НАЧАЛО » анализи

МАЕ: Световните инвестиции в енергетиката през 2016 г. са спаднали с 12%

fb
3E news
fb
11-07-2017 11:59:00
fb

Инвестициите в енергетиката в света през 2016 г., както и година по-рано са спаднали и са в обем от 1,7 трлн. срещу 1,8 трлн. долара през 2015 г. Това се казва в годишния доклад на Международната агенция по енергетика -  World Energy Investment.

http://www.iea.org/newsroom/events/publication-world-energy-investment-report-2017.html

В реално изражение (по изчисления според курса от 2016 г.) понижението на показателя за инвестиции е 12%. Основен двигател на динамиката е нефтогазовият сектор.
„Ръстът на инвестициите в енергийната ефективност на ниво от 9% и на ниво от 6% - в мощности се компенсира от продължаващото намаление на инвестициите в посока  upstream (геоложки проучвания и добив) в нефтогазовия сектор, които намаляват почти с 25% и в електрогенерациите, където понижението е 5%“, се казва в доклада.

Основна причина за намаляването на инвестициите е свиването на капиталовите разходи за единица продукт за сметка на повишаването на тяхната ефективност.

„Нефтогазовите компании са подобрили ефективността на капиталовите и оперативни разходи до такава степен, че това може да се нарече структурен пробив в сравнение с миналото. Напредъкът в областта на технологиите и управлението на проектите намалява разходите в слънчевата и вятърната енергетика, което води до по-ниска стойност договорите за електрически мощности. Забавянето на сондиранията, свиването на електрическите мощности, работещи на изкопаеми горива също имат принс“, се отбелязва в доклада.

Електроенергетиката изпреварва нефта и газа

Нефтогазовият сектор през 2016 г. отстъпва първото си място по обем на инвестиции на електроенергетиката, въпреки че продължава да заема две пети от общия обем от световни инвестиции в енергетиката.

„Секторът на електроенергетиката изпреварва сектора на енергоснабдяването на базата на изкопаеми горива. За пръв път в историята през 2016 г. този сектор става голям получател на инвестиции“, се казва в доклада на МАЕ.
Това се случва, независимо от понижението на инвестициите в сектора на електроенергетиката с 1%    до 718 млрд. долара. Освен това нарастването на инвестициите в електроенергетиката частично се компенсира от свиването на инвестициите в електрогенерациите с 5% до 441 млрд. долара. Голяма част от понижението на средствата в електрогенерациите се дължи на слабите инвестиции в централите на въглища. МАЕ смята, че те са стигнали своя пик през 2015 – 2017 г.

На общият резултат се отразява и понижението на инвестициите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), поради по-малкия брой на пуснати в експлоатация хидроенергийни и вятърни централи от една страна и от друга подобряването на ефективността на разходите. Показателят спада с 3% - до 297 млрд. долара. Въпреки това ВЕИ остават най-големия получател на инвестиции в сектора на електроенергетиката.


Инвестициите в нефтогазовия сектор спадат с 26%, до 650 млрд. долара. Това се случва на фона на намаляване на разходите по посока upstream и забавянето на сондажната активност.
„През 2017 г. разходите по посока upstream трябва леко да се повишат, с 3% в реално изражение, благодарение на увеличението на показателя с 53% при добива на шистов петрол в САЩ и стабилността на разходите в Близкия Изток и Русия“, се казва в доклада.

Инвестициите в енергийна ефективност са се увеличили с 9%, като съставляват 231 млрд. долара. „Правителствата на страните са продължили да стимулират придобиването на по-енергоефективно оборудване и битова техника, а също така и в обновяването на сградите“, констатира МАЕ.

Инвестициите в мощностите за производство на втечнен природен газ (LNG) са спаднали до 25 млрд. долара. Пикът от 35 млрд. долара е постигнат в годините 2014 и 2015 г. Обемът на търговия с LNG в същото време е достигнал до нов рекорд, като се е увеличил с 10% - до 353 млрд. куб м. Основни купувачи са Китай и Индия. МАЕ отбелязва, че готовността на света за доставка на LNG е достатъчна, но ценовата конюнктура като цялостно състояние на пазара на газ засега кара производителите и купувачите да са в позиция на изчакване.

Инвестициите в тръбопроводни проекти са спаднали с 15% - до 130 млрд. долара. В частност за Русия това ниво е 5 млрд. долара. Причина по направлението upstream в нефтогазовия сектор е ситуацията, сочеща за намаляването на необходимостта от нови тръбопроводи. От агенцията отбелязват, че инвестициите в морски газопроводи, включително за проекти в Близкия Изток и Русия са били с по-голяма устойчивост, за разлика от наземните тръбопроводи при създалата се ситуация.

Големите инвеститори

Най-голям инвеститор в енергетиката през 2016 г. остава Китай. Дела на страната в общия обем на световните инвестиции съставлява 21%. Основната част от средствата са били насочени към проекти в нисковъглеродната енергетика, електроенергетиката и енергийната ефективност.

В частност Китай е и най-големият купувач на електромобили (340 хил. броя). Общо в света през миналата година са били продадени от порядъка на 750 хил. електромобила, което е с 38% повече от предходната 2015 г.
МАЕ смята, че такъв обем на продажбите ще намали необходимостта на транспортния сектор от петрол с 0,02%, или с 10 хил. барела на ден, но ще увеличи нуждата от електроенергия с 1 тераватчас.

Дела на САЩ в инвестициите в енергетиката нараства до 16%, като страната се нарежда на второ място в света. Трето място се пада на Индия, където инвестициите в енергетиката са скочили със 7% през 2016 г.

В Европа инвестициите в енергетиката са спаднали с 10% заради ВЕИ. Въпреки това Европа остава един от най-големите инвеститори в енергийната ефективност, като голяма част от средствата се насочват в посока обновяване на сградите.

Източници на финансиране

Повече от 90% от общия обем инвестиции в енергетиката през 2016 г. са били за собствена сметка на самите инвеститори. Дела на проектното финансиране остава малко, но неговото значение се увеличава за проектите, свързани с електрогенериращи мощности, особено ВЕИ.
Дела на държавите в инвестициите в енергетиката остава високо – 42% от общия обем.
В значителна степен това е свързано с нарасналата роля на държавните предприятия в електроенергетиката, което се отнася в най-голяма степен за Китай. Националните нефтени компании играят много голяма роля при разходите за добив на нефт и газ, а дела им през 2016 г. се увеличава до 44% от 39% през 2011 г.

Последствия

Намалението на глобалните инвестиции в енергетиката със 17% от 2014 г. засега не е повод за безпокойство за енергийната сигурност в краткосрочно бъдеще, смятат от МАЕ. Омекотяващ ефект върху ситуацията оказва и излишъка от енергоснабдяващи и електрогенериращи мощности на някои пазари, а също така намаляването на издръжката в много от секторите в енергетиката.

„Намаляването на активността на нефтогазодобивните компании по посока upstream и вземането на инвестиционни решения за по-малки средства в сектора на електрогенерациите са сигнал за потенциални рискове през следващите години“, коментира МАЕ.
Според агенцията, държавите и пазарът трябва да работят съвместно, за да подпомагат инвестициите, които са необходими за удовлетворяване на прогнозираното бъдещо търсене на енергия.

МАЕ
инвестиции в електроенергетиката
нефтогазов сектор
Енергийна ефективност
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева