Лондон със Стратегия за чист растеж: Целта е отрицателни емисии от енергетиката през 2050-та

Великобритания се нарежда сред най-успешните държави в развития свят по отношение на растеж на икономиката и едновременно с това спад на емисиите на парникови газове

Прогнозни и отчетни данни за емисиите от енергийния сектор
Източник: The Clean Growth Strategy/ EMI
8 Виж всички снимки

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /EMI/

"Преходът към чист икономически растеж е една от най-големите индустриални възможности на нашето време. Стратегията ще подкрепи Великобритания в решимостта ѝ да сграбчи тази възможност".

В началото на месец октомври правителството на Обединеното кралство публикува Стратегия за чист растеж. Целта на документа е да посочи политиките, механизмите и инструментите, необходими за да се намалят емисиите на парникови газове, да се увеличи ефективността и да се намалят средствата, които домакинствата и бизнесът отделят за закупуването на енергия в страната.

Според документа възможностите за хората и бизнеса в страната ще са големи. Нисковъглеродната икономика може да доведе до 11% растеж годишно за периода 2015-2030, четири пъти по-бърз растеж в сравнение с прогнозите за растеж на икономиката при обичайните условия.

Великобритания се нарежда сред най-успешните държави в развития свят по отношение на растеж на икономиката и едновременно с това спад на емисиите на ПГ.  Спрямо 1990 г. страната е намалила емисиите с 42%, докато икономическия растеж се е увеличил с две-трети, което означава, че емисиите са намалели по-бързо в сравнение с която и да е друга държава от групата на Г7 и същевременно Великобритания запазва лидерство по отношение на растежа на националния доход за този период.

През 2016 г. 47% от електроенергията на Великобритания е от нискоемисионни ресурси-почти двойно увеличение спрямо нивото от 2010. Домовете и бизнес-сградите на Великобритания са станали по-ефективни по отношение на начина, по който се използва енергията, което също допринася за намаляване на емсиите, но също така и за намаляване на енергийните сметки: средното потребление на домакинство е намаляло с 17% спрямо 1990. Англия успява да рециклира почти 4 пъти повече отпадъци спрямо 2000 г.

Новата индустриална стратегия на Великобритания включва 50 основни мерки в различни сектори на икономиката, които да допринесат за преминаване към нискоемисионна икономика през следващите 30 години.  

В новата индустриална стратегия Великобритания предвижда да остане в Европейската схема за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) и след напускането на ЕС. Страната е отчела, че излишъкът от квоти емисии на СТЕ на ЕС е довел до спад на цените на емисиите и понастоящем предоставя слаби стимули за нискоемисионни инвестиции. В резултат на това Обединеното кралство въвежда през април 2013 допълнителна схема “Carbon price support”, която действа като надбавка върху цената от схемата за търговия с емисии по отношение на участниците в енергийния сектор.

Коефициентът на емисионна интензивност на Великобритания към момента е 270  тона/млн. британски лири, което е спад от близо 2,7 пъти спрямо 1990 г. До 2032 този коефициент трябва да достигне до 100  тона/ млн. британски лири, за да може да изпълни целите, заложени в стратегията.

Емисиите от бизнеса и промишлеността съставляват около 25% от емисиите на Обединеното кралство като 2/3 от емисиите от промишлеността произтичат от малко на брой енергоинтензивни отрасли (предприятия за производство на стомана, предприятия от химическата индустрия и др.). Бизнесът и промишлеността са основни потребители на електроенергия с дял над 50% от потреблението в страната.

Според анализите на правителството, около 6 млрд. британски лири могат да  бъдат спестени до 2030 чрез инвестиции в разходноефективни енергийни технологии. Около половината от тези спестявания се очаква да бъдат от подобряване на енергийната ефективност на сградите и процесите, включително по-добра изолация и високоинтелигентни решения за управление на потреблението на енергия. Втората половина може да бъде постигната чрез мерки за използване подобряване на електроенергийните загуби в бизнеса, като например използване на по-добро осветление и системи за енергиен мениджмънт.

Енергоемките отрасли ще е необходимо да предприемат стъпки отвъд мерките за енергийна ефективност. До 2030 г. ще се изисква от индустрията да постигне напредък в смяната на горивната база от използване на изкопаеми горива към нисковъглеродни горива като например устойчива биомаса в съответствие с по-мащабните приоритети на правителството за осигуряване на чист въздух и чиста електроенергия. След 2030 г. този преход от един към друг вид ресурси ще трябва да се съчетае и с внедряването на нови технологии, например улавяне, използване и съхранение на въглерод (CCUS). За целта още в мандата на настоящия Парламент трябва да бъде разработена рамка за подкрепа на декарбонизацията на тежката промишленост. Като цяло е възможно до 2032 г. емисиите от бизнеса и промишлеността да намалеят с около 30% от днешните си нива до 83 Mt до 2032 г.

Емисиите от домакинствата са 13% от емисиите на Обединеното кралство (този процент нараства до 22%, ако се отчете използването на електроенергията при тях). Средното потребление на енергия от домакинствата е намаляло с 17% спрямо 1990 г. Това е постигнато в резултат на повишени стандарти за енергийна ефективност на сградите и стоките.

Ето някои от конкретните мерки, насочени към намаляване на емисиите от домакинствата:

-    всички енергийно бедни домове да бъдат обновени с цел сертифициране на сградите с клас “C” до 2030. Намаляването на емисиите чрез мерките, предвидени в стратегията, не само подобрява качеството на живот в жилищните сгради, но и намалява разходите за тяхното отопление. Почти 79% от домовете в Англия през 2015 г. притежават клас “D” сертификати, за съпоставка през 2005 г. са били 39%. Обновяването на жилищните сгради от клас „Е” на клас „D” намалява средногодишните енергийни разходи с 380 британски лири.


 -   предлагане на възможности на домакинствата да разполагат с умни електромери с оглед спестяване на енергия до 2020 г. Въвеждането на умни измервателни уреди подпомага домакинствава да контролират по-добре енергийно си потребление. Към юни 2017 7,7 млн. умни и с разширени функции електромери работят в домовете и в обекти на малкия бизнес.

 -   изграждане на нова и разширяване на топлопреносната мрежа, подкрепено от обществено финансиране до 2021

-    инвестиции в нисковъглеродно отопление чрез реформи на Стимулите за топлинна енергия от възобновяеми източници, което включва 4,5 млрд. паунда за подкрепа на иновациони технологии за производство на топлинна енергия с ниски въглеродни емисии в домовете и бизнеса в периода 2016-2021

-    инвестции на стойност 184 млн. британски лири от публични източници за иновационни програми за нови технологии за енергийна ефективност и отоплене, които да позволят по-евтини жилища с ниско ниво на емисии. Освен мерките, насочени към енергийната ефективност, към прогреса, постигнат от домакинставата трябва да се добави инсталирането на 55 000 нисковъглеродни технологии за битово отопление като термопомпи, котли на биомаса  и  отопление въз основа на соларната енергия.

Емисиите  на домакинствата могат да бъдат намалени с почти 1/5 спрямо днешните нива или до 58 млн.т до 2032. Основното предизвикателство, което виждат авторите на стратегията  от политическа и технологична гледна точка е декарбонизирането на отоплението. Към момента 850 000 домове нямат достъп до газовата мрежа и се отопляват на петролни горива.

Емисиите от електроенергийния сектор са спаднали с 49% спрямо нивото от 1990, в резултат на  смяна на горивната база от въглища към газ и възобновяема енергия, както и в резултат на подобрена ефективност.  През изминалата година  47% от електроенергията е произведена от ниско-емисионни енергийни ресурси. Използването на въглища през  миналата и тази до година спадна рекордно ниски нива – Обединеното кралство се похвали, че за пръв път от 1882 г. има ден (21 април 2017),  през който в рамките на 24 часа не са използвани въглища . В същото време сигурността на електроенергийната система не е била поставена под риск.

Един от възможните сценарии за развитие до 2032 е този, при който емисиите могат да намалеят с 80% в сравнение с днешните нива, тоест около 16 млн.т. Това може да бъде постигнато чрез:

 -   Нарастване на нисковъглеродни източници като ВЕИ и ядрена енергия до над 80% от електроенергийния микс и постепенното премахване на  енергията от въглища. Правителството потвърждава намерията си до 2025 г. да бъдат изведени от експлоатация замърсяващите въглищни мощности. Планира се изграждането на нова ядрена мощност Hinkley Point C и на нови 10 ГВт офшорни вятърни мощности до 2020  г., както и инвестиции в слънчева енергия.

 -   Подкрепа на развитието на по-интелигентна, по-гъвкава електроенергийна система, отключваща значително разширяване, взаимно свързване, съхранение на електроенергия и demand-response, първите стъпки за които са изложени в Плана за интелигентни системи и гъвкавост. За потребителите това означава интелигентни уреди и интелигентни тарифи, които подпомагат балансирането на мрежата в замяна на по-ниски сметки.  С помощта на регулаторно-ценовия контролен режим, упражняван от Ofgem, се очаква 26 млрд. британски лири да бъдат насочени към инвестиции за обновяване и поддръжка на електроразпределителните мрежи в периода 2015-2023.

 -   Поддържане на разходите за потребителите ниски, като се намалява пиленето на енергия, включително чрез по-ефективни електрически уреди, и др.

За да се постигне всичко това, трябва да се намалят разходите за нисковъглеродно производство от възобновяеми енергийни източници и ядрена енергия и да се гарантира, че Обединеното кралство може да разгърне технологиите за използване и улавяне на въглероден двуокис  в по-голям мащаб до 2030  г., при условие, че разходите за инсталирането им ще намалеят в достатъчна степен. Също така трябва да се премахнат бариерите и да се подобрят ценовите сигнали за интелигентни енергийни иновации, които подобряват ефективността и гъвкавостта на системата., в това число технологии за съхранение на енергията. Правителството очаква да бъдат инвестирани над 900 млн. британски лири от публични средства в периода 2015-2021 за изследователски проекти и иновации в енергийния сектор.  

В резултат на множеството мерки, които правителството на Обединеното кралство планира да въведе в енергийния сектор до 2050 г. се очаква емисиите да са близо до нулевата точка. Нещо повече, дори може да се реализират отрицателни емисии, т.е. емисиите на ПГ да бъдат премахнати от атмосферата – възможност, в случая че устойчивата чиста енергия и улавянето и съхранението на въглерод се развиват едновременно.

Повече информация и детайли какви други мерки и бюджет предвижда в Стратегията Правителството на Обединеното кралство можете да намерите тук
Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари