетки години напред", се казва в програмата на БЕМФ за стабилизиране на енергетиката.

Всички управленски нива в енергетиката от години са обект на политически назначения, което лишава отрасъла от компетентно управление и прекъсва линията на приемственост между политики и решения. Неуправляемо нарастнаха и продължават да растат загубите на НЕК без това да предизвиква изводи и планиране на структурни или радикални оздравителни мерки, сочат още енергийните експерти.

Те подчертават факта, че държавната компания Булгартрансгаз, която отговаря за транспортирането на природния газ и за поддържането и развитието на загопреносната мрежа, "е в тежко техническо състояние с риск за транзита на природен газ през България за съседни страни, което ще струва заплащане на сериозни неустойки по договорите в случай на неизпълнението им".

„Топлофикация София“ продължава да бъде нереформирано дружество с пълно отсъствие на пазар и конкуренция и логично се движи към фалит след неизбежната либерализация на пазара и последващите ефекти от нея, сочат още от БЕМФ.

Организацията набляга на факта, че продължава поддържането на непрозрачност относно икономическите параметри на дейността на държавните дружества в рамките на БЕХ. Практиката е тяхното управление да се осъществява без наличие на бизнес планове и зададени целеви търговски параментри, включително и за инвестиционните им програми, сочат експертите.

Те поставят акцент и върху една системна слабост в българската енергетика - липсата на независимост на държавния енергиен регулатор. "родължава намесата на държавата в работата на ДКЕВР и в споровете между независими търговски дружества в отрасъла – това не само че противоречи на търговските практики, но и възпрепятства въвеждането на пазарните механизми в сектора", се казва в позицията на БЕМФ.

От УС на организацията подчертават още: "Упорито и целенасочено се води погрешна социална политика с поддържане на необосновано ниски цени на електроенергията и топлоенергията, което и крайните потребители оценяват като евтин и рисков PR, който облагодетелства основно големите консуматори на енергия в домакинствата, но вреди на икономиката. Социалната политика следва да върви ръка за ръка с мерките за оздравяване на отрасъла, така че да се осигурява солидарност за нуждаещите се, но и достатъчно приходи в системата за осигуряване на нормалната й работа;

По мнението на експертите, на включването в мрежите на нови възобновяеми генериращи мощности, без енергийната система да има техническа готовност за интегрирането и диспечинга им, се противодейства с мерки, които Конституционния съд със сигурност ще определи като незаконни, а Административния съд ще ги отмени.

"Подължава напречното субсидиране на топлофикации и заводски централи чрез задължително изкупуваната произвежданата от тях електроенергия,доколко те са високо ефективни не се оценява адекватно", се казва още в позицията.

 

Какво да се прави

Няколко пъти през последните  месеци управителният съвет на организацията, която обединява водещи компании и експерти в енергетиката и в минно-добивната промишленост, поставя въпроса за трудностите в сектора и за необходимостта от бързи мерки за намаляването на негативните ефекти от тях. В последното си съобщение обаче от БЕМФ алармират, че състояние на бранша изисква вече наистина неотложни тежки и непопулярни мерки.

Според организацията вече е крайно належащо Енергийният борд да отговори на въпроса „Има ли и каква е стратегията за решаване на задълбочаващата се криза в енергетиката, освен повишаване на цените“. А също така да бъде изготвена обща стратегия за решаване на кризата,на базата на анализа и оценката на извършените одити на част от производителите на зелена енергия от предишния състав на ДКЕВР, както и на проверки на макроикономическите показатели на всички енергийни дружества, участващи на регулирания пазар, и определяне на тежестта им в ценообразуването на микса на електроенергията. Според авторите на предложението, резултатите от всички тези одити трябва да бъдат публични.

УС на БЕМФ препоръчва конкретни мерки за оздравяване на енергетиката, които да реализира новото правителство в периода 2014-2106 г.:

Мерки група А. Планиране на радикална оздравителна програма, разработена от компетентен екип от специалисти по кризисен мениджмънт на база на получен кредит от политическите сили, отказ от популизъм и широка дискусия в обществото за неизбежността от тези мерки.

Целтта на тези мерки е постигане на оздравяване, но не за сметка на отнемане от едни участници (включително от потребителите) и предоставяне на други. Оздравяването ще е ефективно при осъществяване на политика за балансирано управление на приходите и разходите при всички участници на пазара, се сочи в програмата.

Предлаганата политика трябва да включва като минимум:

1) Експресни одити на всички дружествата в системата на енергетиката по макропараметри – активи и структура на капитала, структура на приходи/разходи, задължения и матуритет на кредитите, дължими плащания от партньори в системата.

2) Преструктуриране на НЕК в холдингова структура с обособяване на 34 самостоятелни търговски дружества: НЕК инвестиции, НЕК електропроизводство, НЕК-обществен доставчик, НЕК-търговия, което ще „изсветли“ структурата на разходите на НЕК и ще позволи да бъдат намерени ефективни пазарни модели за оздравяването му. (НЕК има лицензия за обществена доставка на електрическа енергия; лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ; лицензия за търговия с електрическа енергия; лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция)

3) Регулаторен одит на документацията на ВЕИ с мощност над 200 kW и групирането им в няколко групи за последващи анализи.

4) Подготовка на ЗИД на ЗЕВИ за промени в нормативната база за участие на ВЕИ в националния електроенергиен баланс и определяне на новите политики за взаимно изгодни и обществено приемливи промени

5) Анализ на планираните и в ход нови значими инвестиционни проекти на база подписаните договори, придружени с финансово-икономически и рискови анализи, като влагането на публични средства в тях и участието на държавни фирми бъде замразено до излизане на отчетите с резултатите.

 6) Покана за разговори с операторите на AES Гълъбово и ContourGlobal на правителствено ниво, без предварителни условия, за определяне на взаимно-изгоден формат и принципи за промени в дългосрочните договори за изкупуване на енергията от тях (адаптация на модела приложен в Полша и Великобритания на “striking” price)

 7) Реализиране на мерки и прилагане на нова актуализирана система за социално подпомагане и омекотяване на ефекта от повишенията на цените на електроенергията за бита - нова система за преатестиране и подпомагане на социално слабите в енергийно отношение домакинства.

Мерки група Б. Свързани с пазара, баланса на мощности и новата енергийна стратегия

- Компенсиране на критичното изоставане по „Пътна карта за удължаване на експлоатационния срок на блокове 5 и 6“, създаващо сериозна опасност от провал на този проект, особено за 5-ти блок.

- Анализ на инвестиционните проекти с национално значение - доставка на роторни багери за Мини Марица Изток, проекти за интерконекторни връзки за газ и за електрическа енергия, подписаните в последната година дългосрочни договори и договори за покупки и продажби на активи в нарушение на ЗОП и други правила.

- Обективен външен анализ на резултатите от досегашната работа на балансиращия пазар и разпределението на разходите, свързани с неговата работа, както и на наличието на ограничителни условия за участниците на пазара на електроенергия и природен газ.

- Присъединяване на страната ни към някоя от работещите борси в района.

- Разработване на пътна карта за изпълнение на задълженията на страната по 3-тия либерализационен пакет

- Анализ на целесъобразността и законноста на обявените обществени поръчки в диапазона на изискванията за открити конкурси в системата на БЕХ;

- Анализи на структурата за износ на електроенергия и одит на дружествата-участници

- Разработване на „Концепция за енергийна стратегия на България“ - база на бъдещата „Енергийна стратегия на България“, с отчитане на: новите технологии, които ще се появат на пазара след 2020 г., националните интереси, новите политики за енергийно планиране и развитие на региона и ЕС, както и бъдещото изграждане на общ енергиен пазар в региона.

Мерки група В. Законодателни промени

Подготовка на радица ЗИД на ЗЕ и ЗИД на ЗЕВИ за:

- Подготовка на промени в законодателството осигуряващи отказ от политически назначения в управителните органи на държавните дружества и избор на управленски екипи чрез конкурси въз основа на доказан опит и предложени програми за оздравяване и развитие (бизнес планове).

- приложение на нова система за избор на Председател и членове на ДКЕВР, повишаване на административния й капацитет и разработване на нов устройствен правилник. Постепенно редуциране на регулаторната дейност на ДКЕВР до естествените монополи, нововъзникващи дейности и нови приложни технологии.

- регламентиране дейността на Обществен съвет (Енергиен консилиум) към ДКЕВР с широко участие на външни експерти и НПО с разширени правомощия.

- създаване на Фонд за преструктуриране на енергетиката с различни групи целеви дългови книжа, грантове от международни финансови институции и средства от ЕС.

- Гарантиране на реален прироритет на политиката за енергийна ефективност, включително чрез повишаване статута на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

- Вменяване на нови задължения на държавата по финансиране на мерки за енергийна ефективност и енергийни спестявания в държавните предприятия и ведомства.

- Даване на приоритет на „кръговата икономика” и на „локалните” системи при програмиране на грантовите схеми за България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3. Замразяване на всички инвестиционни проекти с публични и държавни средства до доказване на целесъобразвостта им от международен одит, с изключение на ремонтните и неотложни инвестиционни програми;

2.4. Апликация от страна на Правителството за стабилизационен заем от минимум 200 млн.евро от Световната банка за реформи и финансова

стабилизация на енергийния сектор (Албания вече получи такъв кредит от $150 милиона, обявено в прес-соъбщение на Световната банка от 30.09.2014г). Този кредит, обаче ще бъде предоставен на България само след предоставяне на обща стратегия за решаване на кризата и конкретната програма за действия.

2.5. Преатестиране на социално слабите в енергийно отношение домакинства и стартиране на предоставяне на помощите от началото на новия отоплителен сезон.

2.6. Мерки за оздравяване ( първоначално „изкуствено дишане“) на НЕК, преди следващите решения за повишаване на цените:

- Преструктуриране на НЕК в холдингова структура по притежаваните лицензи: НЕК инвестиции, НЕК електропроизводство, НЕК износ, НЕК краен снабдител

-„Изсветляване“ на финансовите показатели на отделните дружества и изготвяне на програма за оздравяване – продажби на неоперативни активи, на доставено и неизползвано оборудване, на други.

- Оценка за ефективността от въвеждане на допълнителна такса „задълженията към обществото“ от всички производители на електроенергия и насочването й към фонда за социално подпомагане на социално слабите домакинства.

2.7. Провеждане на структурна и пазарна реформа в сектора на производство на зелена енергия:

- Групиране на производителите по мощност, тип , икономически характеристики и кредитни задължения

- Съвместно с представителите на сдруженията изготвяне на средносрочна програма (до 2 години) за преминаване:

а) от feed-in tariff договори – в договори за изкупуване на енергията с договаряне на индивидални цени, услуги предоставяни от двете страни и срокове,

б) или нов формат на договорите и преминаване към зелени сертификати

2.8. Покани за преговори по предоговаряне на дългосрочните договори без предварителни условия, с цел постигане на консенсус между страните и при съблюдаване на постигнатите резултати от други страни-членки на ЕК (двукомпонентни цени, предоставяне на права за директен експорт, рефинансиране, въвеждане на универсани квоти за производство и други )

3. Министерство на икономиката и енергетиката да подготви няколко законодателни промени в ЗЕ и ЗВИЕ за решаване на критични въпроси в енергетиката, които да бъдат внесени в първите дни от работата на новото Народно събрание. БЕМФ има готовност да предложи проекти на тези документи на концептуално ниво, въз основа на единна стратегия, приета с консенсус от НС.

4. Министерство на икономиката и енергетиката и БЕХ да предприемат незабавни мерки за компенсиране на критичното изоставане на програмата за удължаване на експлоатационните лицензи на блокове 5 и 6, дейността по която е подценена и ситуацията се оценява като критична.

5. Да се предприемат незабавни мерки за трансформиране на находище Галата в газохранилище и терминал за сгъстен природен газ, което ще повиши сигурнастта на доставките на природен газ.

6. МИЕ да предприеме незабавни действия за финансово обезпечаване на адекватна ремонтна програма на газопреносната мрежа с цел осигуряване на безавариен транзит през страната на природен газ към съседни страни.


БЕМФ
програма за оздравяване на енергетиката
законодателни промени
мерки за анализ и оценка на състоянието и ефективността на енергийните дружества
По статията работи:

Галина Александрова